Bijgewerkt: 1 juni 2020

166 miljoen euro voor terugdringen jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
19-05-2016

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 166 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf maandag 16 mei 2016 kunnen aangewezen centrumgemeenten subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de ESF-regeling Actieve Inclusie.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Jetta Klijnsma (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Over Actieve Inclusie. De Nederlandse samenleving heeft baat bij een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie. Daarom zetten we in Nederland een groot deel van de gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in op actieve inclusie. In de periode 2014-2020 wordt hiermee ingezet op het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, vluchtelingen met een verblijfsstatus, mensen zonder werk, of uitkering, waaronder (laagopgeleide) vrouwen en het wegwerken van taalachterstanden. Daarnaast gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij hun overgang van school naar werk. Binnen dit thema is er ook veel aandacht voor de bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie.

116 miljoen euro beschikbaar. Vanaf maandag 16 mei 2016, 09.00 uur kunnen aangewezen centrumgemeenten subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de ESF regeling Actieve Inclusie. Voor de regioaanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is in 2016 en in 2017 telkens een budget beschikbaar van € 25.000.000. Voor de regioaanvraag gemeenten is een budget beschikbaar van € 116.000.000. Kijk voor meer informatie en aanvraagprocedure op de website van het Agentschap SZW

Inclusie?

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover validisme. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij. Validisme is een term, gebruikt voor de discriminatie en marginalisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en/of verstandelijke gesteldheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.