Bijgewerkt: 22 januari 2021

2de voortgangsrapportage decentralisaties jeugd, zorg en werk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-01-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

In deze brief bieden wij u de tweede voortgangsrapportage aan van de drie decentralisaties per 1 januari 2015 op het gebied van jeugd, zorg en werk. Over nieuwe ontwikkelingen, of specifieke thema's, zoals de Miljoenennota, het transitiearrangement Jeugd en de campagne jeugdwerkloosheid, bent u tussentijds geïnformeerd.

Deze rapportage gaat per decentralisatie over de stand van zaken van de politieke ontwikkeling, wetgeving en de voortgang van de voorbereidingen.

1. Jeugd

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet is op 18 oktober 2013 aangenomen in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer streeft naar behandeling in januari 2014. De jeugdwet heeft na de behandeling in de tweede kamer een wijziging ondergaan op het punt van het woonplaatsbeginsel. Waar in de wet stond, dat de gemeente, waar het kind officieel staat ingeschreven de jeugdhulp moet betalen, wordt dit gewijzigd in de gemeente, waar het kind feitelijk verblijft. Dit is vooral van belang, wanneer het gaat om residentieel verblijf, of pleegzorg. Gemeenten waar een residentiële instelling is gevestigd worden door het Rijk gecompenseerd.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


Kamerbrief ophoging macrobudget Jeugdzorg met 5%

Staatsecretarissen Van Rijn en Teeven hebben op 5 december 2013 een kamerbrief gestuurd over het macrobudget jeugdhulp. Het totale budget, dat wordt overgeheveld naar gemeenten is in de vernieuwde berekening met zo'n 5% verhoogd, naar€ 3,534 miljard. In de meicirculaire van 2014 wordt de definitieve verdeling per gemeente voor 2015 vastgesteld op basis van de dan meest recente cijfers. In de bijlage bij de kamerbrief staat voor Amstelveen nu een bedrag van 12,5 miljoen genoemd. Dat is 9% meer ten opzichte van de meicirculaire 2013.

Waar staan wij op dit moment/wat hebben wij gedaan?

Ruimte voor opdrachtgeverschap: de Stadsregio Amsterdam stelt haar gemeenten in de gelegenheid in 2014 alvast te oefenen met opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp. In 2014 zijn wij opdrachtgever voor 20% van het budget voor de ambulante jeugdhulp. We mogen zelf beslissen wat we willen afnemen bij huidige aanbieders, of ook bij nieuwe aanbieders. Amstelveen heeft ervoor gekozen om voor die 20% met de Opvoedpoli te gaan werken. Zij werkt vanuit één organisatie met een multidisciplinair team, waardoor de overheadkosten beperkt blijven.

De Opvoedpoli gaat aansluiten bij de sociale teams die inmiddels actief zijn in de wijken Bankras- Kostverloren en Randwijck. Er wordt uitgegaan van één gezin, één plan, één hulpverlener, ook bij meervoudige problematiek. Daarbij is ook de inzet van de eigen kracht van gezinnen en hun eigen netwerk van groot belang.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering regionaal: vanwege de relatie met justitie/rechtbank worden jeugdbescherming en jeugdreclassering georganiseerd in de veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland. Er worden momenteel offertegesprekken gevoerd met Bureau jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en de William Schrikkergroep, de twee organisaties bij wie we jeugdbescherming en jeugdreclassering willen gaan inkopen voor 2015 en 2016. Daarnaast is de veiligheidsregio bezig met de oprichting van een regionaal Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMHK).

Regionaal transitiearrangement: U heeft het Regionaal Transitiearrangement op 11 december 2013 goedgekeurd. In Aalsmeer komt het transitiearrangement op 9 januari a.s. in de gemeenteraad. Vanaf januari 2014 krijgt het regionaal transitiearrangement een vervolg. Op stadsregionaal niveau (de huidige Stadsregio Amsterdam, minus Haarlemmermeer) wordt een begin gemaakt met de inkoop van jeugdhulp voor 2015. Dit gebeurt aan de hand van inkooptafels voor jeugd geestelijke gezondheidszorg (jggz), jeugd verstandelijk beperkten en jeugdhulp.

Welke rol de zorgverzekeraars gaan spelen bij de inkoop van jeugd ggz is nog niet helemaal duidelijk. De regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland onderzoeken de mogelijkheid van een gezamenlijke inkoopcentrale. Amstelveen wil daar niet alleen de jeugdhulp maar ook de gespecialiseerde zorg voor de Wmo onderbrengen.

Pilot jeugdteams: op dit moment lopen er twee pilots. De eerste is 'ambulante zorg, een gebundelde expertise'. De tweede pilot is 'Van indiceren naar verwijzen', de evaluatie hiervan ontvangt u in het voorjaar van 2014.

AHMK: er wordt in regionaal verband hard gewerkt aan het oprichten van een Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling, Het is de intentie om de huidige medewerkers van Bureau Jeugdzorg die deze specialistische werkzaamheden nu uitvoeren in te zetten bij het nieuw op te richten meldpunt.

2. Zorg, AWBZ/Wmo

Het wetsvoorstel Wmo 2015 is nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Staatsecretaris Van Rijn heeft wel het concept aan de Tweede Kamer ter beschikking gesteld.

Hoofdpunten brief staatsecretaris Van Rijn langdurige zorg 6 november 2014

1. De persoonlijke verzorging toch naar de Zorgverzekeraars

a) De functie extramurale Persoonlijke Verzorging wordt grotendeels onder de nieuwe aanspraak 'wijkverpleging' in de Zvw gebracht. Het gaat om 95% van het budget.

b) De resterende 5% van het budget van persoonlijke verzorging wordt overgeheveld naar de Wmo. Hierbij gaat het om die persoonlijke verzorging die in het verlengde van begeleiding wordt geleverd1.

2. GGZ-C pakketten naar de Wmo

a) De GGZ-zorg wordt voor mensen die zelfstandig wonen (in de wijk dus) qua behandeling volledig gepositioneerd in de Zvw. De begeleiding voor deze mensen komt in de Wmo vanaf 2015. De GGZ-zorg voor mensen die in een instelling verblijven, gericht op behandeling (GGZ B-pakketten) gaat naar de Zvw b) Het beschermd wonen (GGZ C-pakketten) gaat naar de Wmo, met een regierol voor de centrumgemeenten.

Waar staan we op dit moment/wat hebben wij gedaan?

Specialistische zorg regionaal: de gemeente wil specialistische zorg voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige handicap, of psychiatrische aandoeningen regionaal inkopen. Recent is gebleken dat samenwerking met Kennemerland en Haarlemmermeer een mogelijkheid is, maar op bijna alle onderdelen inhoudelijk verre van opportuun (vanwege verschillende aanbieders, anders centrumgemeente en andere veiligheidsregio). Al eerder is contact over dit onderwerp gezocht met Amsterdam (tevens onze centrumgemeente).

Deze contacten worden momenteel verder aangehaald. De inkoop kan mogelijk ook nog worden geregeld via de inkooptafels Amsterdam. Dit wordt nader onderzocht. Overigens heeft de inventarisatie met Kennemerland en Haarlemmermeer wel gedegen kennis over de verschillende groepen en benodigde zorg en ondersteuning opgeleverd, wat optimaal benut wordt voor de gesprekken met Amsterdam.

Geclusterd wonen: de gemeente wil wooncomplexen/woonvormen realiseren, waar ouderen of mensen met een beperking zelfstandig bij elkaar kunnen wonen, zodat zorg en ondersteuning adequater geboden kan worden geboden. Naast een vastgoedopgave (afdoende woningen in nieuwe woonvormen/complexen), is ook de toegang tot deze woningen van belang (wie mag onder welke voorwaarden, wanneer een dergelijke woning betrekken).

De gemeente neemt het voortouw om deze plannen met corporaties en zorgpartijen te verwezenlijken. Begin 2014 wil de programmaorganisatie een klankbordbijeenkomst met u houden om over deze problematiek en (voorgenomen) oplossingsrichtingen van gedachte te wisselen.

Pilot sociale teams: is november 2013 van start gegaan in de wijken Bankras/Kostverloren en Randwijck. De teams bestaan uiteen kernteam van ongeveer 5 professionals van het WMO loket, thuisbegeleiding, ouderenadviseur en/of maat- schappelijk werk, wijkverpleegkundige, opvoedpoli en de GGZ. De teams staan onder leiding van een medewerker van de gemeente. In de schil daarom heen zitten medewerkers van meer specialistische zorginstellingen. De evaluatie van de pilot wordt juni 2014 verwacht.

3. Werk

De Participatiewet is op 2 december jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Ten opzichte van het sociaal akkoord zijn er geen grote wijzigingen. Wel kan de uitwerking van het Sociaal Akkoord in de landelijke 'Werkkamer' nog tot wijzigingen leiden. Wanneer er veranderingen te melden zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Hoofdpunten Participatiewet:

1. Werkbedrijven: er komen 35 werkbedrijven. Gemeenten nemen de leiding bij de vorming van de werkbedrijven en werken daarbij samen met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de sociale partners. Werkgevers zijn medefinanciers van de werkbedrijven en nemen deel aan het bestuur. Zij vormen de schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking. Het werkbedrijf bepaalt samen met de werkgever de loonwaarde en zorgt voor begeleiding op de werkplek.

2. Wajong: de Wajong is per 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn. Zij worden iedere vijfjaar opnieuw gekeurd. Mensen die in staat zijn te werken moeten zich wenden tot het werkbedrijf. De huidige groep Wajongers wordt herkeurd. Alleen mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn behouden hun Wajonguitkering. Voor de anderen wordt via het werkbedrijf passend werk gezocht.

3. Wsw: op 1 januari 2015 stopt de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Voor de mensen die op 31 december 2014 met een dienstverband werkzaam zijn in de Wsw, verandert er niets. De nieuwe werkbedrijven gaan 'beschut' werken organiseren voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Voor mensen die dat wel kunnen zorgen de werkbedrijven voor de juiste begeleiding en aanpassingen aan de werkplek.

Waar staan we op dit moment/wat hebben we gedaan?

Regionale Verkenning " Werkbedrijf": In het bestuurlijk overleg van het WSP Groot-Amsterdam van 30 mei 2013 is de intentie uitgesproken om op het niveau van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam gezamenlijk invulling te geven aan de vorming van het zogenaamde "Werkbedrijf". Ingestemd is met het voorstel om Amsterdam als centrumgemeente samen met vertegenwoordigers van de satellieten een eerste verkenning uit te laten voeren naar deze gezamenlijke opgave.

Deze opdracht is uitgevoerd door KplusV. De conceptrapportage (op basis van analyse documenten en interviews met regionale stakeholders) is gereed. Planning is om in januari een bijeenkomst voor raadsleden te organiseren om de uitkomsten uit de verkenning te delen.

• In vervolg op de uitgevoerde Verkenning van het toekomstige "Werkbedrijf" is aan KplusV opdracht gegeven voor maken van een Plan van Aanpak voor doorontwikkeling van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Dit Plan van Aanpak wordt nader uitgewerkt door vijf werkgroepen: 1. inrichten proces rond (garantie-) banen, 2. overdracht van Wajong naar de Participatiewet, 3. bepalenmethodiek voorloonwaardemeting in de regio, 4. basis verdienmodellen, quick scan, 5. Houtskoolschets "Werkbedrijf". De gemeente Amstelveen/ Aalsmeer participeert in alle vijfde werkgroepen.

Evaluatie campagne Jeugdwerkloosheid "Je bent jong en je wilt....werk"

De gemeente Amstelveen is samen met de gemeente Aalsmeer op 20 juni van dit jaar de campagne tegen jeugdwerkloosheid "Je bent jong en je wilt... werk" gestart om jongeren te ondersteunen bij het vinden van een werkervaringsplaats, of betaalde baan. Inmiddels is de campagne afgerond.

Conclusie

We kunnen concluderen, dat deze campagne een succes is geweest: 25 van 46 (54%) jongeren die intensief begeleid zijn, hebben via de campagne een plek op de arbeidsmarkt gekregen. Volgend jaar wordt deze campagne herhaald, met de beschikbare middelen die door u (middels het amendement Lost Generation) ter beschikking zijn gesteld.

Tot slot

U bent inmiddels mondeling geïnformeerd over de onderwerpen digitale toegang en poelakkoorden. Wij willen de zorg en ondersteuning digitaal organiseren voor de mensen die daarmee overweg kunnen. Mensen die dat niet kunnen, worden ondersteund door de gemeente. Deze toegang zal gedurende 2014 stapsgewijs worden ingevoerd. We starten begin 2014 met laagdrempelige informatieontsluiting en zullen dit gedurende het jaar uitbouwen met meerdere functionaliteiten. Op dit moment wordt er gesproken met meerdere leveranciers die de basis van dit systeem kunnen bouwen en in de toekomst kunnen uitbouwen. De 'poelakkoorden' zijn in voorbereiding en worden, volgens de planning, in het eerste kwartaal van 2014 gesloten. Wij houden u van de voortang op de hoogte. De volgende rapportage kunt u in het voorjaar tegemoet zien.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, Wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.