Bijgewerkt: 28 januari 2021

Beginselenwet AWBZ-zorg komt er aan

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
26-11-2011

Mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg krijgen afdwingbare rechten en zullen beter in staat zijn heldere en hardere afspraken te maken met hun zorgverlener. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Beginselenwet AWBZ-zorg, waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.

Het kabinet versterkt met de Beginselenwet AWBZ-zorg de positie van de cliënt in de langdurige zorg. De wet geeft cliënten een afdwingbaar recht op het maken van afspraken in hun zorgplan. Hierdoor wordt het voor zowel de cliënt, als de zorgverlener makkelijker om heldere en hardere afspraken te maken en aan de bel te trekken als ze niet worden nagekomen. Daarnaast kunnen cliënten met ernstige klachten over persoonlijke verzorging en bejegening zich rechtstreeks wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Met het oog op het voorkomen van mishandeling van ouderen moeten aanbieders van AWBZ-zorg op grond van de Beginselenwet een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen voor nieuwe medewerkers. Tevens zijn zij verplicht gevallen van mishandeling door medewerkers te melden bij de Inspectie.

Met de Beginselenwet AWBZ-zorg stelt het kabinet kwetsbare groep mensen in staat zo veel als mogelijk de regie over hun eigen leven te houden. De wet voorziet in overleg en afspraken tussen cliënt en zorgverlener over:

    Zeggenschap van de cliënt over de invulling van zijn leven

    Dagelijkse hygiënische verzorging

    Voldoende en gezonde voeding en drinken

    Schone en verzorgde leefruimte

    Respectvolle bejegening en een veilige en aangename leefsfeer

    Mogelijkheden voor de cliënt tot het beleven van en leven overeenkomstig zijn godsdienst of levensovertuiging

    Zinvolle daginvulling en beweging

    Mogelijkheid om regelmatig in de buitenlucht te verkeren

    Ontwikkeling en ontplooiing van de cliënt

De Beginselenwet AWBZ-zorg is een aanvulling op het voorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg. Dat wetsvoorstel is reeds in behandeling bij de Tweede Kamer. De uitgangspunten van de Beginselenwet vinden hun oorsprong in het regeer- en het gedoogakkoord.

AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Iedereen kan door ziekte, of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische kosten, die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn.

Het kabinet wil een aantal wijzigingen in de AWBZ aanbrengen. Zo wordt de toegang tot de AWBZ voor zwakbegaafden (met een IQ tussen 70 en 85) beperkt. Ook worden de voorwaarden van het persoonsgebonden budget gewijzigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.