Bijgewerkt: 24 januari 2021

Afhandeling van de motie 'Zonnepanelen delen'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-10-2016

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het opwekken van duurzame energie in Amstelveen verder te stimuleren:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid


Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juli 2015 is de motie ‘Zonnepanelen delen’ aangenomen. Deze motie roept op om uitwerking te geven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit (onder andere) door het opwekken van duurzame energie in Amstelveen verder te stimuleren. Gevraagd is om bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te faciliteren en te activeren en hiertoe een passend instrumentarium te ontwikkelen. Via dit bericht informeren wij over de stand van zaken en verder te verwachten ontwikkelingen.

Prestatieafspraken Eigen Haard (2016). Via de Prestatieafspraken met woningcorporatie Eigen Haard worden afspraken gemaakt over verduurzaming van huurwoningen. Realisatie van zonnepanelen op huurwoningen via ‘Huur de Zon’ is hier onderdeel van. Het gaat o.a. om afspraken over investeringen en communicatie. Er zijn informatieve illustraties beschikbaar gemaakt voor de doelgroep woningeigenaren, die in één oogopslag de meeste afwegingen inzichtelijk maken als men zelf zonne-energie wil gaan opwekken. De illustraties worden (wanneer van toepassing) gebruikt in gemeentelijke communicatie over duurzaamheid. Ook worden deze gepubliceerd op de gemeentelijke website en de nieuwsbrief. Illustraties voor VvE’s en bedrijven worden in oktober gepubliceerd. Met de Duurzaamheidspartners wordt verder invulling gegeven aan het stimuleren van zonnepanelen bijvoorbeeld in het kader van Living Lab Legmeer.

Energieloket Bleeve (2016). Amstelveense woningeigenaren kunnen vanaf november bij het energieloket Bleeve terecht. Bleeve ontzorgt en adviseert woningeigenaren bij het verduurzamen van de eigen woning of de financiering ervan. Het loket ontsluit ook aantrekkelijk aanbod (Zie: https://Bleeve.nl ).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Zonnepanelen op het dak van het theehuisje van Speelboerderij Elsenhove


Duurzaamheidsfonds Amstelveen (2016). Vanaf begin 2017 tot en met 2018 is het Duurzaamheidfonds (werktitel) in Amstelveen operationeel. Het fonds focust zich op een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het fonds heeft drie functies; aanjagen en informeren, ontwikkelen van aanbod en als het niet anders kan het financieren van lokale initiatieven.

Via een aanjaag en ontwikkelplan worden (lokale) marktpartijen, en bewonerscollectieven (VvE’s, Energie-coöperaties) geactiveerd om projecten te ontwikkelen. In co-creatie worden projecten uitgewerkt tot financierbare plannen. De gemeente ondersteunt hierbij met haar netwerk, kennis en door het subsidiëren van ontwikkelkosten en onderzoeksactiviteiten. Indien projecten niet door de afnemers (woningeigenaren), uitvoerders, de markt of door hogere overheden (in voorkeursvolgorde) gefinancierd kunnen worden, is het mogelijk om leningen te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan investeringskosten van VvE’s of aan bedrijven die verduurzaming en levensloopbestendigheid voor particuliere woningen willen realiseren. Eind 2018 wordt het fonds geëvalueerd en desgewenst volgt een voorstel voor continuering van het fonds.

Belemmeringen (2017). Belemmeringen als gevolg van bijv. lokale regelgeving worden in kaart gebracht om ze waar mogelijk op te heffen, als onderdeel van deregulering. In 2017 volgt een aanpak voor lokale stimulering van grootschalige zonnecentrales. Op basis hiervan volgt een traject gericht op het activeren van diverse doelgroepen voor grootschalige opwek van zonne-energie op daken en eventueel op de grond. Financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding worden hierin betrokken.

Wij verwachten u via deze brief passend te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris drs. H.H. Winthorst, wnd., de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.