Bijgewerkt: 22 januari 2021

De Inspectie Leefomgeving en Transport presenteert de Staat van Schiphol 2018

Nieuws -> Schiphol

Bron: Rijksoverheid
13-12-2018

Hoe is het gesteld met de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol? In de eerste uitgave van 'De Staat van Schiphol 2018' presenteert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) informatie rond de thema’s veilig vliegen, veilig en gezond leven en werken. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft de Staat vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/IenW - 2017)

drs. Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat


De Staat van Schiphol richt zich op het feitelijk presenteren van beschikbare en nieuwe informatie. Conclusie: vliegtuigen worden veiliger, stiller en schoner. Tegelijkertijd is Schiphol gegroeid. Er is een toename van het externe veiligheidsrisico, maar die blijft binnen de norm. Ook de totale uitstoot van schadelijke stoffen en het geluid voor omwonenden zijn toegenomen. Voor de totale uitstoot is er geen norm.

Ontwikkelingen, een aantal feiten uit de Staat van Schiphol:

-Het aantal vliegtuigbewegingen door handelsverkeer groeide tot 497 duizend in het gebruiksjaar 2018, dicht tegen het afgesproken plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen door handelsverkeer.

-Het aantal starts en landingen op secundaire banen (naast de primaire banen Kaagbaan en Polderbaan) neemt toe, zowel absoluut als relatief. In 2017 gebruikte 48% van de vluchten een secundaire baan, in 2016 was dat 40%.

-Sinds 2014 zijn er meerdere handhavingspunten waarin de geluidsruimte voor het etmaal wordt overschreden volgens het huidige stelsel met grenswaarden. Dit gebeurt met name in punten rondom de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan. Voor zover deze overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de sector al vliegt volgens de regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt er niet gehandhaafd.

-In gebruiksjaar 2017 vinden er 32.300 nachtvluchten door handelsverkeer plaats. Vanaf gebruiksjaar 2018 is er een plafond van 32.000 bewegingen vastgelegd. De ILT constateert dat het aantal luchtvaartmaatschappijen vaker zonder nachtslot en geldige reden toch landt of start in de nacht, de afgelopen jaren toeneemt. De ILT voert gesprekken met deze maatschappijen en legt soms een last onder dwangsom op.

-Met nieuwe analysetechnieken is beter inzicht verkregen in de locaties op Schiphol waar zich voorvallen voordoen.

-De ILT heeft vastgesteld dat de afgelopen jaren aan de normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen (zoals NOX, PM10 en SO₂) per vliegtuigbeweging wordt voldaan. De totale uitstoot van schadelijke stoffen stijgt. Voor de totale uitstoot is er geen norm.

-Tot en met september 2018 zijn 562 ongewone milieuvoorvallen gemeld, voor het grootste deel lekkages van olie, brand- of koelvloeistof.

-Om de uitstoot van stoffen tijdens de afhandeling van vliegtuigen aan de gate te beperken, zijn er regels om zo veel mogelijk gebruik te maken van vaste stroomaansluitingen. In 2018 zijn nog geen overtredingen geconstateerd, waar in 2017 nog 8 overtredingen werden vastgesteld.

Foto Amstelveen
(Bron Inspectie Leefomgeving en Transport - 2018)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht in kaart, hoeveel omwonenden van Schiphol mogelijk ernstige geluidshinder en slaapverstoring konden ondervinden tussen 2014-2016. Voor ernstige geluidshinder werd gekeken naar het gebied, waar vliegtuigen gemiddeld per jaar 48 decibel geluid veroorzaken. Voor ernstige slaapverstoring naar het gebied, waar nachtvluchten gemiddeld per jaar 40 decibel geluid veroorzaken. Beide indicatoren laten een stijging zien. In 2016 is het aantal mensen dat mogelijk ernstige geluidhinder ervaart, bijna 50% hoger dan in 2004. Voor ernstige slaapverstoring is er een toename van 5% ten opzichte van 2004


Eerste uitgave is groeimodel. De Staat van Schiphol 2018 (pdf 33 pagina’s) is de eerste uitgave vanuit de ILT. De Staat zal jaarlijks worden geactualiseerd; de inspectie heeft de ambitie om de rapportage de komende jaren verder uit te breiden. Om op die manier nog beter inzicht te geven in de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol. De Staat van Schiphol is ontwikkeld in reactie op aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol in kaart te brengen. En om de veiligheid en duurzaamheid van het vliegverkeer te monitoren en trendanalyses uit te voeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.