Bijgewerkt: 21 januari 2021

Capaciteitsproblemen huisvesting Voortgezet Onderwijs

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-12-2012

Geachte leden van de raadscommissie Burgers en Samenleving,

In een recent overleg hebben de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs bij de gemeente aangegeven, dat in de toekomst en mogelijk al in het komende schooljaar, capaciteitsproblemen in huisvesting ontstaan, waardoor een aantal leerlingen niet op een Amstelveense VO school geplaatst kunnen worden.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Onderwijs


Wethouder onderwijs, Herbert Raat heeft namens het college de schoolbesturen gevraagd om te komen met een gezamenlijke visie op toekomstige huisvestingsvraag binnen het voortgezet onderwijs in Amstelveen. Daarnaast heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt ten aanzien van de stand van zaken van de onderwijs huisvestingscapaciteit binnen het VO en de te verwachte ontwikkelingen. Hierbij is gekozen voor een brede benadering.

Naast onderwijshuisvesting is er ook gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en de financiële positie van scholen. Het is belangrijk een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de huidige en toekomstige situatie. Momenteel ligt de notitie met de voorlopige resultaten ter reactie voor bij de schoolbesturen met de vraag te reageren voor 15 december 2012.

Als college willen wij de formele reactie van de schoolbesturen afwachten en op basis hiervan ons standpunt bepalen om tot een goede en inhoudelijke afweging te komen. Dit betekent, dat we ons publiek van commentaar onthouden. Wij hechten aan een zorgvuldig verloop van de procedure. Wij zullen u uiterlijk in de week van 18 december de inventarisatie van de huisvestingscapaciteit toesturen.

Wij gaan er vanuit u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. .J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.