Bijgewerkt: 18 januari 2021

Decentralisatie heeft grote gevolgen voor gemeentelijke organisatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-01-2014

Raadsvoorstel inzake compenserende inhuur

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

In de raadscommissie Algemeen bestuur en Middelen van 23 januari 2014 is gesproken over compenserende inhuur. In de discussie bleek, dat nog vele vragen hieromtrent leven. Zoals bekend, heeft de decentralisatie grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Het omzetvolume zal uiteindelijk met een volume van ca. 50 miljoen toenemen tot ca. 230miljoen. Dat zal straks veel van de uitvoerende organisatie vragen, maar ook van de projectorganisatie die het allemaal moet voorbereiden.

Daar gaat dit voorstel over. Wij kiezen ervoor om deze projectorganisatie zoveel mogelijk met eigen mensen in te richten. Bijna 20 medewerkers van allerlei pluimage worden daar helemaal, of deels voor vrijgemaakt. Daarnaast is inhuur nodig, omdat voor een aantal overkomende taken in huis(nog) geen specifieke deskundigheid aanwezig is. De kosten die we daarvoor maken zijn ongeveer in evenwicht met de extra inkomsten die we voor de invoering van de 3 D’s van het Rijk (de decentralisatie van de Jeugdzorg, Werk en inkomen, Zorg aan langdurig zieken en ouderen red.) vergoed krijgen.

de graaf Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

mr. Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen


En door onze keuze om zoveel mogelijk eigen mensen in te zetten, kunnen zij kennis voor de toekomst verwerven, zodat bij de daadwerkelijke invoeringen uitvoering minder inhuur nodig zal zijn. Het is echter niet mogelijk, om straffeloos zoveel mensen aan de organisatie te onttrekken. Weliswaar hadden zij zonder de 3D’s ongetwijfeld ook werk op dit beleidsterrein moeten doen, maar dat zou in geen verhouding hebben gestaan tot de inzet die nu wordt gevraagd. Dat betekent, dat er gaten gaan vallen en dat bepaalde werkzaamheden, ook beleidsprojecten die door uw raad worden gewenst, blijven liggen als compensatie voor de extra inzet uitblijft.

Vandaar ons voorstel, om vooraf een reserve te vormen van € 500.000, waaruit onder strakke voorwaarden geput kan worden om werkzaamheden die in het gedrang dreigen te komen toch uit te kunnen voeren. Daarvan komt € 370.000 voor rekening van Amstelveen. Het bedrag correspondeert ongeveer met de helft van het bedrag, dat met de extra inzet van medewerkers voor de organisatie 3D is gemoeid.

Het leek ons beter om dit probleem vooraf aan te snijden, waarmee het budgetrecht van uw raad wordt gerespecteerd, dan achteraf met overschrijdingen bij u aan te komen of met voortdurende mededelingen te komen over niet gehaalde planningen als gevolg van een en ander. Het komende half jaar zal druk zijn : verkiezingen, collegeprogramma’s, uitvoeringsplanningen, kadernota’s voor beide gemeenten. Dit bovenop de verdere doorvoering van de organisatiefusie Amstelveen/Aalsmeer, de ombuigingen in het fysieke domein en de taakstelling op ondersteunende functies.

De ruimte om die onderwerpen later aan de orde te laten komen is er eigenlijk niet. In de commissie leven begrijpelijkerwijs veel vragen over het voorstel. Het is voor ons onmogelijk om nu al exacte planningen en ramingen af te geven. We weten nog heel veel niet en naar onze mening is het Rijk ernstig in gebreke, zie ook het nieuwste obstakel rond de decentralisatie van zorgtaken en de recente strakke positiebepaling van de VNG. De invoeringsdatum raakt steeds meer in het duister. De vraag, of het dan nodig is om nu al bedragen af te zonderen, zoals in dit raadsvoorstel gebeurt begrijpen wij. De suggestie om dit bij tijdvakrapportages te doen lijkt ons problematisch omdat het dan toch gaat om een verantwoording op een moment, dat de overschrijding al heeft plaatsgevonden.

Er werd ook gevraagd naar de onderbouwing van het overzicht van kosten van externe expertise en transformatie ad € 855.000. Deze was in het raadsdossier aanwezig. We voegen het stuk bij deze brief. Om u tegemoet te komen stellen wij voor om dit voorstel een raadscyclus uit te stellen. Voordeel daarvan is, dat dan hopelijk meer duidelijkheid is ontstaan over de mate, waarin en het tijdstip, waarop taken op het gebied van langdurige zorg naar de gemeenten zullen worden gedecentraliseerd. In afwachting daarvan stellen wij u voor het raadsvoorstel af te voeren van de raadsagenda van 6 februari 2014.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. G.J. de Graaf


Foto Amstelveen


Transformatie Sociaal Domein


Toelichting - Begroting

1. Het aantal benodigde fte voor het uitvoeren van de taken vermenigvuldigd met een gemiddelde loonsom van € 70.000,- per fte plus de uitgave aan externe inzet / kennis.

1.1. Het aantal fte, dat (bij een eerste schatting) door de organisatie zelf geleverd zou moeten kunnen worden (5 fte meer dan de huidige inzet).

2. De geschatte kosten van onderzoek en monitoring, dat wordt uitgevoerd door externe partijen

3. Communicatiemiddelen (geen medewerker)

4. Geschat bedrag, dat nodig is voor de aanschaf van software (digitale toegang) en tijdelijke expertise om dit in te richten

5. Geschat bedrag, dat nodig is om de gemeente te laten informeren over nieuwe vormen van inkoop/aanbesteden en het begeleiden bij de eerste processen van deze nieuwe vorm van aanbesteden.

6. De programma organisatie 3D geeft het goede voorbeeld en heeft uit de poule van jeugdwerklozen een geschikte kandidaat (tijdelijk contract) ingezet voor de 3D organisatie.

7. Amstelveen en Aalsmeer ontvangen samen een bedrag van € 30.000 voor de uitvoering van de decentralisaties van de Stadsregio Amsterdam (SRA)

8. Amstelveen heeft voor 2013 een extra budget ontvangen van € 98.000. Dit bedrag wordt geheel doorgeschoven naar 2014. Daarnaast heeft Amstelveen voor 2014 een budget meegekregen van € 187.000. De totale rijksbijdrage voor 2014 komt hiermee op € 285.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de decentralisatie.

9. Bij de afdelingsverantwoording van Werk & Inkomen 2012 is reeds € 230.000 vrijgevallen ten gunste van het gemeentebrede bedrijfsvoedingsfonds. De directie heeft in 2013 besloten om de € 230.000 ten gunste te laten komen aan de programmaorganisatie 3D (€ 183.000 in 2013 en € 47.000 in 2014).

10. De rijksbijdrage voor Aalsmeer is een totaal van €142.000 (aanvulling 2013 en budget 2014).

11. Er is in 2013 sprake van een verwachte onderbesteding van € 365.000. De belangrijkste reden voor de onderbesteding is het uitblijven van definitieve besluitvorming in Den Haag en het feit, dat we in eerste instantie proberen zoveel mogelijk zelf op te pakken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.