Bijgewerkt: 19 januari 2021

De waterkwaliteit van de Amstelveense Poel moet beter

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
10-09-2013

Tweede Planfase Kader Richtlijn Water

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen schreef deze brief aan het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland:

Geachte Dijkgraaf en hoogheemraden,

In uw brief van 31 juli 2013 nodigt u ons uit mee te denken over de tweede Planfase van de Kader Richtlijn Water (KWR). We zijn ons er zeer van bewust met de Amstelveense Poel een KRW-waterlichaam in de gemeente te hebben, dat al geruime tijd niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Overleg over maatregelen met de belanghebbende partijen heeft al een lange geschiedenis en een dik dossier opgeleverd, maar tot dusver geen resultaat.

Wij waren dan ook zeer verheugd met het maatregelenpakket, dat Rijnland in 2009 voor de Amstelveense Poel heeft opgesteld. Wij kregen tot nu toe echter niet de indruk, dat er sindsdien activiteiten zijn ontplooid ter verbetering van de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel en zijn tot nu toe evenmin geïnformeerd over de voortgang van dit project.

Inmiddels bent u gestart met de benodigde onderzoeken om in 2015 de Tweede Planperiode van de KRW te kunnen vaststellen. Uit het door u opgestelde Gebiedsdocument Amstelveense Poel (versie 3 van 6 mei 2013) blijkt, dat de omstandigheden zijn veranderd. Bepaalde maatregelen zijn volgens u niet meer noodzakelijk. Daarom heeft u het maatregelenpakket herijkt.

De herijking leidt voor de Tweede Planperiode tot een koerswijziging: geen actieve ingrepen, maar lopende ontwikkelingen afwachten, meer onderzoek doen en uitstel voor de keuze welke slibmaatregel wordt uitgevoerd. De komende planfase zal ons inziens de waterkwaliteit dus niet substantieel wijzigen. Wij zijn zeer teleurgesteld, dat door uw voornemen opnieuw zes jaar de waterkwaliteit van de Amstelveense Poel niet verbetert.

De gemeente Amstelveen ziet graag, dat het water in de Poel hersteld wordt naar zwemwaterkwaliteit. Zoals u zelf in uw rapportage al meldt, was dit in vroeger tijden al wel het geval. Doordat voor waterbeheer van het omliggende gebied veel water vanuit de Poel moest worden ingelaten is een te grote hoeveelheid fosfor vanuit de Nieuwe Meer ingelaten.

Hier door is de huidige situatie met vervuild water en slib ontstaan. Nu deze situatie grotendeels beëindigd is begrijpen wij niet, waarom er nog langer gewacht dient te worden om weer extra onderzoek te doen en niet direct gestart kan worden met slibmaatregelen. Wij verzoeken u daarom op korte termijn te komen tot een bestuurlijk overleg.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, drs. H.A. Kohler l. s. en mr. J.H.C. van Zanen


Poel Amstelveen
(Bron ansichtkaart - 1934)

Op 7 juli 1934 werd het eerste Amstelveense zwembad geopend. Het bad was in de Poel gelegen.


Al direct na de opening trok het zwembad behoorlijk veel bezoek, zodat het aantal personeels­leden werd verdubbeld van drie tot zes personen. Ook het toezicht bij het zwemmen liet niets te wensen over. Badmeester Bijlsma was een gediplomeerd en ervaren zwemmer 'wiens ogen steeds gaan over alle bassins'.

Woensdag 18 juli 1934 was een recorddag. Niet minder dan 150 fietsen en 30 auto's stonden bij het zwembad geparkeerd. De opzet om een gescheiden bad voor mannen en vrouwen tot stand te brengen, mislukte.

Poel Amstelveen
(Bron ansichtkaart - 1952)

Overzichtsfoto van de Lucas Pesiebad, alias zwembad De Poeloever omstreeks 1952


Aan het gemengd zwemmen, waartegen veel protesten werden ingebracht, kwam in 1936 een einde toen een afscheiding werd aangebracht. Mejuffrouw Hake werd voor de damesafdeling als badmeester aangesteld. In de Tweede Wereldoorlog is de houten opbouw van het bad in de Amstelveense kachels verdwenen.

Het eerste Amstelveense zwembad aan de Poel werd in de oorlog gesloten en gesloopt. Op 14 juli 1951 werd het nieuwe zwembad 'Lucas Pesiebad' geopend. Het was gelegen aan de Badlaan, de vroegere Thorbeckeweg. Hier konden veel Amstelveners voor het eerst zwemles krijgen. Lees verder over het zwembad in Amstelveen. Lees ook het artikel uit 2006: Recreatieplas Poel slibt dichtAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.