Bijgewerkt: 23 januari 2021

De gemeente Amstelveen gaat langer in zee met AanZ-Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-05-2015

Het college van B en W van Amstelveen wil de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met voortzetting van het beleid 'Bewoners aan Zet' inclusief een aantal bijstellingen. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met het financieel kader dat een mogelijke besparing oplevert die oploopt tot € 350.000,00 in 2018. De raad zal in juni beslissen over dit voorstel.

In april 2012 heeft de gemeenteraad de kaders en uitgangspunten van het beleid ‘sociale samenhang’ vastgesteld en in 2013 is de gemeente gestart met ondersteuning van bewonersinitiatiefgroepen. Per 1 januari 2014 heeft welzijnsorganisatie AanZ de opdracht gekregen het beleid ”Bewoners aan Zet” verder uit te voeren. Deze opdracht liep tot 31 december 2015, en kan jaarlijks door de gemeente verlengd worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Op donderdagochtend 21 november 2013 werden de journalisten van de lokale media van Amstelveen uitgenodigd in het Miranda Paviljoen in Amsterdam door de heren Dion de Leuw (r) directeur van Vita Welzijn en Advies en Willem Draaisma bestuurder van Participe de uitvoeringsorganisatie voor de Wmo in Alphen aan den Rijn over de nieuwe welzijnsorganisatie AanZ-Amstelveen te praten


Met de vaststelling van de Wmo nota “Meedoen mogelijk maken” heeft de gemeenteraad in oktober 2014 besloten om in 2015 het Amstelveense beleid voor sociale samenhang te evalueren en te bepalen, of bijstelling nodig is. Het beleid van de gemeente is erop gericht meer verantwoordelijkheid aan inwoners te geven en een groter beroep te doen op zelfredzaamheid en zelf-organiserend vermogen. Hiervoor is het nodig, dat (buurt)bewoners elkaar kennen en een beroep op elkaar kunnen doen. Het bevorderen van bewonersinitiatieven met als doel te komen tot een grotere sociale samenhang in wijken is hierbij een middel.

Op basis van de evaluatie wordt een aantal bijstellingen voorgesteld. Op dit moment voert AanZ-Amstelveen de activiteitencoördinatie uit en de gemeente zal , onder strikte voorwaarden, in de toekomst activiteitenbudget beschikbaar stellen aan Bewonersinitiatiefgroepen (BIGs). De pilotstatus van drie BIGs verdwijnt. Het gaat hierbij om Stadsdorp Elsrijk, Villa Randwijck en de Buurtkamer. Daarnaast blijft AanZ beheerder van de wijkcentra die eigendom zijn van de gemeente. Het college heeft besloten de subsidierelatie met AanZ voor minimaal twee jaar te verlengen.

De ingezette structuur met BIGs met ondersteuning door AanZ blijkt te werken. De evaluatie van maart 2015 laat zien, dat bewoners zich actiever bemoeien met sociale samenhang in de wijk. Op twee wijken na (Bankras/Kostverloren en Patrimonium/Oude Dorp) zijn overal BIG’s gevormd. Uitvoerders en bewoners vragen tijd en ruimte om dit verder door te zetten. Om deze reden worden de mogelijkheden voor de wijken uitgebreid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes (PvdA), wethouder Welzijn


Jeroen Brandes (PvdA), wethouder Welzijn: “Het beleid zoals, dat door het vorige college is ingezet, zetten we in grote lijnen voort. De rol van bewonersinitiatiefgroepen zal wat ons betreft ook steeds groter worden. In een groot aantal wijken zijn de bewonersinitiatiefgroepen al van de grond gekomen. Waar nodig worden bewoners ondersteund door de wijkcoaches van AanZ. En door samen met AanZ het beleid scherper uit te voeren, denken wij de komende jaren besparingen te realiseren die oplopen tot € 350.000 in 2018. Per jaar zullen we samen met de raad het beleid verder beoordelen en bijstellen waar dat nodig is.” Lees het beleidsstuk Evaluatie beleid sociale samenhang (PDF 1,4 MB 36 pagina’s) onder de vergaderstukken voor de commissie Burgers en Samenleving.

Conclusies voor bijstelling van het beleid na 2015

Algemene conclusie is, dat bewoners en uitvoerders wensen, dat het huidige beleid in 2016 voortgezet moet worden. Er is een positieve groei en ontwikkeling bij zowel bij de vorming van nieuwe BIG’s, het versterken van bestaande BIG’s als ook het uitdragen en uitvoeren van de nieuwe aanpak door AanZ. Ook is een aantal mooie initiatieven door bewoners ontwikkeld en in gang gezet. Dit varieert van grote ondernemingen (zoals buurtrestaurant in de Olmen) tot kleine initiatieven, zoals het opzetten van een buurt-schoonmaakdag. Tegelijkertijd moet nog veel gebeuren. Uit de evaluatie en interviews is gebleken dat meer tijd wordt gevraagd van de gemeente om de doelen te bereiken. De bewoners (BIG’s) vragen daarbij om ‘bewegingsruimte’ van de gemeente. Daarbij is de wens vanuit de bewoners, dat de gemeentemaatwerk levert: “loslaten in vertrouwen”, waar mogelijk en ondersteuning.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.