Bijgewerkt: 21 januari 2021

De noodverordening in Amstelveen is aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-05-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de aangepaste noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland:

'Geachte raad,

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland heeft vandaag de noodverordening voor de regio Amsterdam Amstelland gewijzigd met de aangepaste maatregelen die premier Rutte vorige week heeft aangekondigd. In de bijlage treft u deze noodverordening aan, evenals het aangepaste Aanwijzingsbesluit verboden gebieden en locaties. De veranderingen die met ingang van 29 april 2020 ingaan, zijn voor onze inwoners uitgelegd in een nieuwsbericht dat u ook in de bijlage aantreft. Dit bericht wordt gepubliceerd op onze website, ook in het Engels.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Meer ruimte voor sporten en bewegen

Vanaf vandaag (29 april) komt er meer ruimte voor kinderen en jongeren om buiten te sporten en te bewegen. Voor dat doel heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloten een aantal locaties in de openbare ruimte open te stellen, waaronder ook in Amstelveen. Het kabinet heeft vorige week besloten dat kinderen tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat ze daarbij 1,5 meter afstand moeten houden. Voor kinderen tot en met 12 jaar hoeft dit niet.

De sportparken- en velden kunnen vanaf vandaag weer open voor georganiseerde sportactiviteiten voor deze doelgroepen. De sportverenigingen zijn druk aan de slag om ervoor te zorgen dat zij binnenkort activiteiten aan kunnen bieden. Daarbij gelden een aantal voorwaarden. Sportverenigingen zijn hier per brief over geïnformeerd. Officiële wedstrijden zijn verboden en steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en jongeren nog steeds: blijf thuis. Ook kunnen topsporters onder voorwaarden weer gaan trainen op een aantal door NOC*NSF aangewezen locaties.

Begeleid sporten in de openbare ruimte. In de regio Amsterdam-Amstelland wordt vanaf vandaag ook in de openbare ruimte meer ruimte gecreëerd voor kinderen en jongeren om te bewegen en te sporten. De komende dagen worden borden, linten en hekwerk verwijderd van de afgesloten fitnesstoestellen in de parken,, skatebanen en speelplekken. Overal blijft de regel dat minimaal 1,5 meter afstand moet worden houden. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt daarop een uitzondering. Onderstaande Amstelveense locaties blijven gesloten tot het moment dat er onder begeleiding gesport kan worden door de jeugd. • Voetbalveld Middachten;

 • Voetbalveld Bakboord;

 • Voetbalveld Korianderlaan;

 • Basketbalveld Korianderlaan;

 • Voetbalveld Uilenstede;

 • Voetbalveld Vlielandstraat;

 • Voetbalveld Grote Wielen


Speelboerderij Elsenhove: Speelboerderij Elsenhove gaat zo snel als mogelijk weer open zodra dit op een veilige en verantwoorde manier kan.

Monitoring en handhaving. Drukke plekken, zoals parken, pleinen, winkelstraten, markten en langs de Poel of langs de Amstel, blijven handhaving en politie actief monitoren. Als het nodig is, worden er maatregelen genomen, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, inzetten van matrixborden of omroepwagens, geven van waarschuwingen of (gedeeltelijk) afsluiten. Houden mensen zich niet aan de regels, dan riskeren ze een boete van 390 euro. De nadrukkelijk oproep richting alle inwoners is om elkaar de ruimte te geven, zoveel mogelijk thuis te blijven, drukke plekken te vermijden en het bezoek aan park, plein, markt of winkelstraat zo kort mogelijk te houden. Deze maatregelen blijven ook nu heel hard nodig om het coronavirus te bestrijden en de druk op de zorgcapaciteit te beperken. Lees ook: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland van 29 april 2020 (pdf 14 pagina’s)

Tjapko Poppens Mayor of Amstelveen informs the members of the Amstelveen City Council about the amended emergency ordinance of the Amsterdam Amstelland Safety Region:

'Dear council,

The board of the Amsterdam Amstelland Safety Region today amended the emergency ordinance for the Amsterdam Amstelland region with the amended measures announced by Prime Minister Rutte last week. In the appendix you will find this emergency ordinance, as well as the amended Designation Decree for Prohibited Areas and Locations. The changes that take effect from 29 April 2020 have been explained to our residents in a news item that you will also find in the appendix. This news item is published on our website, also in English.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens mayor of Amstelveen


More space for sports and exercise. From today (April 29th) there will be more space for children and young people to exercise and exercise outdoors. To this end, the board of the Amsterdam-Amstelland Safety Region has decided to open up a number of locations in the public space, including in Amstelveen. Last week, the Cabinet decided that children up to the age of 18 will be able to participate in outdoor sports together under supervision from 29 April. Young people from 13 to 18 years of age must keep a distance of 1.5 metres. This is not necessary for children up to and including 12 years of age.

From today, the sports parks and fields will again be open for organised sports activities for these target groups. The sports associations are working hard to ensure that they will soon be able to offer activities. A number of conditions apply. Sports associations have been informed about this by letter. Official matches are forbidden and the following applies at all times: no parents along the line and showering at home. In case of complaints such as fever, coughs or colds, children and young people still have to stay at home. Top athletes can, under certain conditions, start training again at a number of locations designated by the NOC*NSF.

Supervised sports in public areas. In the Amsterdam-Amstelland region more space will be created in the public space for children and young people to exercise and play sports. In the coming days, signs, ribbons and fencing will be removed from the enclosed fitness equipment in the parks, skating rinks and playgrounds. Everywhere the rule remains that a minimum distance of 1.5 metres must be maintained. There is an exception for children up to and including 12 years of age. The Amstelveen locations listed below will remain closed until such time as supervised sports can be practised by the youth. • Football field Middachten;

 • Football field Bakboord;

 • Soccer field Korianderlaan;

 • Basketball field Korianderlaan;

 • Football field Uilenstede;

 • Soccer field Vlielandstraat;

 • Soccer Field Big Wheels


Speelboerderij Elsenhove: Speelboerderij Elsenhove will reopen as soon as possible as soon as it can be done in a safe and responsible way.

Monitoring and enforcement. Busy places, such as parks, squares, shopping streets, markets and along the river Poel or Amstel, will continue to be actively monitored by enforcement and the police. If necessary, measures are taken, such as setting up one-way traffic, deploying matrix signs or broadcasting cars, issuing warnings or (partially) shutting down. If people do not abide by the rules, they risk a fine of € 390. The emphatic call to all residents is to give each other space, to stay at home as much as possible, to avoid busy places and to keep visits to parks, squares, markets or shopping streets as short as possible. These measures are still very much needed to combat the coronavirus and to limit the pressure on the care capacity. Read also: Emergency Ordinance COVID-19 Amsterdam-Amstelland Security Region of 29 April 2020 (pdf 14 pages)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.