Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Cijfers van inbraken in Amstelveen tot en met september 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-10-2012

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de raadcommissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) over de inbraken in Amstelveen t/m september 2012


van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


'Geachte dames en heren,

Hierbij treft u de zevende factsheet woninginbraken aan. In totaliteit toont deze factsheet een positief beeld als het gaat om het aantal woningbraken in 2012 ten opzichte van het jaar 2011. In de vorige factsheet van 11 juli 2012 gaf ik aan, dat het nog te vroeg was om te spreken van een trendmatige afname.

Kijkend naar september (Amstelveen-Noord) is dit inderdaad het geval. Het project Near Repeat was succesvol. Hiervoor verwijs ik u graag naar de inhoud van de factsheet. Om die reden wordt dit project herhaald in de donkere maanden ( periode 3 november 2012 tot en met 25 januari 2013).

Niet alles in bijgaande factsheet is nieuw. Dit hangt samen met het feit, dat er sprake is van een onverminderde voortzetting van de inzet in de strijd tegen woninginbraken en in die zin een aantal activiteiten ongewijzigd zijn voortgezet. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J. H. C. van Zanen'

Factsheet 7

Ontwikkeling woninginbraken periode t/m september 2012

1. Cijfers woninginbraken

In de vergadering van de gemeenteraadscommissie ABM van 23 september 2010 is aandacht gevraagd voor de cijfers en aanpak van woninginbraken in Amstelveen. Zoals toegezegd informeert deze zevende factsheet u over de cijfers op het gebied van woninginbraak en de gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en justitie. Dit zal periodiek worden herhaald. In deze factsheet worden de gegevens over de periode tot en met september 2012 weergegeven.

inbraak Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Tabel 1 Amstelveen Noord en tabel 2 Amstelveen Zuid totaal


inbraak Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Tabel 3 Amstelveen Noord per wijk/per maand


inbraak Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Tabel 4 Amstelveen Zuid per wijk/per maand


In Amstelveen Noord is het aantal inbraken in 2011 ten opzichte van 2010 per saldo afgenomen. In 2012 heeft deze dalende trend zich tot op heden doorgezet. In Amstelveen Zuid is het aantal inbraken in zijn totaliteit fors afgenomen.

Toch fluctueren de cijfers per maand aanzienlijk. In de wijk Keizer Karelpark worden nog steeds de meeste inbraken gepleegd, al nemen de inbraken in Westwijk Oost ook licht toe de afgelopen maanden. De extra inzet op het gebied van woninginbraken blijft de komende periode noodzakelijk gezien de flucturende cijfers en het gegeven dat het aantal woninginbraken gedurende de ‘donkere dagen’ altijd wat hoger is. Vorig jaar (2011) werd in de maanden november en december veel ingebroken in Amstelveen.

1.1 Daderinformatie

Voor de politie blijft het opsporen van de daders van woninginbraken lastig. De daders blijken uit heel Nederland te komen, maar ook uit Amstelveen en het buitenland. Het zijn bovendien steeds andere groepen daders. Zo blijkt bijvoorbeeld uit verhoren, dat daders ’s morgens pas besluiten in welke stad ze gaan inbreken. De politie zet nieuwe technieken in om daders op te sporen. Hieronder een overzicht van de acties die door de politie in Amstelveen zijn uitgevoerd. In de volgende paragraaf is een toelichting opgenomen.

In het jaar 2011

Forensische Onderzoeken: 560 (aangevraagde onderzoeken)

Buurtonderzoeken: Amstelveen Noord 223/ Amstelveen Zuid 298

Nazorg: Amstelveen Noord 251 / Amstelveen Zuid 290

Aanhoudingen: 56 (sommige daders hebben meerdere inbraken gepleegd)

In het jaar 2012

Forensische Onderzoeken: 261 (aangevraagde onderzoeken)

Buurtonderzoeken: Amstelveen Noord 143/ Amstelveen Zuid 171

Nazorg: Amstelveen Noord 127 / Amstelveen Zuid 148

Aanhoudingen: 23 (sommige daders hebben meerdere inbraken gepleegd)

2. De aanpak

Bij de aanpak van woninginbraken werken gemeente en politie nauw samen. In goed overleg met het Openbaar Ministerie is een aantal extra activiteiten en middelen ingezet om de stijging van het aantal woninginbraken te keren.

2.1. Politie

Inbraakteam politie

De politie Amsterdam-Amstelland zet sinds geruime tijd specifiek voor Amstelveen negen extra rechercheurs in. Zij zijn afkomstig uit de rest van het district en vrijgemaakt om woninginbraken te bestrijden. De politie besteedt veel aandacht aan sporenonderzoek (zoals DNA). Voorts is met het Openbaar Ministerie afgesproken, dat de allernieuwste methoden en technieken worden ingezet.

Door technische verbeteringen zijn de DNA gegevens sinds kort ook sneller beschikbaar. In 2012 zijn in de eerste 8 maanden 23 aanhoudingen verricht. Een politieactie in dit kader vond plaats in het weekend van 6/7 oktober. In dat weekend kon de politie vijf inbrekers oppakken. In het weekeinde daarop zijn nog eens twee inbrekers opgepakt.

Buurtonderzoek

Bij elke woninginbraak houdt de politie in principe een buurtonderzoek. Het percentage buurtonderzoeken ligt inmiddels boven de 90%.

Districtelijk motorteam

Een districtelijk motorteam houdt toezicht in Amstelveen. Dit houdt in dat op basis van analyses van gepleegde inbraken surveillances gereden worden.

Extra controles

De politie houdt in samenwerking met de gemeente regelmatig scootercontroles op hotspots. Uit de praktijk blijkt namelijk, dat inbrekers (en overvallers) regelmatig gebruik maken van scooters. Vanaf september vinden er ook drie avonden per week acties plaats van het wijkteam Amstelveen Noord en Zuid in hotspot gebieden, in samenwerking met de verkeersdienst van de politie en met gebruikmaking van automatische kentekenplaatherkenning (ANPR).

Aandacht voor nazorg

De nazorg na een inbraak is geïntensiveerd. Een inbraak heeft grote impact op inwoners. Daar wordt met zorg mee omgegaan. Daarnaast moet voorkomen worden, dat mensen voor een tweede keer slachtoffer worden van een inbraak. In het nazorggesprek wordt daar aandacht aan besteed.

Voetjesproject

Binnen het voetjesproject worden mensen gewezen op openstaande deuren en ramen. Met dit project hoopt de politie het aantal insluipingen te verminderen. In Amstelveen is het aantal insluipingen in absolute zin ongeveer gelijk gebleven, maar omdat het aantal inbraken is gedaald in 2012 betekent, dat een verhoging van 15% naar 20% van het totaal.

Daderregie

Daderregie specifiek op het gebied van woninginbraken. Omdat het een lastig delict is en het gebied groot, is gekozen voor het monitoren van aangehouden verdachten. De politie kijkt naar herkomst, antecedenten, detentieoverzicht (of ze nog vastzitten) en of ze eventueel gesignaleerd staan.

Near Repeat

De politie en de gemeente hebben in de periode april tot augustus de Near Repeat aanpak ingezet. De commissie ABM is hierover reeds geïnformeerd bij brief d.d. 30 augustus 2012. De resultaten van Near Repeat zijn veelbelovend. Uit de rapportage blijkt, dat het aantal herhalingsinbraken met 30% is gedaald. In overleg met de politie wordt met ingang van 3 november tot 25 januari 2013 Near Repeat opnieuw tijdelijk ingezet.

2.2. Gemeente Amstelveen

Voorlichting

Deze zomer heeft op vier zaterdagen een informatiekraam bij winkelcentra gestaan. In deze kraam was informatiemateriaal beschikbaar rond inbraakpreventie. Specifiek voor de Koreaanse gemeenschap is op 15 september in de Koreaanse school (in het gebouw van het KKC), in samenwerking met de politie, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over het thema woninginbraken.

Communicatie

Begin februari is de campagne ‘Beveilig uw huis nu’ herhaald. Begin juli volgde een zomercampagne, waarin mensen werden gewezen op het goed achterlaten van hun woning wanneer zij op vakantie gingen. In oktober wordt eveneens aandacht besteed aan inbraakpreventie. Naast informatie op de website en driehoeksborden, vindt opnieuw een aantal inbraakpreventiebijeenkomsten plaats, ook voor senioren.

Toezicht door bikerteam gemeente

Het gemeentelijk bikerteam houdt regelmatig toezicht bij achterpaden van woningen. Achterpaden zijn kwetsbaar voor inbraken.

Politiekeurmerk veilig wonen

Het politiekeurmerk stelt eisen aan de ‘sociale’ veiligheid van de openbare ruimte, de gebouwen en de woningen. De wijken Westwijk Zuid-West, Westwijk Zuid-Oost, Bovenkerk Oost, het project Mozaïek en Uilenstede worden/zijn conform de voorschriften van het Politie Keurmerk Veilig Wonen ontwikkeld. Onlangs is de openbare ruimte in Bovenkerk-Oost gecertificeerd. Dit betekent, dat de woningen optimaal inbraakwerend zijn en dat de openbare ruimte sociaal veilig is ingericht.

Beveiliging achterpaden

Veel inbraken vinden plaats via de achterzijde. De gemeente Amstelveen ondersteunt daarom het afsluiten van achterpaden. In 2012 zijn inmiddels 2 achterpaden afgesloten.

Aanbrengen kierstandhouders

In 2011 is in samenwerking met Eigenhaard en de Stichting Belklus een project gestart, waarbij ouderen gratis een kierstandhouder kunnen laten monteren. De kierstandhouder is met name gericht op het tegengaan van babbeltrucs en insluipingen. Inmiddels zijn ongeveer 800 aanvragen verwerkt. Voor het gehele woningbestand van Eigen Haard in de wijk Keizer Karel Park is een soortgelijke actie in voorbereiding.

Invoering Burgernet, burgers betrekken bij de opsporing

Met Burgernet kan de politie het publiek vragen te helpen bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig of een vermist persoon. De politie stuurt mensen die meedoen met Burgernet binnen een bepaalde cirkel een spraakbericht of sms. Die mensen wordt gevraagd uit te kijken naar een verdacht, of vermist persoon of voertuig.

Als mensen die het bericht hebben gekregen, iets zien of horen dat interessant is voor de politie, bellen zij direct naar een gratis telefoonnummer. Zo kan de politie gerichter en sneller zoeken. Na afloop van de zoekactie krijgen alle deelnemers een bericht met informatie over het resultaat. Inmiddels nemen 3420 Amstelveners deel aan Burgernet.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.