Bijgewerkt: 22 januari 2021

De voortgang van de Uithoornlijn in juni 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-06-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de voortgang van de Uithoornlijn:

'Geachte leden van de raad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Graag informeer ik u over de voortgang van de Uithoornlijn. Het College heeft op 10 februari 2015 ingestemd met het meewerken aan de planstudie naar het mogelijk doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn. Deze planstudie is door de Stadsregio in gezamenlijkheid met gemeente Uithoorn, gemeente Amstelveen en Provincie Noord-Holland uitgevoerd. De planstudie is momenteel zodanig uitgewerkt, dat er door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio op 19 mei 2016 een aantal beslissingen is genomen m.b.t. de voorkeursvariant Uithoornlijn. Te weten:

-Het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn ter hoogte van de huidige bushalte Stationsstraat over het tracé van de Spoordijk, zonder directe busverbinding vanuit Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam. De tramhaltes zijn in de voorkeursvariant voorzien bij Aan de Zoom, het busstation Uithoorn en Dorpscentrum.

-Te starten met de consultatie op de voorkeursvariant van 2 tot 30 juni 2016.

-In te stemmen met het uitgangspunt voor de financiële verdeling van 95% door de Stadsregio Amsterdam en 5% door de regionale partijen (Provincie Noord-Holland, Uithoorn, Amstelveen).

-De voordracht en alle bijlagen worden op 1 juni 2016 openbaar in verband met de gezamenlijke communicatie over de consultatie van de voorkeursvariant.

De voorkeursvariant wordt verder uitgewerkt voor de volgende stuurgroep vergadering in september, zodat deze gereed is voor besluitvorming in gemeenteraden, Gedeputeerde Staten en Regioraad. Dit is tevens het beoogde resultaat van de planstudiefase: een gedragen en financieel gedekt Projectbesluit over de voorkeursvariant bestaande uit een tram en indien nodig een bus pakket. In het Projectbesluit zal ook de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de consultatie, een afsprakenkader over de uitvoering van de plan-uitwerkingsfase en de financiële verdeling worden opgenomen. Dit Projectbesluit -de promotie van de planstudiefase naar de plan-uitwerkingsfase- staat gepland voor de Regioraad in het najaar van 2016. In oktober en november vindt de besluitvorming in de gemeenten plaats. Daarbij is het nog onzeker, of de gemeenteraad van Uithoorn instemt met de voorkeursvariant.

Foto Amstelveen
(Bron Stadsregio Amsterdam - 2016)

Rood is Spoordijktracé, blauw is Zijdewegtracé, geel is Eurpoarei tracé


Het projectteam wil een consultatie over de Uithoornlijn onder bewoners houden over de gekozen voorkeursvariant. Zie hiertoe bijgevoegd document over de consultatie. De consultatie loopt van 2 tot 30 juni. Een Nota van Beantwoording maakt deel uit van het voorkeursbesluit. Aangezien een deel van de Uithoornlijn op Amstelveens grondgebied komt, is het verzoek, of Amstelveen haar bewoners die mogelijk overlast kunnen ondervinden van de Uithoornlijn, wil consulteren. In de consultatie wordt bewoners ook gevraagd, of zij een voorkeur hebben voor extra maatregelen om mogelijke overlast van de tram te beperken. Het betreft met name bewoners die in het zuidelijk deel van Westwijk wonen. Deze bewoners van Westwijk worden via het wijkplatform en Tegengeluid51 gericht benaderd en tevens komt er een aankondiging in de lokale media.

Op maandag 13 juni 2016 kunnen belangstellenden zich laten informeren én reageren tijdens een inloopbijeenkomst in de Thamerkerk in Uithoorn. Het College verleent in het licht van de eerdere afspraken over medewerking aan een studie over de Uithoornlijn (februari 2015) medewerking aan de consultatie over de voorkeurvariant.

De investeringskosten van de voorkeursvariant zijn geraamd op 57 miljoen euro. De komende maanden wordt de financiële verdeling met de projectpartners verder besproken. Het betreft hier een OV-project en het uitgangspunt is om voor de bijdrage van de Stadsregio Amsterdam de gangbare 95% van de subsidiabele kosten aan te houden. De drie andere projectpartners (Uithoorn, Amstelveen, Provincie Noord-Holland) staan dan aan de lat voor de resterende 5%. De voorkeursvariant kent een positieve Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Door de investering van de Stadsregio in de Ombouw Amstelveenlijn en de materieelbestelling is het mogelijk om de Uithoornlijn aan te leggen tegen relatief lage investeringskosten en met een flinke besparing op de exploitatiekosten (door het schrappen van buslijnen die overbodig worden door de tram). Het College wil erop wijzen, dat er geen toezegging is gedaan voor een bijdrage door Amstelveen t.b.v. het project Uithoornlijn.

Foto Amstelveen
(Bron Stadsregio Amsterdam - 2016)

Het eindpunt van de Uithoornlijn


Samengevat is de planning van het proces voor de komende tijd:

-Consultatieperiode van 2 juni t/m/ 30 juni, met op maandag 13 juni 2016 een informatieavond van 17.00 uur tot 21.00 uur in de Thamerkerk in Uithoorn.

-Behandeling door stuurgroep in september 2016.

-Besluitvorming in gemeenteraad Uithoorn op 27 oktober 2016.

-Besluitvorming in gemeenteraad Amstelveen op 9 november 2016.

-Regioraad Voorkeursbesluit 13 december 2016.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Wethouder J.N. Brandes

Bijlage: Consultatie document (pdf 13 pagina’s). Voor vragen over de Uithoornlijn en aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met het projectsecretariaat: per e-mail uithoornlijn@stadsregioamsterdam.nl  of telefonisch op 06-23997145.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.