Bijgewerkt: 24 januari 2021

De kilometerprijs wordt ingevoerd in Nederland

Nieuws -> Overheid

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
14-11-2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kilometerprijs. De Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de aanschafbelasting (BPM) worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een prijs voor elke kilometer die in Nederland wordt gereden, van snelweg tot woonerf vanaf 2012.

File Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Als de kilometerprijs in 2012 wordt ingevoerd,zal de autorijder zich twee keer bedenken, zelf rijden of met het openbaar vervoer. De autorijders, die elke dag naar hun werk moeten en terug naar huis, kunnen vaak niet kiezen


Dat betekent, dat de gebruiker gaat betalen. De opbrengsten uit de kilometerprijs zullen niet méér zijn dan de ‘oude’ belastingen samen. Hierdoor gaat 59 procent van de automobilisten er in het nieuwe stelsel op vooruit. De opbrengsten van de kilometerprijs gaan rechtstreeks naar het infrastructuurfonds. Uit dit fonds worden wegen, spoorlijnen en andere infrastructuur aangelegd.

Ook het milieu is gebaat bij de kilometerprijs. De uitstoot van CO2 en fijn stof nemen met meer dan 10 procent af. Verder worden door de afschaffing van de BPM (25 procent van de prijs) auto’s goedkoper. De totale welvaartsbaten van dit systeem zijn 1 miljard euro per jaar.

Voor elke kilometer wordt een basistarief betaald. Het tarief is net als nu verschillend voor verschillende categorieën voertuigen: personenauto’s, bestelauto’s particulier/ondernemer, autobussen en vrachtwagens. De hoogte van dit basistarief voor personenauto’s hangt net als nu af van de CO2 uitstoot. Bij andere voertuigen blijft het gewicht bepalend voor het basistarief. Gewicht is sterk verbonden met de CO2 uitstoot. Het gemiddelde tarief voor een personenauto ontwikkelt zich tot 2018 als volgt:

Kilometerprijs Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De opbouw van de kilometerprijs vanaf 2012 tot 2017Naast dit basistarief maakt de wet het mogelijk om een spitstarief te heffen. Dit is voorzien voor structurele knelpunten in het wegennet en potentiële sluiproutes. Per locatie wordt in lagere regelgeving besloten of er een spitstarief komt.

Gehandicaptenvoertuigen, landbouwtrekkers, motorvoertuigen met een beperkte snelheid, taxi’s, oldtimers van voor 1987 en alle OV-bussen blijven net als nu vrijgesteld van betaling. Ook motoren gaan geen prijs per kilometer betalen. Voor buitenlandse voertuigen wordt een alternatief betalingssysteem opgezet.

Het kabinet ziet mobiliteit als een voorwaarde voor economische groei en als een verworvenheid die mensen de kansen biedt zich te ontplooien en te ontspannen. Sinds de jaren zestig is het aantal autokilometers vertienvoudigd. Naar verwachting groeit de mobiliteit tot 2020 met nog eens 40 procent. Om een goede doorstroming op de weg te garanderen is naast het bouwen van infrastructuur beprijzen per kilometer noodzakelijk. Weggebruikers zullen daardoor bewuster gebruik maken van hun auto waardoor de bereikbaarheid verbetert.

In elk voertuig komt een GPS-apparaatje dat bijhoudt hoeveel, wanneer en waar er gereden wordt. Deze voorziening verzendt de informatie naar een inningskantoor, waar de rekening wordt opgemaakt. Automobilisten kunnen straks kiezen voor een provider die aanvullende diensten levert bij deze voorziening, zoals routenavigatie. De informatie die door de voorziening wordt verzonden is wettelijk en technisch beschermd. Alleen de automobilist gaat over deze gegevens. De overheid ontvangt geen reisgegevens en kan geen auto’s volgen. Zo is de privacy van weggebruikers gewaarborgd.

Met de introductie van de kilometerprijs stappen bijna negen miljoen weggebruikers over op een nieuw systeem. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid. Zo zijn er nu al pilots waarin de techniek en prijsprikkels met succes worden getest in de praktijk. Voor deze kabinetsperiode is onder meer de ambitie om het wetgevingsproces afgerond te hebben en de techniek te testen. Tot die tijd hebben de minister en de Tweede Kamer heldere beslismomenten ingesteld om stap voor stap te bouwen aan de kilometerprijs.

Als de Tweede Kamer het wetvoorstel steunt, dan wordt de kilometerprijs, of kilometerheffing in 2012 ingevoerd.

Privacy

Veel mensen maken zich zorgen, dat de kilometerprijs ten koste gaat van de privacy. Met zo’n kastje kan iedereen toch zien waar ik heb gereden? Dat is niet juist. Alleen het aantal kilometers en het tarief dat erbij hoort, gaat naar het inningsbureau dat de factuur opmaakt en verstuurt.

Er is dus niemand die kan zien waar u bent geweest, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Daarnaast worden de kastjes geproduceerd en ingebouwd door bedrijven die aan strenge eisen moeten voldoen. Ook het waarborgen van uw privacy is in die eisen meegenomen.

Handhaving

Ook in de handhaving blijft de privacy beschermd. Rijdt u bijvoorbeeld onder een van de handhavingsportalen door, dan wordt een foto gemaakt en wordt gecheckt of er bijzonderheden zijn. Zo niet, dan wordt de foto direct verwijderd.

College Bescherming Persoonsgegevens

Bij de vormgeving van de kilometerprijs doen we geen concessies aan uw privacy. Er is dus niemand, die straks kan kijken of u op een bepaalde dag op een bepaalde plaats was. Met het College Bescherming Persoonsgegevens wordt steeds besproken hoe we uw privacy kunnen garanderen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de Europese richtlijnen die op het gebied van privacybescherming gelden.

Eigen keuze

Alleen providers en APK-stations, die voldoen aan strenge eisen kunnen kastjes aanbieden en inbouwen. Of een provider mag beschikken over verplaatsingsgegevens, hangt af van de keuze die u als automobilist hierin zelf maakt. Alleen als u hier zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kan meer gedetailleerde informatie worden verstrekt aan providers. Bijvoorbeeld als u een leaseauto rijdt en u aan uw werkgever bepaalde informatie beschikbaar wilt stellen. Meer info: Website College Bescherming PersoonsgegevensAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.