Bijgewerkt: 21 januari 2021

College reageert op brief Stichting Villa Randwijck

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-11-2013

Stichting Villa Randwijck t.a.v. de heer P. Giel

Reactie op brief Stichting Villa Randwijck dd 13 november en gesprek 25 november 2013

Geachte heer Giel,

Wij hebben uw brief van 13 november 2013 ontvangen, waarin u reageert op onze brief van 29 oktober jl. aan de gemeenteraad over de huisvestingsproblematiek van Villa Randwijck. U heeft inmiddels een afschrift ontvangen van deze brief.

Hierbij gaan wij in op uw brief en op het gesprek, dat wethouder Herbert Raat met vertegenwoordigers van Villa Randwijck en op uw verzoek ook de heer Wilshaus van de Michiel de Ruyterschool en mevrouw Soldaat van Amstelwijs, hadden op 25 november jl.

Sociale samenhang

Het door de raad vastgestelde beleid sociale samenhang is er op gericht meer ruimte te geven aan onze inwoners voor het wijkgericht organiseren van activiteiten voor volwassenen en kinderen. Om die reden faciliteren wij pilots die er op gericht zijn dat bewoners hiervoor meer verantwoordelijkheid nemen. Wij waarderen het, dat uw stichting in tijden, waarin meer initiatief van burgers wordt verwacht het voortouw neemt. Uw stichting is in de gelegenheid gesteld een plan in te dienen voor 2014 voor het aanvragen van subsidie voor wijkactiviteiten en huisvesting. Dat heeft u inmiddels gedaan.

de ruyterschool Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

In het gebouw van de voormalige Michiel de Ruyterschool kan de Stichting Villa Randwijck niet gehuisvest worden


Onderwijs in eigen wijk

Wij vinden het van het grootste belang, dat Amstelveense kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dit is één van de speerpunten van ons college. We zetten in op talentontwikkeling, kleinere klassen, automatisering en goede onderwijshuisvesting. Ons uitgangspunt is, dat Amstelveense kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen in hun eigen wijk. Sinds dit schooljaar krijgen kinderen uit de wijk bij plaatsing voorrang.

In onze brief van 29 oktober 2013 aan de raad hebben wij uiteengezet, dat de wijk Randwijck verjongt en dus het leerlingenaantal groeit. Daarvoor moeten wij alle beschikbare onderwijshuisvesting in Randwijck benutten. De school aan Catharina van Clevepark 10 is in ieder geval totdat de nieuwbouw van de Roelof Venemaschool klaar is (naar verwachting voorjaar 2015) in gebruik. Als de leerlingen van de Roelof Venema in 2015 zijn vertrokken uit het gebouw aan Catharina van Clevepark 10, zullen er leerlingen van de Michiel de Ruijterschool in het gebouw komen.

Het gebouw van de Michiel de Ruijterschool aan de Laan Rozenburg is te klein om alle leerlingen onder te brengen. Uitbreiding van deze locatie is om stedenbouw- en verkeerskundige redenen (o.a. LIB besluit) niet mogelijk. De heer Wilshaus geeft aan, dat er volgens de laatste prognoses nog twee a drie lokalen nodig zijn op termijn. Deze kunnen naar zijn mening gesitueerd worden op de bovenste verdieping van de oude Michiel de Ruijterschool.

Voor het komend schooljaar wordt nogmaals bezien, of plaatsing van 1 Buko-eenheid naast de school aan de Laan Rozenburg planologisch mogelijk is. Met de heer Wilshaus is afgesproken, dat hij daarover uiterlijk volgende week vrijdag 6 december bericht krijgt.

Afspraken

We hebben de volgende afspraken gemaakt voor 2014:

• De afdeling Vastgoed zoekt in overleg met stichting Villa Randwijck naar mogelijkheden voor 2014. Het gaat om een tijdelijke locatie.

• De stichting heeft zelf een locatie aan de Bourgondischelaan op het oog.

• Het gebouw dient geschikt te zijn voor de functies die Villa Randwijck wil uitoefenen. Er moet voldaan worden aan alle randvoorwaarden, zoals een eventuele wijziging van het bestemmingsplan, vergunningen, etc.

Afspraken voor de langere termijn:

• Onderwijshuisvesting heeft prioriteit en is een wettelijke plicht.

• De stichting Villa Randwijck en de heer Wilshaus geven beiden aan, dat het delen van het gebouw aan het Catharina van Clevepark mogelijk is.

• Het bestuur van Amstelwijs zal in een brief aan de gemeente vastleggen, dat Amstelwijs akkoord gaat met het gebruik van primair de bovenverdieping voor onderwijs van de oude Michiel de Ruiterschool vanaf, dat deze weer beschikbaar is in 2015, zonder aanvullende eisen te stellen,. Bij meer dan drie benodigde lokalen, zal ook de benedenverdieping voor onderwijs nodig zijn.

• Hierbij moet rekening worden gehouden met alle randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de eisen die gesteld worden aan passend onderwijs.

• Villa Randwijck bereidt een business case voor, waaruit blijkt, dat zij op termijn zelfstandig zonder (financiële) ondersteuning kan functioneren. Dit wordt in februari 2014 besproken met de gemeente.

• De subsidieaanvraag wordt jaarlijks beoordeeld aan de hand van de spelregels die zijn opgesteld voor de pilots sociale samenhang.

Wij vertrouwen, dat met het gesprek en de gemaakte afspraken meer inzicht is gecreëerd in de ontstane situatie en houden contact met u over de uitwerking van de mogelijkheden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, mr. R.J.T. Schurink  de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.