Bijgewerkt: 24 januari 2021

Desastreus huurbeleid studentenhuisvesting in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-12-2012

Fracties D'66 en Groen Links

Gemeenteraad Amstelveen

Bij brief van 19 november 2012 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het Rijkshuurbeleid voor de studentenhuisvesting in Amstelveen. Wij zullen hierna per vraag een reactie geven.

1. In hoeverre is het college bekend met het nieuwe rekenmodel voor huurprijzen, waaraan gerefereerd wordt in het regeerakkoord van VVD en PvdA ?

Wij zijn hiermee bekend.

2. In hoeverre is het college het met de fracties van D66 en Groenlinks eens, dat dit nieuwe rekenmodel zou kunnen leiden tot verkleining van het aanbod aan studentenwoningen ?

3. Is het college bereid te onderzoeken, in samenwerking met studentenhuisvester DUWO, wat de gevolgen van deze maatregelen zijn voor het aanbod in Amstelveen ?

Om met de laatste vraag te beginnen. Duwo heeft al haar partners, waaronder de gemeente Amstelveen vrijdag 16 november een mail met brief (d.d. 15 november 2012, zie bijlage) gestuurd, waarin de gevolgen van het Rijksbeleid worden geschetst.

Kort samengevat komt het erop neer, dat Duwo in 2014 11 miljoen aan heffingen moet gaan betalen, terwijl de huuropbrengsten in 2013 met 6 miljoen euro per jaar zullen dalen. Gelet op deze situatie heeft DUWO gemeend, dat het onverantwoord is nog nieuwe investeringsverplichtingen aan te gaan. Als gevolg hiervan heeft Duwo onlangs een bouwstop afgekondigd voor de realisatie van een studentenflat in de Spoorzone Delft. Inmiddels is ook nagevraagd, wat de gevolgen hiervan voor Amstelveen zouden kunnen zijn.

In de eerste plaats betekent dit, dat er geen nieuwe plannen voor studentenhuisvesting gerealiseerd gaan worden. Maar ook fase 2 van de herstructurering van Uilenstede is onzeker geworden. Bij alle projecten, waar nog geen contracten met aannemers zijn gemaakt, dreigt DUWO nu met stopzetting van het project indien het Rijksbeleid niet op korte termijn wordt aangepast.

Deze situatie kan zich ook gaan voordoen bij de realisering van fase 2 van Uilenstede. Overigens merken wij wel op, dat wij voor de herontwikkeling van Uilenstede een Samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Duwo. Bij verandering van de plannen wordt de gemeente altijd ingelicht en verzocht hieraan medewerking te verlenen. Verder komt uit de berekeningen van Duwo naar voren, dat de corporatie, bij een voortzetting van het Rijksbeleid, in 2015 afstevent op een faillissement. Het antwoord op vraag 2 is dus ja.

Uilenstede Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De nieuwe studentenflats op campus Uilenstede in Amstelveen in februari 2012. Na twee jaar bouwen aan de herontwikkeling van de campus, is het eerste deel van Uilenstede Oost gereed, in totaal 314 studentenwoningen


4. Is het college bereid te kijken naar, wat de gemeente (in de vorm van tijd en geld ) zou kunnen doen om het aanbod van studentenwoningen op peil te houden in Amstelveen ?

5. Is het college bereid contact te zoeken met andere, aan studenten gelieerde, organisaties als de VU, de UvA, de HvA en de gemeente Amsterdam, om zo gezamenlijk op te trekken tegen deze nieuwe rekenmode ?

6. In hoeverre is het college bereid om, samen met bovengenoemde partners, een 'brandbrief' te sturen naar de nieuwe regering, die wijst op de problemen voor het aanbod aan studentenwoningen in Amstelveen en Amsterdam en oproept tot het behoud van het huidige rekenmodel voor de prijzen van studentenwoningen ?

Op initiatief van Duwo is al een uitgebreide lobby op gang gekomen van de universiteiten en universiteitssteden. De Kennissteden (universiteitssteden) bereiden momenteel een brief vooraan de minister in samenwerking met de VSNU, de vereniging van universiteiten.

De verantwoordelijke wethouders van de gemeente Delft en Leiden hebben hierin het initiatief, de minister heeft naar aanleiding van Kamervragen toegezegd een en ander uit te willen werken in overleg met de verhuurders.

Zowel de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), de vereniging van beleggers IVBN als de branchevereniging van studentenhuisvesters Kences hebben inmiddels een bestuurlijk overleg geregeld met de minister, waarin oplossingsrichtingen voor het probleem worden verkend.

Een aparte actie van Amstelveen zou op dit moment niet zoveel toevoegen. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen (volgende week heeft Duwo een overleg bij het ministerie over dit onderwerp) en zullen wij de gevolgen van het Rijksbeleid opnieuw bezien en ons ook beraden over eventueel aanvullende lobbyacties door Amstelveen.

Een eventuele financiële compensatie/participatie in studentenhuisvesting, zoals door u gesuggereerd, behoort wat ons betreft niet tot de kerntaak van de gemeente. De corporaties zijn hiervoor opgericht en kunnen ook zachte leningen aangaan voor het realiseren van sociale huisvesting.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.