Bijgewerkt: 22 januari 2021

De Algemene Plaatselijke Verordening van Amstelveen wordt duidelijker en eenvoudiger

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2015

Het college van B en W van Amstelveen wil ruim 10% van de artikelen schrappen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), omdat ze overbodig zijn, kunnen worden samengevoegd, of verder vereenvoudigd. Het voorstel sluit aan bij het speerpunt van het college om het aantal regels terug te dringen. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel gaat de nieuwe, afgeslankte APV, in het nieuwe jaar van kracht.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “De APV is een belangrijk instrument om Amstelveen veilig en leefbaar te houden en om de openbare orde te kunnen handhaven. Daarom komen ook niet alle regels in aanmerking om geschrapt te worden. Sommige regels willen we juist wel behouden om te kunnen optreden tegen hinderlijk gedrag. Denk aan overlast in de openbare ruimte, geluidhinder en parkeerexcessen.

Voor de leefbaarheid is het van groot belang, dat je daar op kunt blijven handhaven. Ook worden er nieuwe regels in de APV voorgesteld die in de huidige APV nog niet waren opgenomen. Een voorbeeld van zo’n nieuwe bepaling is het verbod op het dragen van messen en steekwapens, maar ook de verplichting tot het bijhouden van een opkopersregister voor handelaren. Deze laatste bepaling dient ter voorkoming van heling en indirect ten behoeve van inbraakpreventie.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


De nieuwe Amstelveense APV bestaat uit 10% minder artikelen. Dit is in nauw overleg gegaan met externe partijen, zoals politie, brandweer en het Amsterdamse Bos. Naast artikelen die vervallen zijn er ook artikelen samengevoegd. Ook zijn vergunningstelsels (gedeeltelijk) vervangen door een meldingenstelsels en ontheffingen.

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: “Het terugdringen van knellende voorschriften en regels door minder beleids- en regeldruk,  is het uitgangspunt van deze dereguleringsslag. Regels moeten duidelijk en overzichtelijk zijn voor bewoners en ondernemers in Amstelveen. ”. Naast deregulering lagen nog twee veranderingen ten grondslag aan de aanpassing van de APV. Het gaat daarbij om het Uitvoeringskader Horeca 2015 en het nieuwe evenementenbeleid. Het wordt naast deregulering aandacht besteed aan enkele vereenvoudigingen en verduidelijkingen in de uitvoeringsregels op het gebied van horeca. Zo zijn onder andere definities met bijbehorende voorwaarden voor ondergeschikte horeca en dag-horeca opgesteld.

Doelstelling van het nieuwe evenementenbeleid is meer ruimte  bieden aan evenementen, waarbij aandacht is en blijft voor een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Het college is van mening, dat het aantal grootschalige evenementen, zoals in het Amsterdamse Bos, op het maximale aantal zitten. Om meer regie te voeren op het evenementenbeleid stelt het college voor een evenementencoördinator aan te stellen die actief evenementen promoot en deze op elkaar afstemt. Vanaf 2014 is Amstelveen bezig met het doorlichten van alle beleidsnota’s en verordeningen. Na deregulering op het gebied van ruimtelijk ordening is nu de APV doorgelicht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.