Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 73 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 73
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Van Dam van Isseltweg 73

Professor Jan Borst had veel grond gekocht aan de van Dam van Isselt weg. De groottte van alle percelen die Borst bezat was bijna 4,5 hectare. Hij had enkele percelen in pacht afgegeven. Bij de onteigeningsprocedure waren het vaak de pachters of erven van pachters die aanspraak wilden maken op de gelden. Om duidelijkheid in de zaken te krijgen, werden de eigendommen van Borst beschreven.
- Sectie H1351 had Borst gekocht van mejuffrouw Cordes wonende te Amsterdam. Dit was uitsluitend bouwland.
- Sectie 1351 werd in 1889 gesplitst in drie delen, kadastraal vastgelegd als H 1418, H 1420 en H 1421.
- Sectie H 4169 en 4170, welke hij pachtte aan familie de Haan van nummer 57.

Op H 1421 verscheen in 1890 plotseling een huis, vermoedelijk gebouwd na de opdeling in 1889. In 1921 stond het huis in het kadaster vermeld als scheiding en daarom op naam van mevrouw Borst. Vermoedelijk was Jan Borst overleden voor, of in 1921. Het huis werd aangemerkt als nummer 73 aan de van Dam van Isseltweg. In 1951 werd in het kadaster van een successie gesproken, dus zal mevrouw Borst zijn overleden. In 1953 werd Sectie H 1421 samengevoegd met H 4171 en stond kadastraal bekend als Sectie 6514. Sectie 6514 had vroeger postnummer E 25 en kreeg later huisnummer 73. Oorspronkelijk woonde hier Jan Kooij met zijn gezin en daarna Gijsbert Muis met zijn vrouw Neeltje de Jong, de ouders van Marretje Muis die later met Gerrit van den Heuvel trouwde (Middenweg 105) met hun gezin.

Op 1 maart 1907 kwamen Cornelis Vermeulen, zijn vrouw Neeltje de Boer en hun kinderen in het huis wonen. Na het overlijden van Cornelis Vermeulen had weduwe Neeltje Vermeulen – de Boer, die er samen met haar dochter Trijntje Vermeulen woonde de erfpacht. Wie de eigenaar van het huis was, bleef onduidelijk en daarom ging de Gemeente bij aankoop uit van rechtsvermoeden van eigendom en merkte de erven Borst als eigenaars aan. (zie verder in dit verhaal).

Familiegegevens
Daar de familie Vermeulen op nummer 73 woonde worden deze familiegegevens beschreven.
Cornelis Vermeulen geboren 5 mei 1883 en overleden op 22 februari 1928 te Nieuwer-Amstel was werkman en timmerman van beroep. Hij was de zoon van Johannes Adrianus Vermeulen en Neeske van Andel. Cornelis trad op 17 mei 1916 in het huwelijk met Neeltje de Boer, geboren te Amstelveen op 30 juli 1887 en overleden in Amsterdam op 16 december 1954.
Cornelis en Neeltje kregen 6 kinderen: Neeske (1908-1994), Jacob Sijmen (1909-1997), Trijntje (1910-1992), Johannes Adrianus (1912-1964), Hendrik (1914-1980), Jan Leendert (1920-1968), Anna Trijntje (1927-heden).

In 1928 overleed Cornelis Vermeulen en in 1953 verhuisde weduwe Neeltje Vermeulen - de Boer naar de van Dam van Isseltweg nr 73 samen met haar dochter Trijntje en zoon Jan Leendert.

Drie jaar voor haar overlijden liet zij haar testament opmaken. Hierin liet zij het volgende opnemen: "ik vermaak aan mijn dochter Trijntje Vermeulen geboren op 1 december 1910 onderwijzeres en aan mijn zoon Jan Leendert Vermeulen bouwkundig tekenaar, beiden wonende van Dam van Isseltweg 73 en op de daarbij behorende (gepachte grond) alsmede al de tot mijn nalatenschap behorende voorwerpen van inboedel onder verplichting om in mijn nalatenschap in te brengen of met erfdeel te verrekenen de som waarop het gelegateerde zal worden geschat naar de waarde op de dag van mijn overlijden op de wijze volgens de wet."
Weduwe Vermeulen overleed in 1954.

Jan Leendert Vermeulen huwde Johanna Massereeuw. Hij overleed in 1968 op 47 jarige leeftijd. Tot 1960 woonde mejuffrouw Trijntje Vermeulen alleen in het huis. Zij was onderwijzeres en overleed in 1992 op 81 jarige leeftijd.


(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Van Dam van Isseltweg 73 in 1958 toen mejuffrouw Trijntje Vermeulen er nog woonde


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Zoals aangegeven was er enige verwarring over de eigendommen van Borst. De Gemeente bood voor de drie percelen Sectie H 4169, 4170 en 6514 prof. J.G.G. Borst, zoon van de inmiddels overleden eigenaar, 52.718,40 gulden. Borst meldde naar alle eerlijkheid de Gemeente, dat het woonhuis niet zijn eigendom was en de erven Vermeulen maakten hier dankbaar gebruik van. Zij eisten van de Gemeente een vergoeding op basis van de taxatiewaarde van het huis. Uiteindelijk bood de Gemeente Trijntje Vermeulen in 1960 een huurhuis aan op de Landscheidingskade. Zij ontving van de gemeente een schadevergoeding voor het huis van 6.500 gulden en nog 250 gulden erbij voor het stukje gehuurde grond.


(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Het wordt tijd voor mejuffrouw Trijntje Vermeulen aan de Van Dam van Isseltweg 73 om echt te verhuizen


Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 Doos 4 en Bev.reg- Amstelveen
met aanvullingen van de familie Vermeulen en Jan Leendert van den Heuvel.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder