Bijgewerkt: 4 augustus 2020

De FNV gaat zichzelf reorganiseren

Nieuws -> Informatief

Bron: Abvakabo
04-12-2011

De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging - met verschillende vakorganisaties - die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, wordt het uitgangspunt. De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen. Een in te stellen commissie van kwartiermakers gaat hiermee aan de slag.

De voorzitters van de Federatie hebben unaniem het advies van de verkenners Han Noten en Herman Wijffels overgenomen en zijn overtuigd van het blijvend belang van een sterke en moderne vakbeweging. De werktitel hiervoor wordt 'De Nieuwe Vakbeweging'. Jetta Klijnsma is gevraagd om als kwartiermaker aan de slag te gaan. Zij weegt dit nog af.

De voorzitters zullen hun leden oproepen om actief mee te werken en er komt een oprichtingscongres in het voorjaar van 2012. De huidige verenigingen blijven in de overgangsperiode doorwerken om de belangen van werknemers te behartigen en om mee te werken aan de oprichting van de nieuwe vereniging. Alle bonden zullen op termijn hun leden raadplegen over de nadere invulling. Na een transitiefase zal de FNV opgaan in de nieuwe structuur.

De vijf gezamenlijke doelen voor de samenwerkende vakorganisaties zijn als volgt:

1. Faciliteren van oprichting van nieuwe vakorganisatie;

2. Het beslechten van domeindiscussies tussen bonden;

3. Het investeren van mensen en middelen in (nieuwe) sectoren en beroepsgroepen;

4. Het formuleren van een agenda voor het centrale niveau, lokaal, nationaal en internationaal;

5. De bevoegdheid om op centraal niveau afspraken te maken met betrekking tot sectoroverschrijdende belangen.

Vakorganisatie: mensen kiezen zelf

Mensen kiezen zelf met welke vakorganisatie zij zich het meest verbonden voelen. De mogelijkheid wordt gecreerd om rechtstreeks lid te worden van de nieuwe vakbeweging. Organisatieprincipe is 'bouwen van onderop'.

Vakorganisaties zijn autonoom maar opereren binnen een verbindende structuur van de nieuwe vakvereniging. Het besluit om toe te treden tot een nieuwe vakbeweging zal door iedere bond afzonderlijk in een latere fase worden genomen. De termijn voor de transitie zal worden bepaald door de commissie.

Koepel: open structuur

Op overkoepelend niveau heeft de federatie twee gelijkwaardige doelen: het behartigen van overstijgende belangen van werkende mensen op landelijke niveau en het faciliteren en servicen van de eenheden op de manier waarop zij dat wensen. De aangesloten vakorganisaties mandateren de overkoepelende vereniging. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters.

De nieuwe vakbeweging zal een open structuur kennen: ook vakbonden die op dit moment geen lid zijn van de FNV zullen van harte worden uitgenodigd om toe te treden. Daarnaast kunnen bestaande of nieuwe verenigingen toetreden die georganiseerd zijn langs de lijnen: jongeren, uitkeringsgerechtigden en ouderen.

FNV voorzitter Agnes Jongerius en voorzitter FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk worden geen bestuurders meer van de nieuwe vakbond. Als de FNV-leden met dit plan instemmen, zou de nieuwe vakbond nog voor de zomer van 2012 kunnen worden opgericht.

FNV?

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een Nederlandse werknemersvereniging. De FNV ontstond in 1976, toen het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) intensief gingen samenwerken. Op 1 januari 1982 gingen de NVV en de NKV formeel op in de FNV.

De FNV bestaat uit zelfstandige vakbonden, die werkzaam zijn in bijna alle sectoren van de maatschappij. De FNV-bonden werken samen in de vakcentrale. De vakcentrale FNV coördineert en regelt zaken die boven de afzonderlijke bedrijfstakken uitstijgen.

De 19 bonden zijn:

    Abvakabo FNV – voor werknemers bij overheden, in de zorg, kinderopvang, welzijnswerk en sociale werkvoorziening, bij nutsbedrijven en post en telecommunicatie.

    AFMP/FNV (Algemene Federatie Militair Personeel) – voor militair personeel bij de landmacht, luchtmacht en marine, en er is ook een aparte tak voor veteranen.

    ANBO (Algemene Nederlandse Ouderenbond) – voor ouderen en (vroeg)gepensioneerden.

    AOb (Algemene Onderwijsbond) – voor werknemers in het onderwijs.

    FNV Bondgenoten – voor werknemers in de sectoren metaal, industrie, vervoer, zakelijke dienstverlening en handel.

    FNV Bouw – voor werknemers in de bouwsector.

    FNV Horecabond – voor werknemers in de horeca, catering en recreatie.

    FNV KIEM (Kunsten, Informatie, Entertainment en Media) – voor werknemers in de kunsten, informatie-industrie, entertainment en de (multi-)media (ook freelancers en zzp'ers).

    FNV Mooi – voor kappers, schoonheidsspecialisten, visagisten, pedicures, nagelstylisten en welness-medewerkers (ook zzp'ers).

    FNV Sport – voor trainers, managers, zzp'ers en werknemers in verschillende sportsectoren.

    FNV Vrouwenbond – zet zich in om de positie van vrouwen te verbeteren.

    FNV ZBo (Zelfstandigen Bouw) – voor zelfstandigen in de bouwsector.

    FNV Zelfstandigen – voor zzp'ers in de sectoren diensten, groen, handel, ICT, industrie, vervoer en zorg.

    Marver/FNV (Marechausseevereniging) – voor werknemers van de Koninklijke Marechaussee.

    Nautilus International – voor werknemers in de binnenvaart, koopvaardij, offshore, waterbouw en overige zeevaartbedrijven.

    NL Sporter – voor alle andere topsporters dan profvoetballers (zie VVCS).

    NPB (Nederlandse Politiebond) – voor werknemers bij de politie.

    NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) – voor werknemers en zzp'ers in de (foto)journalistiek.

    VVCS (Vereniging van Contractspelers) – voor profvoetballers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.