Bijgewerkt: 9 maart 2021

500.000 euro tekort op de Parkeerexploitatie van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-02-2021

Er is een structureel tekort ontstaan op de Parkeerexploitatie van de gemeente Amstelveen van ongeveer 500.000 euro. In het collegevoorstel 'Invoering betaald parkeren met vergunning 2019' van 12 december 2018 is aangegeven dat er door de uitbreidingen van de betaald parkeergebieden een toename wordt verwacht in 2019 van inkomsten inbare naheffingsaanslagen parkeerbelasting (NHA) oplopend tot € 600.000 structureel vanaf 2020.

Er zijn echter minder naheffingsaanslagen uitgeschreven dan in het collegevoorstel werd genoemd. Parkeerders betalen steeds beter het geldende parkeertarief. Dit heeft naar verwachting te maken met de goede zichtbaarheid van parkeerautomaten, de bebording die door de jaren heen aanzienlijk verbeterd is en de toename van gebruik van parkeerapps als ‘Parkmobile’. Dankzij een gunstige aanbesteding, efficiëntere inzet van handhavers en het verhogen van het tarief van de NHA kunnen we het tekort voor een groot deel opvangen binnen de exploitatie. Omdat we verwachten dat we ook de komende jaren minder NHA zullen uitschrijven, hebben we de meerjarenbegroting bijgesteld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Betaald parkeren bord aan de Graaf Albrechtlaan in Amstelveen


Toename parkeergelden. Inmiddels ligt er een collegevoorstel bij de raad voor uitbreiding betaald parkeren met vergunning. Op basis van de voorgestelde gebieden wordt aan extra parkeergelden (uit parkeerautomaten en GSM Parkeren) per jaar (met toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel) € 190.000 verwacht. Bovenstaande bedrag loopt in 2022 op naar € 270.000. Voor de extra lasten voor invoering van betaald parkeren is budget opgenomen in de meerjarenbegroting. Op parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers blijft de stelregel, conform Parkeernotitie 2012, dat de gemeente geen winst zal maken en een eventueel overschot zal terugvloeien in tariefsverlagingen en/of (infrastructurele) verbeteringen. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt in het 1ste tijdvak 2021 en de perspectiefnota 2022, exclusief de eventuele financiële gevolgen als gevolg van COVID19. Lees ook: Parkeerbeleid van Amstelveen is sinds 2008 niet meer kostendekkendAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.