Bijgewerkt: 25 januari 2021

Bibobtoets bij vechtsportgala's in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-03-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Ons college wil voor vechtsportgala's in Amstelveen voortaan een Bibob  toets kunnen toepassen. Wij achten het nodig om vergunningaanvragen voor dergelijke evenementen op deze manier te kunnen toetsen. Dit gezien de risico’s van vervlechting tussen onder- en bovenwereld, maar zeker ook vanwege de incidenten die zich in het land hebben voorgedaan rondom dit soort evenementen.

Om een Bibob toets op een aanvraag voor een vechtsportgala toe te kunnen passen moeten de Algemene Plaatselijke Verordening en de Bibob beleidsregels van Amstelveen op bepaalde punten worden aangepast. In de (Algemene Plaatselijke Verordening ) APV moet een toevoeging komen die het mogelijk maakt een levensgedragtoets uit te voeren naar de organisator van een vechtsportgala.

In de huidige Bibob beleidsregels is opgenomen, dat een Bibob toets kan worden toegepast op vergunningaanvragen in de branches horeca en prostitutie. Een aanvulling van deze beleidsregels met vechtsportgala’s is nodig om ook voor deze categorie een toetsing te kunnen toe passen. Een voorstel tot wijziging van de APV zullen wij op korte termijn aan u voorleggen.

kickboks Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Het College B en W van Amstelveen wil ook voor vechtsportgala's in Amstelveen voortaan een Bibob toets kunnen toepassen


Samenwerking binnen de regio

In regionaal verband is vorig jaar door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) voorgesteld om op dit punt gezamenlijk op te trekken. Dit om het waterbedeffect naar gemeenten, die geen toetsing op aanvragen voor dergelijke evenementenvergunning toe passen, te voorkomen.

Ons college acht het, zeker gezien de directe ligging naast Amsterdam, niet verantwoord om te wachten op initiatieven vanuit de regio, en gaat daarom aan de slag om de vereiste zaken zelf te regelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,                                     de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink                            mr. J.H.C. van Zanen

Bibob?

Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob biedt bestuursorganen, in dit geval de gemeente Amstelveen, een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen, subsidies en te gunnen overheidsopdrachten (aanbestedingen).

Bij misbruik moet vooral gedacht worden aan het met behulp van deze beschikkingen en gunningen ontwikkelen van criminele activiteiten, of het gebruik maken van uit criminele activiteiten verkregen voordelen. Toepassing van deze wet bevordert een integere besluitvorming.

Voor vergunningen kan de wet worden toegepast in de branches: horeca, prostitutiebedrijven, milieu, bouw en transport (personen- en goederenvervoer). Voor subsidies geldt, dat in de subsidieregeling zelf moet zijn bepaald, dat deze subsidie onder de Wet Bibob valt. Voor aanbestedingen is de Wet Bibob van toepassing in de sectoren Bouw, Milieu en ICT.

Hoe past Amstelveen Bibob toe?

In Amstelveen wordt Bibob toegepast in de horeca- en prostititiebranche. Een vergunningaanvraag gaat automatisch vergezeld met een Bibobvragenformulier die de door de aanvrager moet worden ingevuld. Voor de horeca maakt Amstelveen het de ondernemer per 1 januari 2010 gemakkelijk met één aanvraagprocedure: Horeca1. Het College B en W van Amstelveen wil ook voor vechtsportgala's in Amstelveen voortaan een Bibob  toets kunnen toepassen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.