Bijgewerkt: 27 januari 2021

De intensieve monitoring van Participe Holding is beëindigd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-07-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de beëindiging van de controle van Participe Holding en Participe Amstelland:

'Geachte Raad,

Graag informeren wij u met deze brief over de stand van zaken bij Participe Holding en Participe Amstelland. Op 22 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om vanaf 1 november Participe Holding en Participe Amstelland intensief te gaan monitoren voor een periode van zes maanden. Aanleiding was de financieel zorgelijke situatie van Participe Holding die eerder in 2019 werd geconstateerd. Doel van de intensieve monitoring was om als gemeente te beschikken over een onafhankelijke informatiepositie en inzicht te krijgen in de financiële situatie en verwevenheid binnen de Holding.

De afgelopen periode hebben wij tweemaandelijks overleg gevoerd met Participe Holding en Participe Amstelland over hun governance. Participe heeft een interim bestuurder voor Participe Holding en een interim directeur voor Participe Amstelland aangesteld. De interim bestuurder heeft bij haar aantreden een plan van aanpak opgesteld teneinde de bedrijfsvoering weer op orde te brengen. Onderdeel van dit plan van aanpak waren activiteiten gericht op het herstel van vertrouwen intern en extern door het optimaliseren van diverse processen, zoals de planning en control cyclus en de ICT, de interne besturing, en tevens het opstellen van toekomstscenario's.

Foto Amstelveen
(Bron Participe Holding - 2019)

Sinds half september 2019 is Manuelle Moens bij Participe gestart als interim-bestuurder. Haar opdracht is de bedrijfsondersteuning op orde brengen en adviseren over de koers voor de lange termijn van de welzijnsorganisatie


Tijdens de gesprekken over de intensieve monitoring heeft Participe transparant de voortgang laten zien op de verschillende onderdelen. Via kwartaalrapportages en de begroting is de financiële situatie in beeld gebracht. De rapportages t/m Q1 2020 laten zien dat Participe als geheel en Participe Amstelland er financieel goed voor staan. Als gevolg van een wisseling van accountant bij Participe hebben wij nog geen definitieve door de accountant goedgekeurde jaarrekening ontvangen, maar de concept rekening geeft een positief beeld.

Momenteel werkt Participe nog aan toekomstscenario' s voor de governance van Participe als geheel. Hierin worden diverse interne en externe stakeholders  betrokken, waaronder wij als gemeente. Vanwege corona heeft dit enige vertraging opgelopen maar de verwachting is dat dit in het najaar zal worden afgerond.

Gezien de positieve stappen (mede op het gebied van financiën) die Participe  inmiddels heeft gezet hebben wij geconcludeerd dat ons vertrouwen in Participe voldoende hersteld is en dat wij de intensieve monitoring kunnen beëindigen. Vanuit onze reguliere opdrachtgeversrol blijven wij vanzelfsprekend intensief samenwerken met Participe. Daarnaast zullen wij de komende periode voorbereidingen treffen voor een nieuwe opdracht voor het welzijnswerk per 2022. We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.