Bijgewerkt: 23 september 2020

Actieplan integrale veiligheid 2012 Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-12-2011

Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2012. In dit plan zijn gemeentelijke veiligheidsprojecten en veiligheidsacties opgenomen die komend jaar worden uitgevoerd. In 2012 krijgen, gezien actuele ontwikkelingen, de aanpak van woninginbraken, (jeugd)overlast, vernielingen en huiselijk geweld prioriteit.

Het actieplan integraal veiligheidsbeleid 2012 speelt in op ontwikkelingen en op het blijvend verbeteren van het gevoel van veiligheid van de burgers van Amstelveen. Het plan bestrijkt drie aandachtsgebieden: jeugd en veiligheid, een veilige woon-, werk- en leefomgeving en fysieke veiligheid.

Jeugd en veiligheid

De regie op het gebied van jeugd en veiligheid ligt bij de gemeente. Door de inzet van jongerenwerkers, de Top 600 aanpak, straatcoaches en gezinsbezoekers wordt actief de overlast in de publieke ruimte aangepakt. Daarnaast is er aandacht voor de aanpak van scooteroverlast en alcohol- en drugspreventie.

burgernet  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Op donderdag 10 november 2011 maakt burgemeester Jan van Zanen, de eerste account van Amstelveen aan op de website van Burgernet


Veilige woon-, leef- en werkomgeving

Een veilige leefomgeving wordt negatief beïnvloed door incidenten als inbraken, vernielingen en overlast. De ontwikkeling van de objectieve veiligheid in Amstelveen laat zien, dat een integrale aanpak nog steeds hard nodig is. Hoewel het aantal inbraken (842 ten opzichte van 903 ) is gedaald, blijft het een belangrijk aandachtspunt.

Inbraakpreventie blijft daarom ook in 2012 van kracht in de vorm van een voorjaars- en najaarsoffensief (voorlichting, bijeenkomsten e.d) en het preventieteam veilig wonen. In dit kader is ook gestart met Burgernet (www.burgernet.nl), waarvoor in 2012 € 7.000 is vrijgemaakt. Inmiddels meldden zich bijna 1700 Amstelveners aan. ‘Een goed signaal, dat onze inwoners bereid blijven actief bij te dragen aan een veilige leefomgeving’, aldus burgemeester Van Zanen. Om Burgernet nog beter onder de aandacht te brengen, zijn we deze week gestart met een poster op de zijkanten van een vuilniswagen’.

burgernet Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Burgemeester Van Zanen met medewerkers van de gemeentewerf voor de Burgernet poster van een vuilniswagen


De regeling kleine veiligheidsprojecten voor particulieren en ondernemers blijft onverkort van kracht in 2012. Veilig ondernemen blijft eveneens onderdeel van het veiligheidsplan. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland werkt samen met de regiogemeenten om de criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven effectief te bestrijden door middel van trainingen en bijeenkomsten.

Naast de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) aanpak en het project nazorg overvallen wordt extra ingezet op het verbeteren van camerasystemen bij de detailhandel. Op het terrein van fysieke veiligheid blijft er aandacht voor zelfredzaamheid bij de crisisbeheersing en het verder verbeteren van de brandveiligheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.