Bijgewerkt: 21 januari 2021

De videoconferentie van de Eurogroep op 9 april 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: Eurogroup/Wikipedia
10-04-2020

De Eurogroep (Consilium Europa) is de erkende verzamelnaam voor informele bijeenkomsten van de ministers van Financiën van de eurozone - de lidstaten van de Europese Unie (EU) die de euro als hun officiële munteenheid hebben aangenomen. De groep telt 19 leden. Zij oefent politieke controle uit over de munt en aanverwante aspecten van de monetaire unie van de EU, zoals het stabiliteits- en groeipact. De huidige voorzitter van de Eurogroep is Mário Centeno, de minister van Financiën van Portugal.

De ministers komen een dag voor een zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) van de Raad van de Europese Unie met gesloten deuren bijeen. Zij delen hun besluiten mee via pers- en documentmededelingen. De groep is verbonden met de Raad van de Europese Unie (alleen de lidstaten van de Eurogroep stemmen in de Raad ECOFIN over kwesties in verband met de euro) en is geformaliseerd in het kader van het Verdrag van Lissabon.

Opmerkingen van Mário Centeno voorzitter van de Eurogroup naar aanleiding van de videoconferentie van de Eurogroep van 9 april 2020:

'Goedenavond, uit Lissabon. Vandaag hebben we gehoor gegeven aan de oproep van onze burgers voor een Europa dat beschermt. Het kostte ons in totaal zestien en een half uur aan vergaderingen, en nog veel meer in de voorbereiding, om deze oproep te beantwoorden - maar we hebben het gedaan. Ik heb de Eurogroep vandaag opnieuw bijeengeroepen, samen met de ministers van Financiën van buiten de eurozone, om ons werk aan een alomvattend economisch beleidsantwoord op de COVID19 -uitbraak af te ronden. Ik zal ook een brief sturen naar de voorzitter van de Europese Raad, waarin alle voorstellen die zijn gedaan en die ons vandaag op de hoogte hebben gebracht van ons akkoord, worden weergegeven.

Deze reactie bevat moedige en ambitieuze voorstellen die enkele weken geleden nog ondenkbaar waren geweest. We kunnen ons allemaal de reactie op de financiële crisis van het afgelopen decennium herinneren, toen Europa te weinig en te laat deed. Deze keer is het anders. We hebben al een snelle, massale, gecoördineerde impuls gezien van de monetaire en fiscale autoriteiten en van de toezichthouders. Bijna 3 procent van het bbp van de begrotingsmaatregelen, meer flexibiliteit, extra liquiditeitsregelingen van 16 procent van het bbp. Elke keer dat we elkaar ontmoeten, stijgen de cijfers. Als we deze cijfers combineren, zullen we in triljoenen euro's moeten gaan praten.

Foto Amstelveen
(Bron Eurogroup - 2020)

Mário José Gomes de Freitas Centeno (1966) is een Portugese econoom, universitair docent en politicus. Sinds 2015 is hij minister van Financiën in de regering van premier António Costa van Portugal. Sinds 2018 is hij voorzitter van de Eurogroep en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Europees Stabiliteitsmechanisme. Voorheen was hij lid van de raad van bestuur van de Bank van Portugal


Dat was onze eerste verdedigingslinie die op nationaal niveau naar voren kwam. En nu bouwen we aan Europese oplossingen, ook in recordtijd, want we zullen deze test alleen samen, als Europeanen, doorstaan. Als we de crisis ingaan, was het vermogen van onze naties om te reageren anders, we zitten niet allemaal op hetzelfde niveau, ondanks alle flexibiliteit. Het kan nog veel erger worden op de weg uit de crisis. Daarom is solidariteit de sleutel tot het stoppen van diepe versnippering in de eurozone.

Vandaag hebben we dit risico aangepakt. Ik wil me concentreren op drie vangnetten die we samen weven - een voor werknemers, een voor bedrijven en een andere voor landen. Laat ik het eerst hebben over werknemers en zelfstandigen. We hebben sinds de laatste crisis 13 miljoen banen gecreëerd - dit heeft vele jaren van hard werken gekost. Velen zijn in slechts enkele weken tijd vernietigd. We hebben een extra EU-beschermingslaag nodig om ervoor te zorgen dat er in de toekomst nog veel meer banen niet verloren gaan. Op dit moment zijn we alleen afhankelijk van de vangnetten die in elke lidstaat aanwezig zijn. Deze nemen vele vormen aan - regelingen ter ondersteuning van arbeidstijdverkorting, werkloosheidsuitkeringen en vele andere regelingen.

Maar deze vangnetten staan in sommige delen van onze Unie onder ongekende druk. Daarom hebben we de oprichting van een tijdelijk Europees instrument ter ondersteuning van de nationale vangnetten in deze crisis - wat de Commissie "SURE" heeft genoemd - toegejuicht. Dit zal onze collectieve financiële kracht op nationaal en Europees niveau bundelen, zodat we tot 100 miljard euro kunnen kanaliseren naar de nationale systemen die onder de grootste druk staan. Dit zal nu worden voortgezet en verfijnd in het wetgevingsproces.

Het tweede vangnet is bedoeld voor bedrijven die met moeilijkheden te kampen hebben, met name in het MKB. Overal ter wereld is het reizen beperkt, is het dagelijkse leven in de ijskast gezet en zijn de werknemers thuis gebleven. Dit kan de overdracht van het virus stoppen, maar het stopt ook de overdracht van veel goederen en diensten. Vanaf het begin hebben we nationale regelingen opgesteld om levensvatbare bedrijven de nodige liquiditeit te geven om deze moeilijke periode te kunnen doorstaan. En op Europees niveau zijn de regels voor staatssteun aangepast.


Eurogroep stelt een steunpakket van 500 miljard euro voor! Cohesie geldgerichtheid op de coronavirus-pandemie


Maar sommige nationale regelingen zijn geavanceerder dan andere en worden ondersteund door een grotere financiële vuurkracht. Onze interne markt heeft behoefte aan een gelijk speelveld en de leiders hebben ons gevraagd om te kijken hoe we de acties van de Europese Investeringsbank kunnen opschalen. Daarom hebben we vandaag het initiatief van de EIB toegejuicht om een pan-Europees schild op te zetten dat garant moet staan voor 200 miljard euro aan leningen, met de nadruk op het midden- en kleinbedrijf. Ook deze regeling is gebaseerd op onze collectieve financiële kracht op nationaal en Europees niveau. Omdat we samen sterker zijn. Dat is het vangnet voor bedrijven.

Tot slot is het vangnet voor de lidstaten. Vandaag zijn we overeengekomen om pandemische crisissteun in te stellen voor het bedrag van 2% van het BBP van de lidstaten. Dat is bijna € 240 miljard. Dit is een belangrijke waarborg voor alle landen van de eurozone in deze crisistijd. Het zal beschikbaar zijn voor alle ESM-leden, met gestandaardiseerde voorwaarden, op basis van een voorafgaande beoordeling door de Europese instellingen.

Elk land van de eurozone dat om deze steun verzoekt, blijft onderworpen aan de economische en budgettaire coördinatie- en toezichtskaders van de EU. De enige vereiste om toegang te krijgen tot de kredietlijn is dat het land zich ertoe verbindt deze middelen te gebruiken ter ondersteuning van de binnenlandse financiering van directe en indirecte kosten voor gezondheidszorg, genezing en preventie als gevolg van de COVID19.

Ik moet daaraan toevoegen dat mijn interpretatie als voorzitter is dat de gemiddelde lidstaat van de Eurozone die door de COVID-19-crisis wordt getroffen, in staat moet zijn om uitgaven die direct of indirect verband houden met gezondheidszorg, genezing en preventie ten belope van 2 procent van het bbp vast te stellen. Dit akkoord toont aan dat we de politieke wil en flexibiliteit hebben om de instrumenten die we tijdens de laatste crisis hebben gecreëerd - in dit geval het ESM - in te zetten en ze relevant en geschikt te maken voor de huidige crisis. We zouden ernaar streven om deze pandemische crisisondersteuning binnen twee weken operationeel te maken.

Dat waren de drie nieuwe EU-veiligheidsnetten, waarover ik het vandaag wilde hebben. Ze zijn samen goed voor ongeveer een half biljoen euro: een stap in de economische coördinatie binnen onze Unie. Dit noodplan zal ons economische en sociale weefsel beschermen, aangezien we in een recessie terechtkomen. Als de gezondheidscrisis afneemt, zullen we het economisch herstel moeten stimuleren. Het is absoluut noodzakelijk dat we samen groeien, en niet uit elkaar gaan, en dat we daarbij de interne markt beschermen. Het is nu het juiste moment om deze discussie te beginnen. Vooruitziende leiders plannen voor vrede voordat de strijd voorbij is. Daarom hebben we vandaag de volgende stappen besproken.

De volgende EU-begroting zal een belangrijk onderdeel van deze strategie zijn. Maar we zijn vandaag ook overeengekomen om te werken aan een herstelfonds, dat de Europese investeringen die we nodig hebben om een betere, groenere, veerkrachtigere en meer digitale economie op te bouwen, turbo zal aanrekenen. Net als bij de drie vangnetten zou dit fonds onze financiële kracht bundelen om de investeringen die we nodig hebben, te versnellen. Dit fonds zou tijdelijk en doelgericht zijn en in verhouding staan tot de buitengewone kosten van de huidige crisis, en zou helpen om deze kosten in de tijd te spreiden door middel van passende financiering. Onder voorbehoud van de richtsnoeren van de leiders zullen de besprekingen over de juridische, praktische en financiële aspecten de weg bereiden voor een besluit.

Sommige lidstaten waren van mening dat dit moet worden bereikt door middel van een gemeenschappelijke schulduitgifte; andere lidstaten zeiden dat er alternatieve manieren moeten worden gevonden. Laat me even samenvatten. Vandaag zijn we het eens geworden over drie vangnetten en een plan voor het herstel om ervoor te zorgen dat we samen groeien en niet uit elkaar gaan als het virus eenmaal achter de rug is. Ik zal aan de leiders verslag uitbrengen over onze prestaties.

Dit alles bouwt voort op onze collectieve financiële kracht en onze Europese solidariteit. Uit de cijfers en de kwaliteit van de voorstellen die we aan de Europese Raad voorleggen, blijkt dat we bereid zijn om onze verschillen te begraven in het licht van een enorme bedreiging voor ons leven en onze instellingen. Aan het eind van de dag, of moet ik zeggen, aan het eind van de derde dag, een passend aantal voor het seizoen, is het belangrijkste dat we de uitdaging aangaan - onze burgers verwachten en verdienen niets anders.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.