Bijgewerkt: 22 januari 2021

Amstelveen in aanvaring met woningcorporatie Eigen Haard

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-12-2018

De gemeente Amstelveen is in conflict geraakt met woningcorporatie Eigen Haard. De kwaliteit van het beheer en onderhoud van een aantal woongebouwen staat ter discussie. In een aantal woongebouwen is sprake van ernstige onderhoudsachterstanden. Bewoners zijn in onzekerheid over de vereiste spoedeisende acties en voelen zich niet serieus genomen. Urgente woonproblemen worden niet tijdig opgepakt. Eigen Haard is niet bereid om met de gemeente afspraken vast te leggen om de problemen met de hoogste urgentie op te lossen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente de zogenoemde prestatieafspraken - waarin gemeenten afspraken maken met verhuurdersorganisaties over hun prestaties - niet ondertekent.De problemen spitsen zich vooral toe op de flat Aquarius aan de Watercirkel 372-666 en een aantal gebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan. 'In de flat Aquarius is sprake van een zeer urgente situatie'- zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen. 'Bewoners ondervinden hinder van de oude blokverwarming die niet goed functioneert. Geklaagd wordt onder meer over stookkosten van duizenden euro’s, problemen met koud en warm water, lekkages die niet tijdig hersteld worden en gebrekkige communicatie. Ook kampt de flat al jaren met achterstallig onderhoud. Het vertrouwen van de bewoners in Eigen Haard is door de gang van zaken ernstig geschaad.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen


'De gemeente heeft aangedrongen op een betere communicatie met bewoners en een versnelde renovatie van het pand waar met de bewoners goede afspraken over gemaakt worden. De door Eigen Haard voorgestelde afspraken geven onvoldoende blijk van de urgentie waar de bewoners in dit complex om vragen.' Ook in de woongebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan zijn de onderhoudsproblemen met onvoldoende prioriteit opgepakt. In de afgelopen periode is daar een SAVE-project uitgevoerd om woningen beter te isoleren. Bij de afronding van de werkzaamheden bleken bewoners nog veel klachten te hebben.

'Vanuit de Bewonerscommissie heb ik een waslijst aan klachten ontvangen. Zo functioneert het ventilatiesysteem niet, vertonen ramen en deuren kieren en verloopt de communicatie met Eigen Haard zeer moeizaam. Bewoners hebben ernstige twijfel of de toegezegde besparing in de stookkosten gerealiseerd zal worden. Met het niet ondertekenen van de prestatieafspraken geeft de gemeente een signaal af: Zo gaan we niet met huurders in Amstelveen om' - aldus wethouder Ellermeijer. De gemeente zal in het tripartiete (waarbij drie partijen zijn betrokken) overleg met de Bewonersraad en Eigen Haard aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken en in het bijzonder naar de relatie tussen Eigen Haard en de bewoners.


Lees ook het jaarverslag van woningcorporatie Eigen Haard 2017: Investeringen zorgen voor € 54 miljoen tekortAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.