Bijgewerkt: 24 januari 2021

De financiële stromen in de sport in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-12-2020

In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft het Mulier Instituut in Utrecht een rapport uitgebracht (pdf 35 pagina’s) met de titel 'De financiële stromen in de sport in Amstelveen' en in verband met dit rapport informeert het College B en W Amstelveen van de leden van de gemeenteraad over de bevindingen van de onderzoekers:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De ingang van zwembad van De Meerkamp van AmstelveenSport in juni 2019


'Geachte raad,

Hierbij doen wij u het rapport 'De financiële stromen in de sport in Amstelveen' toekomen. De diverse signalen uit het veld en de eerder gehouden audit en benchmark onderzoeken heeft bij ons de vraag opgeroepen of de financiële stromen in de sport in Amstelveen nog wel passend zijn bij de huidige actualiteit. In bijgaande rapportage zijn de financiële stromen in Amstelveen in beeld gebracht.

De tarifering en financiering van de sport zijn nauw met elkaar verbonden en dienen dan ook in samenhang met elkaar beoordeeld te worden. Er is in de tarifering een duidelijke financiële relatie in de keten gemeente – AmstelveenSport – sportvereniging – sporter. De huidige tarieven zijn historisch gegroeid en is het goed om na te gaan of een herijking passend is, waarbij ook benchmarkgegevens vanuit referentie- en regiogemeenten worden betrokken. Uit de rapportage blijkt onder meer:

-Dat de netto bijdrage aan de sport van de gemeente Amstelveen gemiddelde lager is dan in vergelijkbare- en regiogemeenten. Ook landelijk ligt het gemiddelde hoger.

-Het door AmstelveenSport gehanteerde tariefstelsel voor de verhuur van sportaccommodaties is in de loop der tijd scheefgroei gaan vertonen.

-Het aanwendbare eigen vermogen van AmstelveenSport om financiële risico’s op te vangen vormt een aandachtspunt (ook ten opzichte van vergelijkbare sportbedrijven).

-De relatief hoge huurlasten in Amstelveen voor bepaalde sportaccommodaties vormen (deels) een verklaring voor de relatief hoge contributies die leden in bepaalde sporttakken aan de sportvereniging moeten betalen.

Het college is voornemens om AmstelveenSport de opdracht te geven om een voorstel te doen voor een herijking van het tariefstelsel dat excessen uitsluit. Bij deze herijking kunnen de verhuurtarieven van referentie- en regiogemeenten, zoals uiteengezet in bijgaand rapport van het Mulier Instutuut, worden betrokken. Het is daarbij van belang dat met name gekeken worden naar de differentiatie van tarieven. Het uitgangspunt daarbij zal zijn dat dit geen budgettaire consequenties heeft voor AmstelveenSport.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het wedstrijdbad van De Meerkamp


Tevens zal het college de huidige ontwikkeling van de exploitatiebijdrage aan AmstelveenSport, nader beoordelen. In het bijzonder zal daarbij gekeken worden of de huidige systematiek, die gebruikt wordt bij de output subsidies die de gemeente aan het maatschappelijk veld verstrekt, nog passend is in een relatie met een Verbonden Partij, waarbij geen sprake is van subsidiering, maar van een exploitatieovereenkomst en facturering voor de dienstverlening door AmstelveenSport. Bij deze beoordeling zullen ook de door de gemeente verstrekte subsidies aan de sport, zoals voor evenementen en jeugd, worden meegenomen. Het college zal u naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 informeren over de uitkomsten van beide acties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De deelnemers in actie van de 40ste Poelster Bosloop op 13 april 2009 in het Amsterdamse Bos


Uit het rapport, conclusie van de onderzoekers: Gemeentelijke sportuitgaven. Sport is een autonome taak van de gemeente; zij heeft alle vrijheid om het sportbeleid te bepalen. Hetzelfde geldt voor het budget voor de uitvoering van het sportbeleid. De gemeente Amstelveen gaf in 2018 6,6 miljoen euro uit aan sport (lasten). Hiertegenover stond ruim 1,5 miljoen euro aan inkomsten (baten). Per inwoner besteedde de gemeente netto 57 euro aan sport. Dit is lager dan zowel het landelijke gemiddelde (€ 64), het gemiddelde van de referentiegemeenten (€ 66) en het gemiddelde van de regiogemeenten (€ 65). Twee van de drie referentiegemeenten hebben beduidend hogere netto-uitgaven aan sport dan Amstelveen. Binnen de verdeling van de regiogemeenten bevindt Amstelveen zich min of meer in de middenmoot, vier van de elf gemeenten hebben hogere netto-uitgaven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Hockeywedstrijd bij de Hockeyvereniging Ignatius College (HIC) Amstelveen in Escapade 5 op 3 november 2018


Gemeentelijke bijdrage aan het sportbedrijf. AmstelveenSport, Sportief Capelle, SPORT*GOUDA en Sportbedrijf Lelystad zijn in de desbetreffende gemeenten verantwoordelijk voor (een deel van) de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid (inclusief sportstimulering), alsmede de exploitatie van (een deel van) de gemeentelijke sportaccommodaties. Hiervoor ontvangen zij van de gemeenten een financiële bijdrage.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport


AmstelveenSport ontving in zowel 2018 als 2019 ruim 3,7 miljoen euro dienstverleningsbijdrage van de gemeente Amstelveen, omgerekend 41 euro per inwoner. Deze gemeentelijke bijdrage is zowel absoluut als relatief lager dan de bijdragen van de referentiegemeenten aan de desbetreffende sportbedrijven. Twee van de drie sportbedrijven die in de vergelijking zijn meegenomen, ontvangen in euro’s een hogere dienstverleningsbijdrage van de gemeenten dan AmstelveenSport van de gemeente Amstelveen ontvangt. Het andere sportbedrijf ontvangt een vergelijkbare gemeentelijke bijdrage.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Heleen van Ketwich Verschuur werd de nieuwe directeur van Sportbedrijf Amstelveen op 1 september 2018. Het Sportbedrijf heet sinds januari 2019 AmstelveenSport


De inkomsten van AmstelveenSport bedroegen in 2019 ruim 7,7 miljoen euro. Ongeveer 48 procent van deze baten betrof de gemeentelijke bijdrage voor zowel sportstimulering- als sportaccommodaties. Bij twee van de drie sportbedrijven in de referentiegemeenten is het aandeel van de gemeentelijke bijdrage in de totale inkomsten beduidend hoger (respectievelijk 77 en 62 procent). De gemeentelijke bijdrage van het andere sportbedrijf betreft 49 procent van de totale inkomsten, vergelijkbaar met AmstelveenSport.

De bedrijfsvoering van AmstelveenSport is, voor zover een oordeel op basis van de uitgevoerde analyses gegeven kan worden, goed. AmstelveenSport heeft weinig buffers om te innoveren of te ondernemen, uitgedrukt in een lage solvabiliteit. Aangezien de huurtarieven die AmstelveenSport hanteert hoog te noemen zijn, lijkt er weinig rek te zitten in wat het sportbedrijf aan inkomsten kan generen uit verhuur. De rekening hiervoor ligt al (deels) bij de sportende inwoners, getuige de hoge contributies die de verenigingen vragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.