Bijgewerkt: 22 januari 2021

Burgemeester Van t Veld beantwoordt vragen over de veiligheidsrisico's illegale wietteelt in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-09-2014

Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld beantwoordt de vragen van Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen in verband met de steeds groeiend aantal wiet-woningen in Amstelveen. Hij stelde zijn schriftelijke vragen aan de burgemeester van Amstelveen over de aanpak van de veiligheidsrisico's illegale wietteelt in de stad.

Geachte heer Boomgaars,

Op 17 juli 2014 heeft u op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Amstelveen aan mij een aantal schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van veiligheidsrisico's illegale wietteelt. In deze brief ga ik in op de door u gestelde vragen. Voor de volledigheid herhaal ik uw inleiding en de door u gestelde vragen (cursief lettertype). Daaronder volgt de beantwoording (recht lettertype). Uw algemene inleiding was als volgt:

"Illegale wietteelt in Amstelveen Is een probleem. Wietplantages leveren brandgevaarlijke situaties op. Dit komt vaak omdat de elektriciteit illegaal wordt afgetapt, en daarmee ook diefstal inhoudt. De gevolgen van dit brandrisico voor de veiligheid en soms ook volksgezondheid in Amstelveen zijn groot. Daar komt nog bij dat een groot deel van de illegale wietteelt in handen is van de georganiseerde criminaliteit. Het zijn vaak de 'kleine jongens' die de wietplantages runnen, en de 'grote jongens' die het grootste deel van de winst opstrijken, de drijvende krachten achter de plantages zijn, en bovendien vaak buiten schot blijven in de vervolging.

Echter, conflicten binnen deze georganiseerde criminaliteit hebben ook hun effecten op de veiligheid in Amstelveen. Ook de geschatte risico's voorde volksgezondheid van het consumeren van deze geteelde wiet zijn van belang, maar laat mijn fractie voor deze vragen buiten beschouwing, omdat wij ons op de veiligheidsaspecten willen richten.

De gemeente Amstelveen wil - zeer terecht - een einde maken aan de geschetste risico's die illegale wietteelt met zich meebrengt. Via het aanpakken van illegaal woninggebruik, het Convenant Doorzon en reguliere opsporing en handhaving wordt geprobeerd illegale wietteelt een halt toe te roepen. Dat was al een prioriteit in het collegeprogramma 2010-2014 en in Amstelveen Dichtbij van 16 juli jongstleden kondigt B&W een hernieuwd offensief tegen wietwoningen aan".

Zoals u heeft aangegeven hangt het eerste deel van de vragen samen met de kosten die gemaakt worden en inzet die gepleegd wordt om illegale wietteelt in Amstelveen aan te pakken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Vraag

Hoeveel ambtelijke inzet (in euro's/fte's) heeft Amstelveen sinds het begin van het offensief in de collegeperiode 2010 gepleegd om het probleem van illegale wietteelt aan te pakken?

Antwoord

Op basis van artikel 13b van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd om handhavend op te treden tegen overtredingen van de Opiumwet. In het kader van de uitvoering van deze bevoegdheid zijn eind 2012 beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels houden in, dat de burgemeester bevoegd is om, in geval van overtreding van de Opiumwet zoals hennepplantages, tot sluiting van panden over te gaan. Vanaf oktober 2012 maakt de burgemeester gebruik van deze bestuurlijke bevoegdheid. In de periode van oktober 2012 tot 21 augustus 2014 zijn er 32 panden via een besluit van de burgemeester gesloten. De ambtelijke inzet is geraamd op een gemiddelde van € 2.400,— per zaak. Dit betekent dus in totaal een investering van € 76.800,--. Overigens zijn er op grond van de politiecijfers in totaal in de periode van 1 januari 2010 tot 21 augustus 2014 112 aangetroffen hennepplantages (groot en klein) ontmanteld. Een deel daarvan komt in aanmerking voor een bestuurlijke aanpak naast de strafrechtelijke en/of privaatrechtelijke maatregelen. De volgende twee vragen worden in één antwoord vervat omdat de vragen raakvlakken hebben met elkaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Vraag

Kunt u over dezelfde tijdsperiode tot nu toe een inschatting geven van de (maatschappelijke) kosten die de verwezenlijking van de genoemde veiligheidsrisico's van illegale wietteelt (brand, diefstal, georganiseerde criminaliteit etc.) tot gevolg heeft gehad?

Vraag

Hoeveel van de ingezette politiecapaciteit in Amstelveen bestaat sinds dezelfde periode uit het bestrijden van illegale wietteelt?

Antwoord

De maatschappelijke kosten liggen op het vlak van de inzet van de gemeente, politie en brandweer. De inzet van het OM kan ook tot de maatschappelijke kosten worden gerekend, maar deze laat ik verder bij de beantwoording van deze vraag buiten beschouwing. Voor de gemeentelijke inzet kan worden verwezen naar het antwoord op de vorige vraag. Voor de politie betreft het kosten in het kader opsporing van verdachte adressen, het daadwerkelijk oprollen van de hennepplantages en het aanhouden van verdachten. De politie hanteert een gemiddelde inzet van 12 uur per zaak, waarbij er geen verdachten zijn. Bij zaken, waarin er verdachten zijn kan de inzet significant oplopen maar hierover zijn er intern bij de politie (nog) geen exacte cijfers beschikbaar. De brandweer houdt geen registratie bij op basis van de oorzaak van haar inzet. De inschatting is dat ca. 5 uitrukken per jaar gerelateerd kunnen worden aan een hennepplantage. Daarnaast heeft u vragen gesteld over de resultaten van de aanpak die hieronder worden beantwoord.

Vraag

Wat zijn sinds 2010 het aantal opgerolde illegale wietplantages in Amstelveen?

Antwoord

Zoals bij de beantwoording van de eerste vraag is aangegeven zijn er in de periode van 1 januari 2010 tot 21 augustus 2014 112 hennepplantages ontmanteld.

Vraag

Wat is naar uw inschatting het resultaat van uw inzet sinds 2010 geweest op het voorkomen, dat de eerdergenoemde veiligheidsrisico's zich verwezenlijken?

Antwoord

Naar onze mening is de inzet vooral gericht op het vergroten van het veiligheidsgevoel van omwonenden in een straat, of een buurt. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontmoedigen van initiatiefnemers om een hennepplantage te starten. Ook worden eigenaren bewust gemaakt van de risico's van het exploiteren van een hennepplantage, zoals brandgevaar en schade aan eigendommen. Het resultaat van deze inzet kan niet worden gemeten in concrete cijfers, of andere variabelen. Elke hennepplantage kan een potentieel gevaar zijn voor de veiligheid, of de oorzaak zijn van stank en/of wateroverlast. Kortgeleden bleek dit gevaar zeer reëel te zijn bij een brand in een woning in Westwijk. In de brief d.d. 13 augustus 2014 bent u hierover reeds geïnformeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Ronald van Doorn - 2014)

Op 11 augustus 2014 ontstond in Westwijk aan de Boy Edgarlaan een brand in een woning. De zolderverdieping is uitgebrand als gevolg van een kortsluiting op een hennepplantage


Vraag

Bent u overtuigd, dat de inzet tegen illegale wietteelt in de gemeente Amstelveen heeft geleid tot structurele afname van de hoeveelheid wietplantages en veiligheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan? Waarom?

Antwoord

Nee, de druk op de woningmarkt is en blijft namelijk groot in de regio en ook in Amstelveen. Dit is een belangrijke factor die leidt tot het toenemend illegaal gebruik van woningen. Het gaat bijvoorbeeld om koopwoningen die niet verkocht worden en daarom worden verhuurd aan derden. Deze wijze van verhuur gebeurt vaak via woonbemiddelaars die huurders onvoldoende screenen. Daarnaast zijn particulieren die hun woning verhuren niet altijd op de hoogte van de risico's die ze lopen, of zich bewust zijn van de gevaren van het verhuren van een woning aan een onbekende derde.

De huidige aanpak richt zich op het ontmoedigen van het exploiteren van hennepplantages. Echter het omslagpunt is nog niet bereikt. Mede om die reden wil ik een meer projectmatige aanpak van illegale woonvormen en hennepteelt. De hennepteelt staat niet op zichzelf. Er is vaak sprake van georganiseerde criminaliteit, waarbij ander crimineel gebruik van woningen en bedrijfspanden zich voordoet. Bijvoorbeeld illegale prostitutie, mensenhandel en witwaspraktijken. Een actieprogramma op dit gebied is in voorbereiding.

Uw laatste vraag in uw brief heeft u ingeleid met de volgende passage:

"Er is een toenemende tendens onder Nederlandse burgemeesters waarneembaar wat betreft de aanpak van de veiligheidsrisico's van illegale wietteelt Een groter wordende groep ziet de eenzijdige nadruk op repressief optreden tegen illegale wietplantages als symptoombestrijding. Het zou daarmee ineffectief werken tegen deze risico's. Dat is in het licht van de grote inzet die op dit thema gepleegd wordt, ook in Amstelveen, een opmerkelijk bericht. Niemand wil ambtenaren, politie en justitie tevergeefs inzetten. Zij zien de oplossing van de risico's niet zozeer in het verder criminaliseren van en handhaven op illegale wietteelt, maar in het certificeren en reguleren van deze teelt. Daarvoor hebben zij het manifest 'joint regulation' opgesteld dat de regering oproept om zich die kant op te bewegen. Deze is inmiddels door 35 gemeenten ondertekend, maar de regering is vooralsnog niet voornemens hier gehoor aan te geven. Dit heeft echter ook recentelijk weer een politieke discussie doen opwaaien."

Antwoord

De aanpak van hennepteelt is geen problematiek die op lokaal niveau kan worden opgelost. Juist het Limburgs initiatief, waarover een aantal burgemeesters een brandbrief heeft gestuurd aan minister Opstelten, met het verzoek, om bij wijze van experiment te mogen gaan werken met een door de overheid geproduceerde cannabis, bevestigt dit. Minister Opstelten heeft zich al eerder uitgesproken, dat Nederland niet kan kiezen voor het reguleren van hennepteelt. Internationale juridische verplichtingen op het gebied van drugsbestrijding verhinderen dat. De uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek door een onafhankelijke derde, de Radboud Universiteit Nijmegen, naar de internationale (VN en EU) drugsverdragen en regelgeving, bevestigen dit. Bovendien staat, zoals gezegd, de hennepteelt in Nederland niet op zichzelf. De minister wil met gemeenten kijken hoe die aanpak gezamenlijk nog beter kan. We wachten de uitkomsten af.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.