Bijgewerkt: 9 maart 2021

De gemeenteraad van Amstelveen op 17 februari 2021

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-02-2021

In zijn vergadering van 17 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen onder andere besluiten genomen over het Amsterdamse Bos, de invoering van betaald parkeren met vergunning en over de nota grondbeleid.

Amsterdamse Bos. De raad heeft het Bosplan 2020-2030 (pdf 76 pagina’s) vastgesteld. In dit plan hebben Amsterdam en Amstelveen samen de toekomstvisie voor het Amsterdamse Bos uitgewerkt. Het Amsterdamse Bos ligt grotendeels in Amstelveen, maar Amsterdam is eigenaar van het bos. Het Bosplan is dan ook primair een plan van Amsterdam. Het doel van het Bosplan is om de natuur nog meer te beschermen en te verbeteren, terwijl er ruimte blijft voor vrijetijdsbesteding.

Gezien de ligging van het bos en het aantal Amstelveense bezoekers van het bos, is het voor Amstelveen belangrijk om te komen tot een andere besturing van het Amsterdamse Bos, waarbij de gemeente Amstelveen ook mee besluit. De raad heeft het college opdracht gegeven om met Amsterdam verder te overleggen over de zeggenschap, de financiën, parkeren, de bekendheid van het Amsterdamse Bos en de belangen van de hondenbezitters.

De raad wil dat met omliggende gemeenten wordt onderzocht of het mogelijk is het Amsterdamse Bos uit te breiden, of er meer aaneengesloten natuur- en recreatiegebieden gecreëerd kunnen worden en of er in Amstelveen meer natuur- en recreatiemogelijkheden zijn. Een voorstel van D66 hiervoor werd aangenomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Sfeervol weide in het Amsterdams Bos op 31 mei 2004


De VVD stelde voor om de mogelijkheden van een splitsing van het Amsterdamse Bos te verkennen, waarbij Amstelveen eigenaar wordt van een deel van het bos op Amstelveens grondgebied. De raad steunde dit idee en wil de resultaten van de verkenning, inclusief de financiële aspecten, in het derde kwartaal van 2021 ontvangen. Ook een motie van CDA om de toiletten in het Amsterdamse Bos langer open te houden, werd door de raad aangenomen.

Een voorstel van bbA om de afspraken die gemaakt worden met Amsterdam door middel van een raadsbesluit te bekrachtigen, werd na het debat ingetrokken. Ook kreeg de bbA onvoldoende steun voor het idee dat de financiële gevolgen van het Bosplan voor Amstelveen niet ten koste mogen gaan van de budgetten voor het andere groen in Amstelveen.

Invoering betaald parkeren met vergunning. De gemeenteraad heeft ingestemd met het invoeren van betaald parkeren met vergunning in delen van Keizer Karelpark Oost en West, Randwijck, een deel van Elsrijk, Kronenburg en het Oude Dorp. De parkeerdruk is in deze gebieden erg groot en dit zorg voor onveilige situaties. De invoering van het betaald parkeren vindt gefaseerd plaats van juni 2021 tot februari 2022.

De invoering van betaald parkeren kan leiden tot een waterbedeffect. De VVD deed een voorstel dat het college van B en W hier flexibel mee omgaat en in aangrenzende straten onder bepaalde voorwaarden ook betaald parkeren met vergunningen invoert en de raad daar schriftelijk over informeert. De raad steunde dit voorstel.

Nota grondbeleid 2021. De gemeenteraad heeft de Nota Grondbeleid 2021 (pdf 24 pagina’s) vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente ruimtelijke ontwikkelingen faciliteert en stuurt vanuit het grondbeleid. Voor het realiseren van ruimtelijke plannen wordt een grondexploitatie opgesteld, waarin alle opbrengsten en kosten van de uitvoering van het plan worden opgenomen. Deze worden aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Met de vaststelling van de nota grondbeleid 2021 heeft de raad bepaald dat het college van B en W onder bepaalde voorwaarden zelf de grondexploitaties kan vaststellen. Een voorstel van SP en GroenLinks om dit niet toe te staan, kreeg geen meerderheid van stemmen.

De raad wil een onderzoek naar de mogelijkheden om grond van de gemeente uit te geven voor duo koopwoningen. Daarbij wordt alleen de woning gekocht en (nog) niet de grond. Dit kan ervoor zorgen dat starters en mensen met een laag- en middeninkomen ook een woning kunnen kopen in Amstelveen. Een voorstel van GroenLinks hiervoor werd raadsbreed aangenomen.

Overige besluiten van de raad. De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering ook ingestemd met:

-de grondexploitatie Landtong en het bestemmingsplan Landtong. Hierdoor kunnen de 50 jaar oude scholen worden vervangen door één nieuw schoolgebouw, inclusief gymzaal en kinderopvang. Daarnaast kunnen er maximaal 160 woningen worden gebouwd;

-het geven van een woonbestemming aan bedrijfswoningen aan de Legmeerdijk 254 en 258;

het verlengen van de verblijfsduur in het Student Experience Hotel van zes maanden naar 12 maanden;

-de aanpassing van de formatie van de griffie.

-De raad wil – op initiatief van GroenLinks – dat de gemeente Amstelveen zich inspant om toegevoegd te worden aan de lijst ‘borstvoedingvriendelijke gemeenten’ van het Voedingscentrum en organisaties stimuleert om borstvoeding- en kolfvriendelijker te worden.

Interpellatie. De raad stemde in met een verzoek van de SP voor een interpellatiedebat. De SP stelde in dit debat vragen aan het college aan de andere fracties over de informatievoorziening, gelijke behandeling van fracties en integriteit. Het college en de fracties gaven hun visie.


Op donderdagmiddag 25 juni 2009 werd de nieuw aangelegde skatebaan van Amstelveen feestelijk geopend bij Onderuit in de wijk Bankras


Skatepark. De fractie van Senioren Belangen Amstelveen (SBA) stelde vragen (pdf) over de locatie voor het nog te realiseren skatepark in Westwijk Zuid. Uit de beantwoording van het college bleek dat de keuze voor de locatie nog niet definitief is. Van de raadsvergadering is een videoverslag beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.