Bijgewerkt: 22 januari 2021

Burgemeester Van 't Veld:' De illegale wietteelt in EU verband agenderen'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-09-2014

Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen heeft deze brief gestuurd naar Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie:

Minister van Veiligheid en Justitie

mr I.W. Opstelten

Postbus 20301

2500 EH Den Haag


Betreft: Aanpak van illegale wietteelt

'Geachte heer Opstelten,

Mede namens de gemeenteraad van Amstelveen vraag ik nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende. Illegale wietteelt vormt in Amstelveen, evenals in veel andere gemeenten, een groot probleem. Alleen in Amstelveen zijn in de periode van 1 januari 2010 tot 21 augustus 2014 112 hennepplantages aangetroffen. De bestrijding van wietteelt en de daarmee samenhangende criminaliteit vergt, zoals u genoegzaam bekend, een steeds grotere overheidsinzet.

Maar ook de maatschappelijke impact wordt steeds groter. De criminaliteit rond de wietteelt verhardt met alle uitwassen van dien. Ook wijs ik op onder meer de maatschappelijke onrust die ontstaat bij het aantreffen van een plantage in woningen en de daarmee gepaard gaande uithuiszettingen. Evenals de ernstige veiligheidsrisico's voor omwonenden, zoals recent bij ons is gebleken tijdens een brand.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Ik ervaar de huidige situatie als een groot dilemma. Voorop staat, dat wietteelt anders dan voor persoonlijk gebruik, illegaal is en om die reden bestreden moet worden. Amstelveen blijft hier ook onverminderd op inzetten. Hierbij constateer ik evenwel, dat alle overheidsinspanning nog niet tot een significante daling van deze vorm van criminaliteit leiden. Het lijkt eerder te leiden tot een (geografische) verplaatsing van de problematiek. Anderzijds is minder overheidsinzet geen optie, omdat dat - gegeven de huidige juridische kaders – niet leidt tot een oplossing van dit probleem. Wij dweilen kortom met de kraan open.

Uw onlangs aangekondigde nieuwe maatregelen ten behoeve van de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit zijn mij bekend. De illegale teelt van wiet is echter zeker geen exclusief Nederlands probleem. Dit is ook de reden, dat voor een oplossing van het probleem naar mijn stellige overtuiging internationale overeenstemming een vereiste is. De Europese Unie zou hiervoor het geschikte forum kunnen zijn teneinde gezamenlijk een oplossingsrichting te vinden voor de illegale wietteelt en de negatieve gevolgen daarvan. Ik roep u hierbij dan ook op om het probleem van de illegale wietteelt in internationaal (EU)verband te agenderen.

Ik zie tegelijkertijd ook nog mogelijkheden om op nationaal niveau maatregelen te overwegen tegen de (effecten van) illegale wietteelt. Meer specifiek denk ik daarbij aan de positie van (onder)verhuurders. Zou bijvoorbeeld niet een grotere (financiële) verantwoordelijkheid bij hen kunnen worden gelegd om erop toe te zien, dat in hun panden geen illegale wietteelt plaatsvindt? In dit verband wijs ik ook op het hoger beroep, dat Amstelveen heeft ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank oordeelde, dat een woning terecht was gesloten, maar dat de kosten voor de (voorbereiding van de) ontruiming ten onrechte op de eigenaar zijn verhaald. Het spreekt vanzelf, dat ik vanuit mijn lokale verantwoordelijkheid graag bereid ben om over mijn oproep verder met u van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van 't Veld.'


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.