Bijgewerkt: 26 januari 2021

3de bestuurlijke rapportage 'Jeugd en Veiligheid' 2012 Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-03-2013

Herbert Raat, (VVD) wethouder van onder andere Jeugd en Handhaving heeft met zijn ambtenaren een stevig rapport samengesteld over alle mogelijke aspecten van 'Jeugd en Veiligheid' van 2012. Deze rapportage betreft de periode september tot en met december. (Een verkorte versie van de rapportage zonder tabellen.)

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Politiemeldingen jeugdoverlast 2012 Stijgers

De wijken Bankras, Kostverloren, Waardhuizen en Elsrijk laten een stijging zien van het aantal meldingen in vergelijking met 2011. In Bankras heeft de stijging van het aantal meldingen vooral te maken gehad met jeugd die gebruik maakt van het verharde speelveld aan de Fideliolaan en zich in de wintermaanden ophoudt in de portieken aldaar.

Door het aanbrengen van rubbers in de metalen hekken aan weerszijde van het speelveld is inmiddels de (geluids)overlast teruggebracht. Voor wat betreft de overlast in de portieken worden straatcoaches, handhaving en politie ingezet. Het gaat echter om verschillende groepen jeugd, waardoor het niet makkelijk is om snel resultaat te boeken.

wijken Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Amstelveense wijken Elsrijk, Bankras, Kostverloren, Waardhuizen en Middenhoven


In Kostverloren heeft de stijging van het aantal meldingen vooral te maken met jeugd die zich ophoudt op het schoolplein van de Martin Luther Kingschool en in het park bij het Oostelijk Halfrond. In de afgelopen vier maanden is hierop intensief ingezet met als gevolg, dat er slechts vier meldingen zijn geweest. Ook zijn hier aanhoudingen geweest i.v.m. aanbrengen van graffiti.

In Waardhuizen is de stijging van het aantal meldingen voornamelijk te wijten aan oudere jeugd die sinds de zomerperiode gebruik maakt van het speelterrein aan de Praam en in de wintermaanden ook te vinden is op het Galjoen. De afgelopen maanden is de situatie in kaart gebracht en momenteel wordt er een plan van aanpak gemaakt die de situatie moet normaliseren.

In Elsrijk heeft de stijging van het aantal meldingen vooral plaatsgevonden in december als gevolg van één, of meerdere groepen jeugd die sneeuwballen gooiden naar huizen van bewoners. Indien deze meldingen buiten beschouwing worden gelaten, zou het aantal meldingen voor Elsrijk gelijk blijven ten opzichte van vorig jaar. De meldingen komen verspreid uit de wijk en geven geen duidelijk aandachtsgebied aan.

Dalers

De wijken Westwijk Oost, Keizer Karelpark, Middenhoven, Westwijk West, Oude Dorp-Bovenkerk en Patrimonium-Randwijck laten een aanzienlijke daling zien van het aantal meldingen ten opzichte van 2011.

In Westwijk Oost is de daling te danken aan een intensieve integrale aanpak van de jeugdoverlast in de wijk. De combinatie van preventieve aanpak (jongerenwerk en straatcoaches) en repressieve aanpak (handhaving en politie) werpt hier zijn vruchten af.

Westwijk Oost blijft vanwege haar hoge jeugddichtheid de wijk met de meeste meldingen. Ondanks een herinrichting van het speelplein, blijft vooral de situatie bij de Joke Smitlaan en de Haya van Somerenlaan aandacht vragen.

wijken Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Amstelveense wijken Keizer Karelpark, Westwijk, Waardhuizen en Middenhoven


In Keizer Karelpark is de daling vooral te danken aan een effectieve aanpak van de situaties op de Essenlaan, Hortensialaan en het Augustinuspark. De resterende meldingen geven de Essenlaan en het Veenendaalplein als aandachtsgebieden aan.

De situatie aan het Veenendaalplein heeft te maken met een nieuwe grote groep jeugd die daar in het najaar is neergestreken. Na gesprekken met de groep heeft deze zich verplaatst naar de wijk Patrimonium. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak van deze groep.

In Middenhoven is de daling te verklaren door een effectieve aanpak van de situatie rondom de Eindhoeve en gesprekken met een notoire melder. De resterende meldingen van jeugdoverlast zijn deels gerelateerd aan de Dr. Willem Dreesweg en komen voor de rest verspreid uit de wijk.

Waar Westwijk West twee jaar geleden nog het hoogste aantal meldingen noteerde bungelt het nu aan de staart van de lijst met een relatief laag aantal meldingen. De komst van de JOP (jongeren ontmoetings plek) aan de Legmeerdijk en de intensieve aanpak van de jeugdoverlast hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Ondanks, dat de resterende overlast gerelateerd is aan het gebied rond de JOP, is de hoeveelheid overlast enorm gedaald.

Gelijk gebleven

Het aantal meldingen van jeugdoverlast in de wijken Groenelaan, Stadshart, Kronenburg en het Buitengebied Zuid is op een vergelijkbaar niveau gebleven als in 2011.

De meldingen in Groenelaan zijn voor ongeveer de helft gerelateerd aan jeugdoverlast die wordt ervaren op Winkelcentrum Groenhof. De overige meldingen komen verspreid uit de wijk.

De meldingen in Stadshart zijn voornamelijk gerelateerd aan het Stadsplein en directe omgeving en Meander. Het Stadshart heeft vanwege haar centrumfunctie een aantrekkende kracht op jeugd. Aangezien het bij overlastmeldingen vaak om steeds andere (groepen) jeugd gaat is het moeilijk om het aantal meldingen verder terug te dringen.

Kronenburg heeft van oudsher een zeer laag aantal meldingen. Dit jaar zijn dat er drie. Driemaal zoveel als vorig jaar, maar nog altijd zeer weinig. Er waren dit jaar geen meldingen uit Buitengebied Zuid.

Pieken in overlastmeldingen

Sinds 2012 is het mogelijk om aan te geven op welke dagen en tijdstippen de overlastmeldingen hebben plaatsgevonden. De resultaten  laten zien, dat de meeste meldingen worden gedaan op vrijdag en zaterdag en dat de piek qua tijd ligt tussen 20.00 uur en 4.00 uur.

Op basis van dit soort gegevens kan de inzet van straatcoaches en handhavers worden bepaald. Hierbij is wel van belang, dat er verschillen zijn tussen de wintermaanden en de zomermaanden. In de wintermaanden ligt de piek duidelijk op de vrijdag en zaterdagavond, gedurende de zomermaanden (wanneer jongeren vrij zijn van school) zijn de overlastmeldingen meer verspreid over de dagen van de week en komen de meeste meldingen zelfs op woensdag en donderdag binnen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cameratoezicht Westwijkplein

De resultaten van het cameratoezicht op het Westwijkplein zijn nog steeds zeer positief.

Vanaf de start op 21 juli 2011 zijn er in het jaar 2011 61 incidenten geregistreerd. In het jaar 2012 zijn in totaal 18 incidenten geregistreerd via het live uitkijken. Het gaat met name om alcoholovertredingen. Zowel via de cijfers van het cameratoezicht als de meldingen van de jongerenwerkers, straatcoaches, handhavers en politie blijkt, dat de mate van overlast sterk is verminderd.

cctv Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een van de vijf videocamera's op het Westwijkplein


Het aantal incidenten is zeer laag. In de periode september tot en met december zijn er vier keer beelden opgevraagd i.v.m. een inbraak in de bibliotheek, het skimmen van een pinautomaat en een geweldpleging op en om het Westwijkplein. In 2012 zijn in totaal zeven keer beelden opgevraagd voor opsporingsdoeleinden. Medio 2013 wordt het project cameratoezicht Westwijk in zijn geheel geëvalueerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jongerenwerk

In 2012 waren er 150 jongeren ingeschreven bij het jongerencentrum Down Town Club. Het jongerencentrum fungeerde als jongerenhuiskamer en daarnaast werden er de afgelopen maanden diverse activiteiten zoals het project ‘aan de kook’, tafelvoetbal- en poolwedstrijden, hiphop cursussen, spelletjesavonden, game together, I love fashion en huiswerkbegeleiding georganiseerd.

hightea Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De jongeren gaan de lekkernijen naar de tafels brengen tijdens de Hight Tea in jongerencentrum DownTown in Westwijk op 30 juni 2012


Eén keer per maand hield een groep licht verstandelijke beperkte jongeren (Beneluxius) een discoavond ondersteund door vrijwilligers van Down Town Club. In Down Town Club liepen in 2012 veertien jongeren een (maatschappelijke) stage. Eén van de stagiaires was negatief in beeld geweest bij Project X en zijn moeder liet via de buurtregisseur weten enthousiast te zijn over de positieve invloed van de begeleiding van het jongerencentrum.

De houding van buurtbewoners ten opzichte van het centrum is heel 2012 goed geweest zonder enige sporen van irritatie, of overlast – mede dankzij het high tea event, dat de jongeren organiseerden voor de buurtbewoners.

Met kerst hebben jongeren kerststukjes aangeboden in de Dignahof. Er werd in Down Town Club een brief met kerstgroet en nieuwjaarswens en een trommel kerstkransjes afgegeven door de oudere buren. Tijdens de decembermaand is er extra openstelling geweest van het jongerencentrum met allerlei holiday activiteiten zoals een Newyear-kiss event. In de laatste vakantieweek hebben 70 jongeren uit jeugdgroepen met paintball het nieuwe jaar in geknald in een kas in Aalsmeer en bleven daarmee van de straat.

JOP’s en Project X

Ook in het laatste kwartaal van 2012 ging het jongerenwerk in overleg met de opschalingpartners en wijkbeheer verder met het ontwikkelen van jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) met een lage gevoeligheidsgraad voor overlast. Bij de Beneluxbaan/Oranjebaan is de pilot van een vaste JOP geslaagd om overlast in het Stadshart te kanaliseren.

Deze plek zal binnenkort worden overkapt. In december werden in samenwerking met de buurtregisseur, straatcoaches en handhavers ook plannen ontwikkeld voor een overkapte JOP bij de Landtong voor de jeugdgroep van de Groenelaan. Deze zal medio 2013 worden gerealiseerd. Tegelijkertijd met het creëren van een overlastluwe ontmoetingsplek startte het jongerenwerk met socialiseren en disciplineren van jongeren die naar de nieuwe chillplek verwezen werden.

Het jongerenwerk heeft in de aanloop naar Project X, dat in Amstelveen op 13 oktober was aangekondigd veel jongeren er van kunnen weerhouden zich aan te sluiten. Demotivering van deelname aan het project gebeurde via social media, het grote 06 netwerk van het jongerenwerk en via gesprekken op straat en in het jongerencentrum. Het jongerenwerk heeft door het vertrouwen dat zij genoot onder de jongeren diverse malen in de Project X affaire de-escalerend kunnen optreden.

Zorgtrajecten

Door gesprekken van het jongerenwerk met jongeren op straat werden in 2012 de complexe zorgvragen van kwetsbare jongeren inzichtelijker. Ook legde jongerenwerk in enkele gevallen contacten met ouders van deze jongeren. Samen met de zorgpartners, UWV, reclassering en leerplicht heeft het jongerenwerk voor diverse jongeren in 2012 met de korte informatielijnen van de werkvloer alle touwtjes aan elkaar geknoopt voor een degelijk vangnet.

jeu de boules Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het Veenendaalplein in Amstelveen is drastisch veranderd


Het ondersteunen van kwetsbare jongeren had een gunstig effect op het ombuigen van negativisme binnen de jeugdnetwerken, waarmee deze jongeren in contact stonden. Voor 2012 was dat effect zichtbaar voor de Stadhartgroep en de groepen van het Veenendaalplein en de Praam. Praktische korte lijnen bij ondersteuning van jongeren leken ook te werken bij contact met een Top-600 jongere. In december ontving de aanjager jongerenwerk een Top-600 Award voor succesvolle begeleiding.

Samenwerking

Jongerenwerk maakte in 2012 als partner deel uit van diverse overlegstructuren als het netwerk 12+ overleg, de uitvoerderstafel en de wekelijkse briefing met handhaving en buurtregisseurs. Informatie over jongeren (via jongeren zelf) binnen overlegnetwerken werden in 2012 door inbreng van gemeentelijk jongerenwerk meer detaillistisch en up to date.

Samenwerking tussen jongerenwerk en leerplicht wierp zijn vruchten af. Er was voor ondersteuning bij bepaalde zorgtrajecten van jongeren overleg tussen school, leerplicht en jongerenwerk. Het jongeren- en tienerwerk heeft de ambitie om in 2013 relaties met onderwijs verder aan te halen wat vroegsignalering van probleemkinderen betreft. In 2012 verstevigde het jongerenwerk haar positie als overlegpartner op het gebied van zorg, werk en inkomen. Binnen de gemeentelijke organisatie werd het voordeel zichtbaar van de korte lijnen van het jongerenwerk met de rest van de gemeentelijke organisatie. De jongerenwerkers kregen in 2012 steeds beter contact met jongeren die op straat chillen. Velen van hen kampen met alcohol- of drugsproblematiek.

leerplichtbus Amstelveen
(Bron H. Raat - 2012)

Julia Wouters wethoudersassistent met de wethouders Lodewijk Asscher (PvdA) en Herbert Raat (VVD) voor de leerplichtbus in juni 2012


Het jongerenwerk heeft de afgelopen maanden in samenwerking met buddy’s van de Narcotic Anonymus informatieavonden over drugsgebruik georganiseerd in Down Town en in het Open Hof. Enkele jongeren zijn begeleid naar afkickprogramma’s van o.a. de Jellinek kliniek. Verslavingzorg blijft een taai probleem.

Free Sport

Jongeren op straat zijn vooral geïnteresseerd in Free Sport (zaal)voetbalwedstrijden. Door de Free Sport jongerenactiviteiten werden de voorheen op dat tijdstip leegstaande voorzieningen van de sportzalen in 2012 intensiever gebruikt. Het sportbedrijf heeft naast goed functionerend beheer in Down Town Club in samenwerking met het jongerenwerk wekelijks free sport activiteiten georganiseerd.

Het sportbedrijf heeft zich een goede en flexibel inzetbare partner getoond van het jongerenwerk. In februari was al gestart met een Free Sport avond in Westend en in mei werden de Free Sport avond uitgebreid naar sportzalen in de wijken Groenelaan en Middenhoven.

In oktober kwam daar nog een Free Sport avond bij in de wijk Kostverloren. In het laatste kwartaal van 2012 namen zo’n 120 jongeren uit diverse jeugdgroepen per week deel aan deze Free Sport avonden, waar in diverse pooltjes wedstrijden worden gespeeld. Jongerenwerk is bij de Free Sport avonden aanwezig en biedt tijdens de pauzes een luisterend oor voor problemen – ook voor de meisjes die op de tribune toekijken of soms mee voetballen.

Per 1 januari 2013 werd het tienerwerk aan het jongerenwerk toegevoegd. In november werd de sollicitatieprocedure gestart en de nieuwe tienerwerker is 15 februari met haar werk begonnen. De functie van aanjager is per 15 december omgezet in die van senior adviseur tiener- en jongerenwerk.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Huisbezoeken

In opdracht van de gemeente bezoeken medewerkers van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) de ouders van jongeren (in het bijzijn van de jongeren), de zogenaamde huisbezoeken. Deze jongeren zijn in “beeld” gekomen als hinderlijk/ overlastgevend op grond van rapportages van jongerenwerkers, straatcoaches, de gemeentelijke handhavers en/of de politie.

Ondanks, dat er gedurende het gehele jaar aandacht is geschonken aan de mogelijkheid om huisbezoeken in te zetten, hebben er in 2012 slechts drie jongeren een huisbezoek gehad in het kader van jeugdoverlast. Er was geen aanleiding om meer huisbezoeken in te zetten.

In 2011 hebben er 32 huisbezoeken plaatsgevonden. Aan het einde van het jaar zijn huisbezoeken wel uitdrukkelijk in beeld geweest in een plan van aanpak voor de groep jeugd die zich ophield op het Veenendaalplein. Naar verwachting zullen deze huisbezoeken begin 2013 plaatsvinden.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de huisbezoeken af te laten leggen door SAOA en Spirit samen. Dit in specifieke gevallen, waarbij het vermoeden heerst, dat er een zorgproblematiek speelt bij betreffende jongere. Spirit kan mensen leveren die gespecialiseerd zijn in het doorvragen naar zorgproblematiek. Op deze wijze kan na het huisbezoek wellicht direct passende zorg worden georganiseerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Vernielingen/vandalisme forse stijging

In de periode september-december 2012 zijn de meldingen meegenomen van vernielingen tijdens de jaarwisseling. De vernielingen straatmeubilair zijn allemaal afvalbakken waarvan er 23 zijn vernield tijdens de jaarwisseling.

Ten opzichte van 2011 is in 2012 een forse stijging te zien van het totaal aantal vernielingen. Dit kan geheel worden toegeschreven aan de meldingen van graffiti. In augustus 2012 is het "plan van aanpak graffiti" vastgesteld. Maatregelen uit het plan zijn onder andere het verbeteren van de signalering (onder meer door eigen personeel) en registratie. Dit heeft een direct gevolg voor de registratie van de laatste vier maanden in 2012.

In het kader van de uitvoering van het plan van aanpak is de intensiteit van het schoonmaken van graffiti verhoogd. Het startschot hiervoor is op 21 september door drie collegeleden gegeven. Dit heeft geleid tot een schoner beeld in de gemeente. Andere maatregelen zijn aangekondigd voor 2013, bijvoorbeeld een subsidieregeling voor het verwijderen van graffiti op particulier eigendom, het maken van afspraken voor het schoonmaken van nutsvoorzieningen waarvan de gemeente geen eigenaar is, het realiseren van een legale plek voor het spuiten van graffiti. 

De eerder aangekondigde vandalismewijzer, waarin de kosten van de vernielingen tot uiting komen is in januari 2013 voor het eerst gepubliceerd en wordt drie keer per jaar gemaakt, gelijk aan deze rapportage. Publicatie van de vandalismewijzer vindt plaats op de gemeentelijke website en op de gemeentepagina in het Amstelveens Weekblad.

Het valt op, dat het aantal aangiften niet gelijk staat aan het aantal vernielingen. Dit komt enerzijds, omdat er voor de vernielingen tijdens de jaarwisseling verzamelaangiften zijn gedaan. Anderzijds is het meldingensysteem Inproces nu zo ingesteld, dat het doen van aangiften niet overgeslagen kan worden.

Voor graffiti is een aparte afspraak gemaakt in verband met het grote aantal en vaak relatief kleine graffitiwerken. Indien er concrete verdachten van graffiti zijn opgepakt wordt door de wijkrecherche van politie contact opgenomen met de gemeente om te beoordelen op grond van de graffitiwerken (met name bij zogenaamde tags), of er een link kan worden gelegd met door de gemeente verwijderde graffiti.

Stand van zaken (lopende) gerechtelijke procedures

- Brandstichting School Benderslaan:

In deze zaak zijn vijf minderjarige verdachten aangehouden. Aanvankelijke wilde de gemeente zich voegen in het proces. In overleg met de verzekeringsmaatschappij is afgesproken, dat de verzekeringsmaatschappij zich (mede) namens de gemeente voegt in het proces.

- Speeltoestel mr. Groen van Prinstererlaan:

De politie heeft op 31 december 2012 een dader betrapt, terwijl deze van plan was het speeltoestel aan de mr Groen Van Prinsterenlaan in de brand te steken. Omdat de politie op tijd aanwezig was, was er geen directe schade aan het toestel. De gemeente heeft aangifte gedaan, omdat het speeltoestel wel gereinigd moest worden en gaat zich voegen in het strafproces om de gemaakte manuren € 243,00 op de dader te verhalen.

- Vernieling parkeerautomaat:

Eind december heeft de gemeente aangifte gedaan voor vernieling van een parkeerautomaat in winkelcentrum Groenhof. Het gaat vermoedelijk om een skimzaak. De zaak ligt bij justitie.

- Bekladding gemeentelijke voertuigen met graffiti:

Er is helaas onvoldoende daderindicatie om een vervolgingsprocedure in te stellen en de schade te claimen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Halt

Met ingang van 1 januari 2013 is Halt regio Amsterdam geen onderdeel meer van Spirit. Halt regio Amsterdam is nu onderdeel van de nieuwe landelijke stichting Halt Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leiden.

Het aantal Halt-afdoeningen in de periode september t/m december 2012 ligt iets  lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is, dat jongens veel vermogensdelicten plegen. Gelijkertijd is er wel sprake van lagere aantallen dan  over dezelfde periode in 2011 .(HALT= Het Alternatief, een door de politie op te leggen werkstraf van maximaal 20 uur voor jeugdige daders)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Leerplicht en RMC-functie Verzuimmeldingen

Het aantal verzuimmeldingen in de eerste periode van het schooljaar 2012-2013 is hoger dan dezelfde periode vorig schooljaar (520 tegenover 395). Nog niet duidelijk is, waarom het aantal hoger is, dat wordt op dit moment geanalyseerd. In een volgende rapportage wordt hierop teruggekomen.

Thuiszitters

Vanaf vorig schooljaar is de relatie met scholen aangehaald, waardoor thuiszitters eerder in beeld komen en direct worden gemeld en - indien nodig - besproken met de wethouder Onderwijs. Leerplicht en RMC-functie  zetten maximaal in om deze leerlingen niet thuis te laten zitten, maar snel weer terug te leiden naar het onderwijs.

Preventief leerplichtspreekuur/verzuimspreekuren

De leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders houden een preventief leerplichtspreekuur op alle Amstelveense scholen en de vier MBO-scholen en spreken leerlingen die beginnend verzuimen in de gehele regio Amstelland. Het spreekuur vormt een onderdeel van de preventieve verzuimaanpak van de school.

Huisbezoeken in het kader van  leerplicht, kwalificatieplicht en RMC trajectbegeleiding

Het aantal huisbezoeken in de eerste periode van dit schooljaar is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig schooljaar. Dit komt, omdat de huisbezoeken nu eerder in het proces plaatsvinden (na een uitschrijving volgt direct een brief, wordt niet gereageerd dan volgt direct een huisbezoek) en doordat de leerlingen die niet ingeschreven staan eerder bekend zijn.

Doel hiervan is, dat de jongeren nog hetzelfde schooljaar naar een andere opleiding kunnen worden geleid. Door de huisbezoeken is het aantal niet traceerbare en niet te bereiken voortijdig schoolverlaters gering.

Leerplichtbus

De leerplichtbus is in de eerste maanden éénmaal ingezet, in samenwerking met het Amsterdamse Bureau Leerplicht Plus. In totaal zijn er zes acties met de leerplichtbus gepland.

Voortijdig schoolverlaters

Uit de cijfers van de voortijdig schoolverlaters blijkt, dat er in de eerste periode van het nieuwe schooljaar meer voortijdig schoolverlaters teruggeleid zijn naar scholing (44 tegenover 13 vorig schooljaar). Oorzaak hiervan is het eerder bereiken van de voortijdig schoolverlater. Daarnaast zijn er meer voortijdig schoolverlaters aan het werk, met name in tijdelijke contracten.

Aansluiting bij handhaving, jongerenwerkers en beleid

Er zijn goede onderlinge afspraken gemaakt met de handhavers en jongerenwerkers van de gemeente. Zo is er een gezamenlijke uitvoerdertafel en zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens, gezamenlijke aanpak en gezamenlijke huisbezoeken. Door deze afspraken wordt overlap en (verdere) overlast voorkomen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Handhavingacties Buitenruimte Verbalen parkeren, betaald parkeren

Overtredingen in verband met niet rechtmatig geparkeerd staan in betaald parkeergebieden (fiscale verbalen).

Parkeren

Diversiteit aan overtredingen in verband met niet correct parkeren, denk bijvoorbeeld aan ongeoorloofd parkeren bij laden/lossen plaats, parkeren buiten parkeervakken, parkeren in strijd met parkeerverbod, etc. (verbalen wet Mulder)

Vergunninghouders

Ongeoorloofd parkeren in een vergunninghoudergebied (verbalen wet Mulder)[Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften].

De splitsing van het team integrale handhavers in parkeercontroleurs en handhavers per 15 juli 2012 heeft een duidelijk positief effect gehad op de resultaten van het team Buitenruimte. Een daling van het aantal uitgeschreven verbalen parkeren in de eerste vier maanden van 2012 ten opzichte van de eerste vier maanden 2011 is omgezet in een stijging van 60% over het gehele jaar 2012.

parkeermeter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een parkeermeter in het Stadshart Amstelveen


Er kan niet geconcludeerd worden, dat betere handhaving ook leidt tot verbeterd betaalgedrag bij de Amstelveense burger. De opbrengsten van de 13 meest gebruikte betaalautomaten zijn in 2012 ten opzichte van 2011 met 1 procent gestegen. Een mogelijke verklaring is het gebruik van ‘belparkeren’. Door dit systeem betaalt men enkel de daadwerkelijk geparkeerde tijd.  

Procesverbalen overlast/mileu/verkeer

Het aantal uitgeschreven verbalen overlast/milieu/verkeer wordt sinds september 2011 bijgehouden. Vanaf de splitsing van het team in juli 2012 zijn het aantal uitgeschreven proces-verbalen toegenomen. De stijging is vooral te verklaren door een toename van controles bij scholen (verkeer) en milieudelicten (met name afval). Het aantal uitgeschreven verbalen overlast is laag en sterk gedaald. Dit is in lijn met het dalende aantal NSA-meldingen. 

Meldingen overlast/mileu/parkeren-verkeer

Meldingen zijn waarnemingen met betrekking tot overlast, storingen van parkeermeters, milieuovertredingen, loslopende honden, enz. Meldingen zijn onder meer eigen waarnemingen van de handhavers, burgermeldingen (bijvoorbeeld WISA klacht) en NSA meldingen. Een melding kan leiden tot onder meer een proces-verbaal, waarschuwing of een schoonmaakactie.

Meldingen worden steeds beter geregistreerd door het team Buitenruimte. Overleg hierover met de handhavers van de nachtdienst heeft geleid tot meer meldingen met betrekking tot overlast. Dit wil niet zeggen, dat er sprake is van meer overlast. Het gaat hierbij ook om het registreren van plekken waar de handhavers gecontroleerd hebben (onder meer de hotspots), maar waar geen overlast is geconstateerd.

Waarschuwingen

In 2012 zijn 521 waarschuwingen geregistreerd. In de laatste vier maanden van 2012 zijn circa 50% meer waarschuwingen uitgedeeld dan in de eerste acht maanden (298) van 2012. Dit zijn waarschuwingen op het gebied van parkeer- en verkeerovertredingen en APV gerelateerde zaken, zoals loslopende honden, milieufeiten, alcoholgebruik en overlast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.