Bijgewerkt: 27 april 2017

Amstelveen


De Stad
Amstelveen is een stad gelegen in de provincie Noord-Holland (NL) ten zuiden van Amsterdam. De oppervlakte is 44,08 km², waarvan een wateroppervlakte van 2,30 km². De grond bestaat uit laagveen en zeeklei. Zie geschiedenis van Amstelveen over de veengronden.

Inwoners
Op 1 januari 2015 telde Amstelveen 87.178 inwoners en wonen in 40.778 huishoudens. 39% hiervan is alleenwonende, veel studenten, maar ook veel ouderen. Er wonen 133 verschillende nationaliteiten in Amstelveen. Hiervan hebben er 74.032 de Nederlandse nationaliteit en de twee grootste groepen niet-Nederlands zijn afkomstig uit India (2.406) en Japan (1.481).

Hallweg Amstelveen Amstelveen


De grens van 80.000 inwoners is in de loop van 2009 gepasseerd. Er waren op 1 januari 23 inwoners van 100 jaar of ouder, de 3 oudste personen waren op dat moment 104 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is met 41,1 ietsje lager dan vorig jaar (41,2). De afgelopen jaren is de bevolking verjongd door het aanhoudend hoge vestigingsoverschot, meer jongere inwoners hebben zich gevestigd in Amstelveen.

 Amstelveen


Het aantal ouderen zal langzaam oplopen. De prognose is, dat er in 2020 ongeveer 21% ouderen zijn en in 2038 maar liefst 26%. 28% van de Amstelveners is jonger dan 25 jaar en in Nederland is dit 30%.

Wonen en Huishouden
De Amstelveense huishoudens zijn overwegend klein, want bijna 68% van de huishoudens bestaat uit een één- of tweepersoons huishouden. Een kwart van de huishoudens bestaat uit een gezin met kinderen. Het aantal alleenstaanden groeit. In Nederland is 35% alleenstaand, in Amstelveen 40,5 %, mede door de vergrijzende inwoners, waarbij één van de partners is overleden.

 Amstelveen


Sinds 1 januari 2005 Amstelveen bestaat uit 20 wijken en 10 jaar later is dit nog steeds zo. Westwijk-Oost is met 8.388 inwoners de grootste wijk van Amstelveen. Daarna volgt Middenhoven met 7.022 inwoners. Groenelaan heeft 6.739 bewoners en Waardhuizen 6.049.

 Amstelveen


Bevolkingsontwikkeling
De bevolking van Amstelveen groeit evenals vorig jaar ook dit jaar weer flink. De grote aantallen nieuwe woningen die in 2014 zijn en 2015 worden opgeleverd met name in Westwijk (zuidwest en zuidoost), in Groenelaan ('de Ontmoeting') en Kostverloren. Daarmee is de bevolking in vijf jaar tijd met ruim 5.200 toegenomen, met als bekroning de verwelkoming in 2014 van de 85.000ste inwoner van Amstelveen afgelopen jaar. Na 2020 droogt de nieuwbouwstroom langzaam op en vlakt de groei ook af. Tot en met 2023 zullen naar schatting nog zo’n 3.000 woningen worden gebouwd, waarvan meer dan de helft aan de rand van de wijk Westwijk.

Inkomen
In Amstelveen lag het gemiddeld besteedbaar inkomen met € 39.600 in 2010, ruim boven het landelijk gemiddelde. De gemiddeld hoogste inkomens vinden we in Buitengebied Noord en Elsrijk-West. Kronenburg/Uilenstede is de enige wijk, waar het gemiddelde huishoudensinkomen ver onder het landelijke gemiddelde ligt. Dit is dan ook een studentenwijk, een campus.

 Amstelveen


Na een opmerkelijke daling van het aantal werklozen in 2012, is de uitwerking van de crisis nu ook zichtbaar in de stijging van het aantal werklozen in 2013. Bij jongeren onder de 25 jaar is het aantal meer dan verdubbeld, bij de leeftijdsklasse 25-44 jaar is het met 73% toegenomen.

 Amstelveen


Personen ouder dan 45 jaar is het aantal licht afgenomen. Ook zien we een verschuiving in de werkloosheidsduur. Het aantal niet werkende werkzoekenden langer dan 3 jaar is met meer dan de helft afgenomen.

Op 1 januari 2013 waren 1.884 personen uit de gemeente werkloos. De bevolking van Amstelveen is relatief welvarend met een gemiddeld inkomen van 25% boven het landelijk gemiddelde.

Woningen en bedrijven

In Amstelveen is één op de tien woningen gebouwd voor 1945 en 47% tussen 1945 en 1970.  Amstelveen heeft een relatief jonge woningvoorraad. 80% van de woningen is na 1960 gebouwd en 35% zelfs na 1980. De 84.377 inwoners van Amstelveen wonen in 41.677 woningen. Van deze woningen is 45% koop, 34% sociale huur en 21% particuliere huur. De woningvoorraad bestaat voor 48% uit eengezinswoningen en 52% uit meergezinswoningen. 80% van de woningen is na 1960 gebouwd en 35% zelfs na 1980.

 Amstelveen


Behalve woningen, bouwde Amstelveen de laatste decennia ook veel kantoren, met name voor het handels-, bank- en verzekeringswezen en van de KLM. Het telt grote computercentra en hoofdkantoren voor nationale en internationale instellingen. In Amstelveen wonen velen die werkzaam zijn op de luchthaven Schiphol. Amstelveen ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. De nabijheid van de luchthaven wordt door veel bedrijven als een gunstige vestigingsfactor gezien.

Verkeer en vervoer

De goede bereikbaarheid en de uitstekende verbindingen met de Amsterdam, met andere bedrijfslocaties en internationale bestemmingen maken Amstelveen een aantrekkelijke plaats om te wonen, maar ook om te werken.

 Amstelveen


Amstelveners hebben 34.753 personenauto’s 1.741 bestelwagens, 103 vrachtwagens, totaal 38.915 motorvoertuigen in gebruik in 2013. Het totaal aantal vliegtuigbewegingen van de Luchthaven Schiphol waren in 2012: 437.904.

 Amstelveen


Amstelveen ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. De nabijheid van de luchthaven wordt door veel bedrijven als een gunstige vestigingsfactor gezien. Daarnaast is Schiphol een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven.

Met 51 miljoen passagiers in 2012 neemt Schiphol de vierde plaats in op de Europese ranglijst van passagiersluchthavens. Op vrachtgebied staat de luchthaven met 1,5 miljoen ton vracht in 2012 op een derde plaats in de top 10 van Europese luchthavens. Het aantal passagiers nam toe met 3,3% en het vrachtvervoer daalde met 2,7%.

Onderwijs

In Amstelveen staan verspreid over de wijken 18 basisscholen: 8 openbare, 4 protestants christelijke, 4 rooms-katholieke scholen en 2 bijzondere neutrale scholen. Daarnaast zijn er 2 scholen voor speciaal onderwijs. Het aantal scholen is de laatste jaren door fusies afgenomen.

 Amstelveen


 Amstelveen


Geconcentreerd in de wijk Keizer Karelpark staan de 4 scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 5.600 leerlingen. Het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs neemt al jaren gestaag toe met 6.430 in 2012/2013. Totaal heeft Amstelveen samen met de basisschool- en voortgezet onderwijs 12.107 leerlingen.

 Amstelveen


Internationale School

De ISA (International School of Amsterdam) biedt onderwijs aan scholieren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (vanaf de kleuterschool tot en met de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs) en telt in totaal 1.075 leerlingen: 606 basisschoolleerlingen en 469 leerlingen voortgezet onderwijs.

 Amstelveen


 Amstelveen


Er zijn scholieren uit 53 verschillende landen. De grootste groepen komen uit de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Korea. De grootste groep scholieren komt uit de Verenigde Staten, Japan, Korea, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Scandinavië. Scholieren aan de ISA blijven gemiddeld twee tot vijf jaar studeren in Amstelveen.

 Amstelveen


 Amstelveen


Kinderopvang

In 2010 heeft de gemeente Amstelveen besloten om in het kader van de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen het Peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij de kinderopvangorganisaties. Dit betekent, dat in Amstelveen het merendeel van de peuterspeelzalen onderdeel is van een kinderopvangorganisatie met 3.700 kinderen in 2013.

Wanneer de peuterspeelzaalactiviteiten worden uitgevoerd door een kinderopvangorganisatie heet het ‘peuteropvang’. Dit verklaart ook de stijging van het aantal kinderdagverblijven. Vanaf 2012 is het merendeel van de peuterspeelzalen overgenomen door kinderopvangaanbieders.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, betaalt de gemeente een bijdrage. De gemeente koopt hiervoor plaatsen in bij zes kinderopvangaanbieders.

 Amstelveen


Openbare orde en veiligheid

Amstelveen is al jaren nummer 1 van de middelgrote gemeenten, waar het gaat om veiligheid. Het totaal aantal aangiften is in 2012 met 3% licht gestegen met 4.525. Hoewel het aantal aangiften van inbraak in woningen met een kwart gedaald is (530), is het aantal aangiften van diefstal uit/vanaf motorvoertuigen juist met ruim een kwart gestegen (802). Het aantal meldingen jeugdoverlast neemt net als voorgaande jaren steeds verder af (440 in 2012 en 605 in 2009). Meldingen huiselijke geweld groeide tot 332 in 2012 tov 292 in 2009)

Cultuur

De Schouwburg, het Poppentheater, P60 en Griffioen bieden een grote diversiteit aan podiumkunsten voor jong en oud. De bezoekersaantallen laten net als vorig jaar een lichte daling zien. Het aantal bezoekers van P60 is dit jaar wel flink gestegen.

 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


Voorstellingen en bezoekers Amstelveense podiumkunsten in 2012

Schouwburg Amstelveen 78.617 bezoekers
Cinema Amstelveen 19.375 bezoekers
Poppentheater Amstelveen 3.581 bezoekers
Poppodium P60 37.817 bezoekers
Cultuurcentrum Griffioen 15.450 bezoekers

 Amstelveen


 Amstelveen


Culturele instellingen

Naast de podiumkunsten zijn diverse instellingen actief in de cultuur sfeer, zoals de Bibliotheek, Muziekschool en het Cobra Museum en Museum Jan van der Togt. De kerncijfers laten zien, dat de instellingen veel worden bezocht en gebruikt.

 Amstelveen


 Amstelveen


Bibliotheek Amstelland aantal uitleningen 598.828, internetgebruikers 32.286
Kunstuitleen Amstelveen uitgeleende kunstwerken 1.417 van de aanwezige 4.828.
Volksuniversiteit Amstelland cursisten 3.117
Muziek- en Dansschool Amstelland cursisten 2.188
Cobra Museum 8 tentoonstellingen en 86.682 bezoekers
Museum Jan van der Togt 16 tentoonstellingen en 26.000 bezoekers.

De kunstwerken die door heel Amstelveen staan, zijn haast niet te tellen. Van klassiek tot modern, groot en klein, overal zijn ze te vinden.

 Amstelveen


 Amstelveen


Volksgezondheid, zorg en welzijn

Voor mensen die minder goed zelfstandig kunnen wonen zijn er diverse vormen van begeleid wonen variërend van een kamer in een instelling tot een zelfstandige eenheid met begeleiding. Op dit moment wordt het aantal zorgplaatsen door nieuwbouw sterk uitgebreid, kleinschaligheid is daarbij de trend.

Het aantal medische praktijken zit in Amstelveen op gemiddeld niveau. Voor specialistische zorg is er Ziekenhuis Amstelland en op redelijke afstand zijn ook nog twee academische ziekenhuizen (AMC en VU).

In verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gezinsvervangend tehuis / begeleid wonen, overige bijzondere woonvormen wonen er 1.521 mensen. Er werken 29 huisartsen, 29 tandartsen, er zijn 11 apotheken, 31 fysiotherapeuten, 3 verloskundigen en er is 1 ziekenhuis.

 Amstelveen


Sport en recreatie

Amstelveen beschikt over een groot en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen. Het merendeel van de 341 sportaccommodaties wordt gevormd door de sportvelden: voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk- en softbal, atletiek, rugby en een cricketveld. Verder is er zwembad de Meerkamp met diverse binnenbaden en buitenbaden, oefenwielercircuit en sinds kort een 9-holes golfbaan.

 Amstelveen


Deze sportvoorzieningen worden gebruikt door ongeveer 85 in Amstelveen gevestigde sportverenigingen en door veel particulieren. Naast sportaccommodaties beschikt Amstelveen ook over een grote hoeveelheid spelaccommodaties of speelvoorzieningen.

 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen
<

 Amstelveen


 Amstelveen


Milieu en groen

Amstelveen is een groene gemeente in een sterk verstedelijkt gebied. Minder dan een derde deel van de gemeente is bebouwd en nog steeds wordt veel van de grond agrarisch gebruikt. Het agrarisch gebruik laat wel een gestage daling zien. Terwijl het gedeelte semi-bebouwd een verdubbeling van het aantal hectare in beslag neemt.

 Amstelveen


In 2002 is door een grondruil met de gemeente Aalsmeer het zuidelijk deel van het Amsterdamse Bos (Schinkelbos) gemeente Amstelveen geworden. In de cijfers is dat goed te zien: het aantal hectares recreatief terrein en binnenwater zijn behoorlijk gestegen. 2012 was relatief een zonnig jaar. De gemiddelde temperatuur was niet bijzonder hoog. Afgelopen jaar was een relatief koud jaar met uitschieters van -18,8º C.

 Amstelveen


Natuurparken

In Amstelveen zijn veel natuurparken, zoals in de Bovenkerkerpolder, De Braak, Broersepark, speelboerderij Elsenhove, Jac. P. Thijssepark, Dr. Koos Landwehrpark, het Meanderpark, in de Middelpolder, het Kersenbloesempark en de Amstelveense Poel. De Poel is een onderdeel van het Amsterdamse Bos, dat 935 hectare groot is.

 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


Restaurants en winkels

In Amstelveen zijn relatief kleine hotels gevestigd. In totaal zijn er 143 kamers beschikbaar met 297 bedden. Naast de hotels zijn er in Amstelveen meer dan 60 restaurants. Veel zaken zijn omgebouwd naar eetgelegenheden. Zo zijn er het welbekende en drukbezochte Griekse restaurant Alexandros, de altijd overvolle Buenos Aires, het Koreaanse restaurant Damso en de aloude Dikkert

 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


In het Oude-Dorp zijn er steeds meer restaurants gekomen, zoals Antico Borgo, Royal Sang Kong, LounZ, Aan de Poel, ’t Hert en nog een paar. In het Stadshart is de bekende Popov, Dixie, Crazy Grill Sticks, Délifrance, New Peking City en Tanuki. Aan de Amstelzijde zijn er wat duurdere restaurants gevestigd, Lute, Paardenburg, ’t Deurtje, Jagershuis. In Bovenkerk zijn er ook goede restaurants, zoals Silversant en Maal3. De resterende lijst kunt u bij Iens bekijken.

 Amstelveen


 AmstelveenAmstelveen heeft in praktisch elke wijk een winkelcentrum aangelegd. Ook daar zijn eetgelegenheden te vinden. Vanaf de jaren 90 in de vorige eeuw, werd langzaam maar zeker het centrum van Amstelveen omgetoverd tot een groot Stadshart, met winkels voor ieders gading. Rond het Stadsplein zijn veel horeca gelegenheden, waar het zomers op het terras ook goed toeven is.

 Amstelveen


 Amstelveen


 Amstelveen


Gemeente en gemeentebestuur

Sinds januari 2013 is de ambtelijke samenvoeging met buurgemeente Aalsmeer een feit. Beide organisaties zijn samengesmolten tot één nieuwe ambtelijke organisatie die voor beide gemeenten alle ambtelijke taken uitvoert. Landelijke gezien is dit de meest grootschalige en vergaande samenwerking tussen twee ambtelijke apparaten.

Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen gemeenteraad en een eigen college van Burgemeester en Wethouders. Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De huidige raad van Amstelveen telt 37 leden, afkomstig uit 9 verschillende politieke partijen.

 Amstelveen


 Amstelveen


De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) was de opkomst 54,7%, iets hoger dan het landelijk gemiddelde. De VVD werd bij deze verkiezingen wederom de grootste politieke partij met 9 van de 37 zetels.

van zanen Amstelveen Amstelveen


In de Amstelveense gemeenteraad is de VVD de grootste politieke partij met 9 van de 37 zetels. Het College van Burgemeester en Wethouders is gevormd door VVD, Burgerbelangen Amstelveen, CDA, en ChristenUnie, gesteund door de Ouderen Combinatie Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Herbert Raat, (VVD) wethouder van Financiën, Handhaving en vergunningen, Zorg en gezondheid, Wonen en volkshuisvesting, A9, Vastgoed en Stadshart


De gemeente Amstelveen heeft 728 ambtenaren in dienst, verdeeld over 7 bedrijven, 8 afdelingen, de staf en de directie. In 2013 werkten 868 personen bij de gemeente Amstelveen van de directie tot de begraafplaats Zorgvlied.

Zetelverdeling gemeenteraad Amstelveen 2013

 Amstelveen


Amstelveen in al zijn facetten

Wilt u meer weten en zien over de beschreven onderwerpen, zoek dan op deze website van Amstelveenweb.com naar uw onderwerp en kijk/lees over Amstelveen vroeger en nu. Mocht u vragen hebben of onderwerpen missen, geef het door via de rubriek Contact.

Wilt u nog meer informatie en cijfers lezen, dan kunt u Facts and Figures 2013-2014 (pdf), of Feiten en cijfers 2014-2015 (pdf) van de gemeente website Amstelveen.nl downloaden.

(Bron: Facts and Figures 2013-2014-2015 Gemeente Amstelveen)