Bijgewerkt: 28 januari 2021

Boetebepaling in huurcontracten Unibail-Rodamco

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-12-2012

Commissiebehandeling koopzondagen: vraag inzake boetbedingen in huurcontracten Unibail

Geachte leden van de raad,

Bij de behandeling van het voorstel inzake zondagopenstelling in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van donderdag op 29 november 2012 is de vraag gesteld, of het juist is, dat in de huurcontracten tussen Unibail en huurders in het Stadshart een boetebepaling is opgenomen, inhoudende dat telkens wanneer een huurder zijn winkel niet op een zondag ,waarvoor een openstelling geldt opent een boete wordt verbeurd van € 500.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Economische Zaken


Wethouder Groot heeft reeds geantwoord, dat de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder geen zaak van de gemeente is. Nog tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel gericht op beëindiging van het verbod op winkelopenstelling op zondagen in de Tweede Kamer is een amendement strekkend tot een verbod op (privaatrechtelijke) verplichting van openstelling verworpen door de Tweede Kamer.

Te uwer informatie hebben wij ons verstaan met Unibail over dit onderwerp. Het resultaat hiervan delen wij u in deze brief mede. In de huurcontracten is niets expliciet vastgelegd over openingstijden. Wel wordt een verwijzing gemaakt naar het "huishoudelijk reglement", het geheel van regels, waaraan alle huurders zich binnen een winkelcentrum moeten houden.

Een winkelcentrum functioneert als een geheel; de omzet van de huurders is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit, dat ze deel uitmaken van dit grotere geheel. RetaiIers weten dit. Binnen een winkelcentrum is het dus niet de bedoeling, dat ieder op zijn eigen manier bijvoorbeeld bevoorrading regelt, of uitstallingen buiten de winkel maakt. Zo ook met openingstijden, hier geldt tevens het principe van "samen uit, samen thuis".

De openingstijden zijn een onderdeel van dit huishoudelijk reglement. Hoewel dit reglement door Unibail Rodamco formeel wordt vastgesteld, dienen beide partijen zich vanzelfsprekend te houden aan hetgeen redelijk en billijk is. In de praktijk is het altijd zo, dat bepaalde huurders het in het begin lastig hebben om de zondagopening in te vullen, denk met name aan het nog niet beschikbaar hebben van gekwalificeerd personeel. De verhuurder toont hiervoor begrip en in de regel is dit na 2-3 maanden opgelost.

Er zijn twee groepen huurders die nu ook al niet op zondag opengaan; bepaalde branches (banken) en ondernemers met gewetensbezwaar naar aanleiding van hun geloof. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. Er is geen specifieke boetebepaling op "het niet opengaan" op zondag. Wel is er in de algemene bepalingen (een annex van huurcontract) een "algemene boete" afgesproken van € 250 per geval.

Dit geldt bijvoorbeeld, wanneer men niet voldoet aan het "huishoudelijk reglement" zoals het benadelen van de uitstraling van het winkelcentrum door rommel, verpakkingsmateriaal e.d.. Deze boete is nog nooit opgelegd, de weg van goed overleg is altijd afdoende gebleken. Unibail heeft ons medegedeeld geen voornemens te hebben om deze boete op te gaan leggen bij niet opengaan op koopzondagen. Wij menen u hiermee over dit onderwerp volledig te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R. J. T. Schurink, de burgemeester, mr. J. H. C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.