Bijgewerkt: 25 mei 2020

De gemeente Amstelveen wil de statushouders beter begeleiden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/CBS
14-10-2018

De gemeente Amstelveen gaat verbeteringen doorvoeren om de ongeveer 700* statushouders in de stad beter te begeleiden. Als ze beter en eerder begeleiding krijgen kunnen deze asielzoekers, die als vluchteling werden erkend, eerder meedoen in de maatschappij. Als ze de taal spreken kunnen ze ook sneller aan het werk. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen had tijdens de commissievergadering van 6 juni 2018 al een verbeterslag aangekondigd. In de nieuwe aanpak worden ook de voorstellen voor aanpassingen van het inburgeringsstelsel van de Minister van SZW meegenomen.

Als een statushouder zich in Amstelveen vestigt, moet er een hoop zaken worden geregeld. De statushouder maakt hierbij kennis met de gemeente en krijgt onder andere informatie over gemeentelijke regelingen en de Participatiewet. Er komt in korte tijd veel op de statushouder af. Er blijkt dat sommige statushouders moeite hebben met de hoeveelheid informatie. Om deze informatiestroom te spreiden en de verschillende verplichtingen (voor inburgering en re-integratie) beter op elkaar af te stemmen, is ervoor gekozen om de begeleiding eerder op te pakken. Zodra duidelijk is dat een statushouder naar Amstelveen komt, begint de gemeente hiermee. Door deze aanpassing zal naar verwachting de vestiging in Amstelveen gemakkelijker verlopen.

Wethouder van Ballegooijen: 'We zijn bezig met een actieprogramma met betrekking tot de begeleiding van statushouders. We gaan enkele zaken verbeteren, zoals eerdere, betere en langere begeleiding. Ook gaan we helpen om de taal beter en sneller te leren, zodat ze sneller mee kunnen doen. We gaan gebruik maken van ‘sleutelpersonen’. Dit zijn statushouders die al wat langer in Amstelveen verblijven, de Nederlandse taal goed beheersen en weten hoe het werkt bij de gemeente. Zij kunnen er ook voor zorgen dat de statushouders eerder mee kunnen doen en sneller op weg worden geholpen. We hebben voor het actieplan bij buurgemeenten gekeken hoe zij hier mee omgaan. En we kijken hoe we met de ketenpartners de dienstverlening aan statushouders nog verder kunnen verbeteren.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen


Eerder leren lezen en schrijven door cursus en werk. Een grote groep statushouders kan niet (goed) lezen en schrijven. Deze groep is wel in staat om de taal te leren maar hebben meer tijd nodig om de inburgering te halen. Op dit moment biedt Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering voor deze doelgroep een tijdelijke oplossing via een speciaal programma. Om tot een structurele oplossing te komen wordt door de gemeente een traject uitgewerkt met de focus op de combinatie taal/(vrijwilligers)werk. Deze combinatie blijkt, voor het behalen van de inburgering voor deze doelgroep, in andere gemeenten succesvol.

Aandacht voor gezondheid. Door in een vroeg stadium in contact te treden met de statushouder kan ook eerder in kaart worden gebracht wat de mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij en of er belemmeringen zijn. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat een groot gedeelte van de statushouders met psychische klachten kampt. Dit beeld herkennen we in Amstelveen. Samen met de GGZ zijn wij op zoek naar een manier om aan het begin van het begeleidingstraject de mogelijkheden en (psychische) belemmeringen in kaart te brengen. Er kunnen dan goede afspraken worden gemaakt en zo nodig naar de juiste hulpverlening worden doorverwezen.


Het hoofdkantoor van de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland aan de Bovenkerkerweg 2 in Amstelveen


'Een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning. Statushouders worden ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd. Nadat hun een vergunning is verleend hebben zij daarmee ook recht op woonruimte. Vanuit deze nieuwe situatie wordt geacht dat statushouders hiermee beginnen aan hun integratie in de maatschappij. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar werk en/of opleiding om de integratie zo goed mogelijk te starten en te kunnen integreren in de samenleving. Werk en/of opleiding worden gezien als mogelijkheden tot integreren' -meldt Vluchtelingendata.nl.

Voor de statushouders die in 2015 een verblijfsvergunning asiel kregen, geldt een vergelijkbaar beeld als voor de statushouders uit 2014. Anderhalf jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning asiel had 4 procent van de 18- tot 65-jarigen werk en had 90 procent een bijstandsuitkering. Voor werkende statushouders uit 2015 is het beeld ook vergelijkbaar met dat van de werkende statushouders uit 2014: 41 procent werkte in de horeca, 90 procent werkte in deeltijd en 89 procent had een contract voor bepaalde tijd.

Meer vrouwen en kinderen statushouder in 2016 en 2017. In 2014 en 2015 kregen naar verhouding veel jonge mannen een verblijfsvergunning asiel. In 2016 en 2017 is de samenstelling van de instroom evenwichtiger en zijn er meer vrouwen en kinderen onder de nieuwe statushouders. Voor een deel zijn dat nareizende gezinsleden van de eerder gearriveerde mannen, maar er zijn ook meer asielzoekers direct als gezin naar Nederland gekomen.

*740 statushouders in Amstelveen. Steeds meer statushouders zijn er ook in Amstelveen, wegens de wettelijke verplichting om ze hier te huisvesten. In een SP-bericht wordt vermeld, dat de stroom vluchtelingen substantieel is toegenomen sinds 2014, dat daarom de taakstelling om statushouders te huisvesten in onze gemeente is verhoogd, (eerste halfjaar 2017 261 statushouders). Dat is dus een stuk meer dan in het bericht van de gemeente in 2016: want daar wordt over geschreven, dat: 'Amstelveen kreeg de afgelopen jaren te maken met een toename van het aantal te plaatsen mensen: van 48 in 2013, 70 in 2014, 140 in 2015 naar 221 in 2016. Voor 2017 wordt verwacht, dat Amstelveen 165 statushouders opneemt'. Als wij deze cijfers optellen met de gegevens van SP met 261 vluchtelingen, dan is het saldo 740 statushouders. (Deze cijfers zijn op dit moment nog niet bevestigd door de gemeente Amstelveen, aangezien hun houding over dit thema niet transparant is. red.). Lees ook het Dossier asielzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.