Bijgewerkt: 3 juni 2020

College Amstelveen stelt visie primair onderwijs vast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-11-2011

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft de visie op primair onderwijs 2011-2015 vastgesteld. In de eigentijdse en ambitieuze visie staan speerpunten die tegemoet komen aan wat de stad en haar inwoners nodig hebben. Concrete acties zullen de komende jaren door het onderwijs, gemeente, bedrijfsleven en overige organisaties een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het Amstelveense primair onderwijs. De gemeenteraad behandelt de visie naar verwachting in december 2011.

Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs:’Een visie op onderwijs van een gemeente is geen vanzelfsprekendheid. De inhoud van het onderwijs is primair een verantwoordelijkheid van de onderwijsbesturen en de scholen. Het college van Amstelveen vindt het onderwijs echter van zo’n groot belang voor de stad, dat zij hier zoveel mogelijk bij wil ondersteunen.

scholieren Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Amstelveense scholieren


Onderwijs draagt namelijk in hoge mate bij aan de verdere ontwikkeling en welzijn van Amstelveners, maar ook aan sociale en economische ontwikkelingen. Vanuit dit perspectief ziet de gemeente haar rol in deze visie en is zij in gesprek gegaan met betrokken ouders, organisaties, bedrijfsleven en natuurlijk de leerkrachten en onderwijsbesturen’.

Speerpunten

Aan de hand van de gevoerde gesprekken zijn de volgende speerpunten geformuleerd:

- Stimuleren ambities scholen. De scholen zelf leveren de grootste bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Daarom wil de gemeente de ambities van scholen ondersteunen met de Kwaliteitsimpuls primair onderwijs. Dit betekent dat scholen voor een deel niet meer pondsgewijs geld ontvangen maar geld krijgen naar prestatie. Goede initiatieven krijgen een financiële bijdrage. Hiervoor is in 2012 ruim 240.000 euro beschikbaar.

Excellent onderwijs

- Het stimuleren van de doorontwikkeling van Excellent onderwijs.

- Transparantie scholen. Door een informatiesysteem voor het primair onderwijs te ontwikkelen krijgen ouders toegang tot heldere informatie over het onderwijs aan hun kind.

- School als minimaatschappij. Door samen te werken met instellingen en bedrijven in debuurt en de leerstof te verbinden aan de realiteit buiten de school worden leerlingen gestimuleerd om de dingen die ze leren te koppelen aan het dagelijkse leven.

- Internationalisering van de samenleving. De internationalisering van de samenleving zien we terug in de leerlingenpopulatie. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe benadering, waarbij NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) een belangrijk instrument is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zowel voor de nieuwkomers als de andere leerlingen in de klas. Daartoe moeten leraren over de juiste kwalificaties en instrumenten beschikken.

De speerpunten vormen het kader waaraan de betrokken partijen gezamenlijk, of vanuit hun eigen verantwoordelijkheid activiteiten koppelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het is duidelijk dat het onderwijs een groot deel van deze uitdagingen zelf oppakt in de komende jaren.

Uitwerking en visie Voortgezet Onderwijs

Volgend jaar werkt de gemeente de visie en de afspraken met betrekking tot het voortgezet onderwijs uit. Ook hiervoor organiseert zij gesprekken met diverse betrokkenen. De ambities van het college en de raad om de mogelijkheid van een categoraal gymnasium in Amstelveen te realiseren worden hierin meegenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.