Bijgewerkt: 23 oktober 2020

De A9 tunnel zware opgave voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-06-2010

Als het aan de gemeente Amstelveen ligt, gaat Rijkswaterstaat door met de ondertunneling van de A9. Het college van burgemeester en wethouders maakt zich wel zorgen over de € 100 miljoen, die zij zelf moet bijdragen. De gemeente wil het bedrag terugverdienen met gebiedsontwikkeling in de Zone A9.

In de huidige economische situatie is dit een zware opgave. Het college overlegt met het Rijk over het betalingsritme. Daarnaast spreekt het college met de provincie over een bijdrage zoals eerder is toegezegd. Dit blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad.

Het nieuwe college heeft de afgelopen weken de feiten rondom de ondertunneling van de A9 en de daarbij horende gebiedsontwikkeling op een rij gezet. Hierbij zijn uiteenlopende aandachtspunten naar voren gekomen.

Tunnel Amstelveen
(Bron Verkeer en Waterstaat / Amstelveenweb.com - 2007)

Groot vraagteken op de toekomstige Keizer Karel tunnel bij Amstelveen


Grondopbrengsten

Bij de uitgangspunten voor de gebiedsvisie en de bijbehorende business case uit 2009 is rekening gehouden met het verslechteren van de markt. Bij nog verdere en langdurige verslechtering van de markt bestaat het risico, dat de hoeveelheid geplande kantoorruimte en/of appartementen moeilijk afzetbaar is en de opbrengsten van grondexploitatie lager zullen zijn dan verwacht.

Het project voorziet de meeste opbrengsten over circa tien jaar. Op dit moment is moeilijk te voorspellen wat de vastgoedopbrengsten zijn. Het college werkt aan een verdere verfijning van de uitgangspunten, om een realistisch beeld te krijgen van de risico's.

Financiën

Om de rijksuitgaven te verlagen, is dit voorjaar een ambtelijk rapport opgesteld met daarin verschillende heroverwegingen van voorziene uitgaven en investeringen, onder andere op het gebied van infrastructuur.

Een onderdeel daarvan vormt een besparingsvariant waarbij onderdelen van projecten kunnen komen te vervallen, bijvoorbeeld de ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen.  Het college acht het Rijk gebonden aan zijn verplichtingen gezien de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere en het Ontwerp-TracéBesluit.

Overigens is er nog geen overeenstemming over het betalingsritme van 100 miljoen euro aan het rijk. Momenteel overlegt de gemeente met Verkeer en Waterstaat over betaalmoment(en) van de bijdrage van 100 miljoen euro en het eventueel te hanteren rentepercentage.

Daarnaast gaat het college actief het gesprek aan met de provincie Noord-Holland over een bijdrage zoals eerder is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst over de N201.

VVD wethouder Herbert Raat:’Het college wil, dat Rijkswaterstaat doorgaat met de ondertunneling van de A9 en heeft dan ook het voornemen om vanuit een open houding in gesprek te zijn en te blijven met alle betrokken partijen. De financiële situatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De komende periode gebruiken we om gedegen afwegingen te kunnen maken, onderzoeken te analyseren en de besluitvorming over de concept gebiedsvisie voor te bereiden’.

Tunnelontwerp

In maart 2010 hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu het Ontwerp Tracebesluit (OTB) vastgesteld. Vanuit Amstelveen is een zienswijze op het OTB ingediend.

Hierin heeft het college verzocht om extra aandacht voor met name luchtkwaliteit en geluidhinder nabij de tunnelmonden en overlast tijdens de bouw. Het college vindt het van groot belang dat er ook voor de omwonenden bij de tunnelmonden een gezonde en toekomstvaste oplossing komt. Mogelijk leiden aanvullende voorzieningen tot extra kosten.

Openbaar Vervoer

Binnen de gebiedszone A9 is ook aandacht voor het openbaar vervoer. Zo zijn de voorbereidingen voor de Amstelveenlijn in volle gang en is een Tweede Ontwerpverkenning opgesteld voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer station.

Op basis van ramingen maken het rijk, de stadregio en de provincie de komende periode een onderlinge verdeling voor het benodigde budget. Naar verwachting moet Amstelveen hiervoor een eigen bijdrage leveren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.