Bijgewerkt: 19 januari 2021

Basisschoolleerlingen Michiel de Ruyter tijdelijk in Pandora

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2013

Herbert Raat, (VVD wethouder Onderwijs heeft deze brief gestuurd naar Ben Wilshaus, directeur van OBS Michiel de Ruyter

Betreft: Tijdelijke huisvesting in gebouw Pandora 4a-5

Geachte heer Wilshaus, beste Ben,

In uw e-mail van 4 december 2013 verwijt u de gemeente niet het uiterste te hebben gedaan om de school uit de brand te helpen. Hiermede wordt bedoeld, dat twee groepen leerlingen gedurende het schooljaar 2014-2015 (tot het gebouw Catharina van Clevepark weer beschikbaar is) noodgedwongen gebruik moeten maken van het gebouw Pandora 4a-5.

Tevens wordt gesteld, dat hier sprake is van een prognosefout van de gemeente. Ik stel voorop, dat ik me goed kan voorstellen, dat deze tijdelijke huisvesting de nodige ongemakken met zich mee kan brengen voor met name die ouders/verzorgers, wiens kinderen op beide locaties onderwijs volgen. De suggestie, dat de gemeente onvoldoende gedaan heeft om tot een betere oplossing te komen, strookt echter niet met de feiten. Hieronder puntsgewijs alle argumenten op een rij.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD), wethouder Onderwijs


De leerlingenprognose

De gemeente laat elk jaar een leerlingenprognose opstellen. Deze prognose geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal leerlingen in Amstelveen als geheel en per school. Voor de Michiel de Ruyterschool is uitgegaan van de destijds bekende gegevens die neerkwamen op een ruimtebehoefte van 14 a 15 groepen. De capaciteit van het huidige hoofdgebouw voldoet hier ruimschoots aan. Het schoolbestuur Amstelwijs is bouwheer geweest en heeft door ondertekening van een projectcontract aangegeven hiermede in te stemmen. Ik merk overigens nog op, dat de grootte van de kavel ook geen hoger aantal groepen toeliet.

De tijdelijke huisvesting

In diverse gesprekken met het schoolbestuur en de schoolleiding is door de gemeente aangegeven, dat het niet mogelijk is om dichter bij het hoofdgebouw uit te breiden. Hiervoor zijn drie redenen te noemen, te weten het maximale bouwvolume op de locatie, de maximale parkeernorm en de bepalingen van het Luchthavenindelingsbesluit.

1. Bouwvolume

Het bestaande bouwvlak uit het vigerende bestemmingsplan bepaalt een maximale bouwhoogte van 8 meter en een maximaal bebouwingspercentage van 50%. Het schoolpand is in afwijking daarvan met een vrijstelling vergund, waardoor een ander bouwvlak met hogere bouwhoogten is vastgesteld. Toevoeging van een (tijdelijk) lokaal past niet in dat bouwvlak, noch in het bestaande bouwvlak van het vigerende bestemmingsplan, omdat daardoor het bebouwingspercentage van 50% zou worden overschreden.

2. Parkeren

De huidige school is met een vrijstelling vergund, waarin een nieuw kleiner bouwvlak met een hogere bouwhoogte is vastgesteld. Daarbij is na vele inspraaksessies een parkeernorm met omwonenden afgesproken. In dat verband zijn ook achter de woonflat extra parkeerplaatsen aangelegd. De parkeernorm is nu volledig benut en er is geen uitbreiding meer mogelijk.

3. Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB)

Het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol heeft te maken met de nabijheid van de luchthaven Schiphol en de beperkingen die als gevolg hiervan voor het gebruik en de bezetting van gebouwen gelden in een bepaalde zone. De hoofdlocatie van de school ligt in een zone, waarvoor dergelijke beperkingen gelden.

Omdat (tijdelijke) uitbreiding met één lokaal niet in de vrijstelling en niet in het vigerende bestemmingsplan past, is ook een verklaring van geen bezwaar LIB nodig. Afgezien van de lengte van de procedure is de verwachting, dat die niet zal worden verkregen, omdat Amstelwijs kinderen kan doorverwijzen naar andere openbare scholen in Amstelveen Noord, die buiten de zone zijn gelegen.

De gemeente is, net als iedereen, gehouden aan de wettelijke bepalingen als hierboven omschreven en kan hier niet van afwijken als deze mogelijkheid in de desbetreffende regelingen niet expliciet is vermeld. Natuurlijk is er in overleg met de school en het schoolbestuur gekeken naar de mogelijkheden om dichter bij het hoofdgebouw van de Michiel de Ruyterschool tijdelijke huisvesting te bieden. Deze bleken echter niet voorhanden.

Natuurlijk is er in overleg met de school en het schoolbestuur gekeken naar de mogelijkheden om dichter bij het hoofdgebouw van de Michiel de Ruyterschool tijdelijke huisvesting te bieden. Deze bleken echter niet voorhanden. Eén en ander heeft tot gevolg gehad, dat zo lang het gebouw Catharina van Clevepark 10 nog niet beschikbaar is, gebruik moet worden gemaakt van het gebouw Pandora 4a-5.

Dit gebouw wordt momenteel nog gebruikt door leerlingen van de Martin Luther Kingschool en voldoet aan alle eisen om het geven van kwalitatief goed onderwijs mogelijk te maken. Ik begrijp, dat het tijdelijk gebruik van deze op relatief grote afstand van de school gelegen locatie voor sommige ouders/verzorgers lastig kan zijn. Een locatie dichterbij het hoofdgebouw van de school bleek echter, onder meer gelet op eerdergenoemde redenen, niet voorhanden.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder OnderwijsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.