Bijgewerkt: 26 mei 2020

De eerste termijn van de burgemeester is bijna om

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
15-12-2010

Burgemeester Jan van Zanen nadert het einde van zijn ambtstermijn. Op 1 juni 2011 eindigt zijn eerste periode van zes jaar. De bedoeling is Van Zanen te herbenoemen, maar daarvoor moet er eerst een 'commissie 'herbenoeming burgemeester' komen.

Deze commissie bereidt een advies voor aan de gemeenteraad, die hier op 9 februari 2011 een besluit over neemt. Het advies gaat daarna naar de Commissaris van de Koningin van de Provincie Noord-Holland, die op zijn beurt rapport uitbrengt aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Mr J. H. C. (Jan) van Zanen. Na de ondertekening van het Koninklijk Besluit en de beëdiging door de Commissaris van de Koningin, heeft de gemeenteraad van Amstelveen op donderdag 7 juli 2005 in een openbare vergadering heeft hem ingehuldigd als de nieuwe burgemeester van Amstelveen


De minister neemt het definitieve besluit of Van Zanen mag blijven. Voorafgaand aan deze procedure beslist de gemeenteraad op 15 december 2010 nog over het instellen van de commissie, die gaat bestaan uit fractievoorzitters. De commissie heeft onder meer een gesprek met de burgemeester om diens functioneren te beoordelen.

Burgemeester?

De burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau. Een burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd, nadat het kabinet met de benoeming heeft ingestemd op grond van een voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebaseerd op een aanbeveling van de gemeenteraad van de bewuste gemeente.

Burgemeesters worden benoemd voor een ambtsperiode van 6 jaar. Na afloop van die termijn van 6 jaar zijn zij telkens weer voor zes jaar herbenoembaar. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd kan een burgemeester zijn ontslag indienen.

In oktober 2006 heeft het Kabinet aangekondigd te zullen bevorderen, dat burgemeesters niet langer na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar 'automatisch' zouden worden ontslagen. Sinds 11 mei 2007 kan een burgemeester nu desgewenst zijn ambt blijven bekleden tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Na het bereiken van de 70-jarige leeftijd wordt hem ontslag verleend. Een burgemeester verzoekt om ontslag bij het bereiken van deze leeftijd, zodat hem 'op zijn verzoek' eervol ontslag kan worden verleend. Burgemeester Van Zanen is geboren in 1961 en in principe kan hij nog meer dan 20 jaar lang burgemeester van Amstelveen blijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.