Bijgewerkt: 18 november 2019

College beantwoordt D66 vragen over de kwaliteit van het onderwijs

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2011

Inleiding

Namens uw fractie heeft u aangegeven dat de kwaliteit van het (openbaar) basisonderwijs voor D66 één van de topprioriteiten is. De fractie van D66 wil de kwaliteit van het basisonderwijs op een hoog niveau brengen, waarbij u ervan uitgaat dat er de afgelopen jaren een neergaande trend te zien is in citoscores.

Om dit te realiseren wilt u een “kwaliteitsmeting voor het basisonderwijs”in het leven roepen. Hiermee beoogt u “…de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem aan de hand, waarvan de kwaliteit van de basisscholen op grond van een aantal aan te leggen criteria (waaronder de citotoets) jaarlijks beoordeeld kan worden. Een dergelijke meting kan belangrijke informatie aan de ouders verstrekken, maar is ook een instrument van controle voor de gemeenteraad van Amstelveen.”

In dit kader stelt u het college een drietal vragen, die wij hieronder beantwoorden. Wij herhalen eerst uw vraag, gevolgd door ons antwoord.

Raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat tijdens een commissievergadering


Vooraf

Een euro kan maar één keer uitgegeven worden. Het college kiest voor het onderwijs en geeft de kwaliteit van de scholen topprioriteit boven andere projecten als bijvoorbeeld de A9. Dit geldt voor zowel primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De wethouder onderwijs is dan ook, vanuit de zorg voor kwalitatief goed onderwijs in Amstelveen, voortdurend in gesprek met scholen en schoolbesturen over allerlei facetten van kwaliteit.

Kwaliteit is niet af te meten aan alléén de citoscores. Het gaat ook om: huisvesting; het bestrijden van verzuim; goede aansluiting op (preventieve) zorg; plusklassen voor hoogbegaafden; instapklassen; brede schoolontwikkeling; opbrengstgericht werken en de toegevoegde waarde van de school; klassengrootte; en het bevorderen van aansluiting en partnerschap van scholen met bedrijven en instellingen etc.

Geachte mevrouw De Leur,

Waar het gaat om citoscores, één van de aspecten van kwaliteit, stimuleert het college de basisscholen tot optimale transparantie naar ouders en worden de inspanningen van schoolbesturen om in te zetten op onderwijskwaliteit kritisch gevolgd. De mogelijkheden die de gemeente heeft om onderwijsinstellingen te motiveren zijn voor de gemeente het grootst met betrekking tot openbaar onderwijs. Hier heeft de gemeenteraad immers een taak in het goedkeuren van jaarverslagen en begrotingen. Kritische kanttekeningen over kwaliteit komen duidelijk naar voren in het raadvoorstel van 8 juni 2011 (jaarverslag 2010 en meerjarenbegroting Amstelwijs).

In dit verband hebben gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van Amstelwijs over de wijze waarop Amstelwijs inspeelt op de dalende trend van citoscores. De stichting Amstelwijs werkt momenteel aan een instrumentarium om de kwaliteit te meten en de bijdrage van de school aan de ontwikkeling van het kind zichtbaar te maken. Daarnaast loopt er een traject “opbrengstgericht leiderschap”; een aanpak om de kwaliteit van het onderwijs op hun school te verbeteren. Op 18 april en 9 mei hebben ronde tafelgesprekken plaatsgevonden met ouders, onderwijsgevenden, besturen van het basisonderwijs en bedrijfsleven over o.a. kwaliteit van het Amstelveens onderwijs. Hierbij kwam ook uitdrukkelijk de wens van ouders naar voren met betrekking tot een open communicatie over leeropbrengsten. Er is gediscussieerd over de vele aspecten die een school een tot een kwalitatieve goede school maken en hoe we tot nog betere, excellente, scholen kunnen komen. De opbrengst van deze avonden wordt gebruikt als input voor de te schrijven onderwijsnota.

Vraag 1. In hoeverre deelt u de zorgen van de fractie van D66 over de kwaliteit van het Amstelveense basisonderwijs?

Antwoord 1. Afgemeten aan de citoscores en de rapportage van de onderwijsinspectie is er over het geheel genomen geen reden tot zorg en beschikken we over goede scholen in Amstelveen. De Amstelveense scholen scoren bij de cito-eindtoets op één school na, boven het landelijk gemiddelde. Geen van de Amstelveense scholen valt in de categorie zwakke, of zeer zwakke scholen.

Lichte schommelingen in de citoscores zijn normaal. Bij een tweetal scholen wordt een duidelijker daling zichtbaar, waarbij één school nog altijd boven het landelijk gemiddelde zit. Wij volgen de maatregelen die het bestuur treft om dit om te buigen kritisch. Bij de Wereldbol is de zorgelijke onderwijskwaliteit één van de redenen die geleid hebben tot een voorgenomen besluit van het bestuur van Amstelwijs om over te gaan tot sluiting. U bent hierover op 12 mei jl geïnformeerd via raadsweb. Het college streeft ernaar om onderwijs te stimuleren, dat de stad Amstelveen nodig heeft.

Amstelveen kent een grote groep hoog opgeleide en betrokken ouders die hoge verwachtingen heeft over de prestaties van hun kinderen en de inzet van de school. De vraag is, of onze scholen het maximale uit de kinderen halen en de toegevoegde waarde van de scholen dus optimaal is. Vanuit onze rol als overheid en onze aanhoudende zorg om de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen, streven wij samen met het onderwijsveld en de ouders naar verdere verbetering, in ons geval van goede naar excellente scholen.

Vraag 2. In hoeverre hebt u kennis van de laatste Cito- cijfers voor Amstelveen en in hoeverre bent u bereid de gemeenteraad inzicht te verschaffen in het totaal van de Citoscores van de afgelopen 5 jaar van alle Amstelveense basisscholen?

Antwoord 2. Wij beschikken over de citoscores van de laatste jaren van de basisscholen van Amstelwijs en Amstelland. Wij vinden transparantie belangrijk maar daarbij moet wel zorgvuldig te werk gegaan worden zodat geen onjuiste conclusies getrokken worden. De weergave sec van de scores van de eindtoets geeft onvoldoende inzicht in de resultaten van de school. De cijfers dienen te worden gewogen en in de context van de ontwikkeling van de leerlingen te worden geïnterpreteerd. Een kwaliteitszorgsysteem kan deze context aan de ouders bieden. Met scholen en ouders zijn wij in gesprek (oa via de hiervoor genoemde ronde tafelgesprekken) over een zo transparant mogelijke en zinvolle communicatie over leeropbrengsten en citoscores. Hierover willen wij de gemeenteraad te zijner tijd graag inzicht verschaffen. Zie ook beantwoording vraag 3.

Vraag 3. In hoeverre bent u bereid een kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen aan de hand waarvan de kwaliteit van de basisscholen op grond van een aantal aan te leggen criteria jaarlijks beoordeeld kan worden en belangrijke informatie kan verschaffen aan ouders en gemeenteraad?

Antwoord 3. Het college wil een kwaliteitszorgsysteem en is hierover in gesprek met het onderwijs en ouders. Het is van belang dat relevante criteria gezamenlijk worden benoemd en dat het mogelijk is om de daarbij behorende data te leveren. Daarnaast is het van belang, dat de gebruikers van het systeem de informatie op zo’n manier krijgen aangeleverd dat zij de gegevens op een goede manier kunnen interpreteren.

De gemeente Amsterdam is reeds ver in de ontwikkeling van een dergelijk systeem met de schoolbesturen. Wij kunnen gebruik maken van deze ervaring, maar dienen wel een vertaalslag te maken naar de Amstelveense situatie. Deze wijkt op het gebied van kwaliteit van de scholen en leerlingenpopulatie duidelijk af van de Amsterdamse situatie.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink H.J.W. Raat, l.b.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.