Bijgewerkt: 27 januari 2021

De voortgang van het project Mensen maken Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-10-2017

Gemeentesecretaris drs. H.H. Winthorst en burgemeester drs. H.B. Eenhoorn informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de voortgang van het project Mensen maken Amstelveen:

'Geachte raad,
Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project Mensen maken Amstelveen. Mensen maken Amstelveen is een campagne, voortgekomen uit uw vraag om concretisering van de notitie participatie (door u vastgesteld op 28 september 2016) en de ingezette lijn van Burgemeester van 't Veld om middels een olievlekwerking te leren hoe de inwoners uit de stad met elkaar om wensen te gaan.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
We zijn voortvarend van start gegaan en hebben een aantal acties ondernomen. Deze zomer is gestart met de koffietour, waarbij we op diverse locaties informeel hebben gesproken met een breed palet aan Amstelveners. Diverse raadsleden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om zelf het gesprek aan te gaan. Hier gaan we de komende maanden mee door.

Daarnaast heeft op 9 oktober 2017 de uitreiking plaatsgevonden van de wedstrijd 'Het beste idee voor Amstelveen'. Er zijn 43 initiatieven ingediend. Tien daarvan voldeden aan de criteria van de wedstrijd. Deze tien initiatieven zijn allemaal gehonoreerd. Het initiatief voor de herinrichting van het centrale plein van Campus Uilenstede kwam als winnaar uit de bus bij zowel de publieksstemming als de inhoudelijke jury.

De komende maanden wordt contact gelegd met de indieners van de overige initiatieven om te kijken of de gemeente hen in contact kan brengen met andere partners in de stad om de ideeën alsnog te kunnen realiseren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

drs. Bastiaan Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Wat gaan we nog dit jaar doen?
Er staat nog een flink aantal acties op de agenda voor 2017.

  • Zoals aangegeven in het raadsvoorstel gaan wij ook intern aan de slag. De interne lijn van Mensen maken Amstelveen wordt in het bredere perspectief gezet van de opgaven, waar we als gemeente de komende jaren voor staan.

  • In dit kader worden gerichte sessies georganiseerd, waarbij medewerkers leren van elkaars ervaring, of juist de krachten bundelen om een initiatief uit de samenleving te realiseren.

  • Op 21 november organiseren we een ronde tafel gesprek, waarbij we wat dieper in gesprek gaan met een aantal Amstelveners om antwoord te krijgen op onze belangrijkste vragen binnen deze campagne: wat wilt u zelf doen om onze stad leefbaar te houden en hoe wilt u meedenken en doen met gemeentelijke plannen.

  • Verder investeren we in een digitaal tool, zie verder onder 'accentverschuiving. Daarnaast zijn we nog twee maal aanwezig met onze koffiebus. U bent uiteraard welkom om hierbij aan te sluiten. In onderstaand schema vindt u de gegevens.


Woensdag 1 november 2017 12.00 uur Basisschool De Linde, Lindenlaan 334, 1185 NK Amstelveen,
Zaterdag 4 november 2017 10.00 uur Sportvelden Escapade

Accentverschuiving: verbreding
In het kader van Mensen maken Amstelveen hebben we getracht om middels een olievlekwerking mensen te bereiken die normaal gesproken niet expliciet met de gemeente meedenken. In Amstelveen is (net als in vele andere gemeenten) een kleine kern zeer actief. Deze kern van mensen is ontzettend waardevol voor de gemeente. Het idee was om via deze kern ook andere partijen in de stad te bereiken en via zichtbaarheidsacties (posters op driehoeksborden etc.) mensen naar de website te geleiden om daar goede initiatieven uit te vergroten en anderen te inspireren. Dit is een lastige exercitie gebleken.

We hebben daarom besloten om het verloop van de campagne anders in te richten om meer mensen te kunnen bereiken. Wij vinden het belangrijk om ook te leren hoe mensen die niet van zich laten horen staan ten opzichte van participatie. Daarom richten we ons de komende maanden meer op innovatie van bewonersparticipatie en de ondersteuning van initiatieven uit de stad.

In het kader van deze innovatie oriënteren we ons op methodieken die een digitale dialoog mogelijk maken met een brede groep Amstelveners. Hiermee richten we ons op die Amstelveners die wel degelijk een goede inbreng, of mening hebben, maar zich niet laten horen, omdat de bestaande participatiestructuren niet aansluiten bij hun levensstijl. Dit betekent uiteraard niet, dat we de bestaande participatiestructuren niet meer inzetten, of van hun expertise gebruik maken. De bestaande groepen, zoals de participatieraden, wijkplatformen initiatiefgroepen worden zeer gewaardeerd en blijven betrokken bij de gemeente.

De vraag 'hoe Amstelveners met elkaar om willen gaan' wordt niet door ons beantwoord. Deze vraag was ook onlosmakelijk met burgemeester Van 't Veld verbonden. We richten ons meer expliciet op het onderzoeken van wat mensen van de gemeente verwachten bij participatie en wat zij zelf voor hun stad willen doen. Aan het einde van het jaar komen we bij u terug met een document, waarin de resultaten over het gehele jaar zijn gebundeld met daarbij een vooruitblik, hoe wij het proces van innovatie van inwonersparticipatie in 2018 zullen voortzetten.'

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst,
de burgemeester, drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.