Bijgewerkt: 24 januari 2021

Door het lente-akkoord krijgen de gemeenten beperkingen

Nieuws -> Overheid

Bron: VNG / Rijksoverheid
26-05-2012

Een verontrustend perspectief op lange termijn, en een aantal flinke beperkingen op korte termijn. Dat is de conclusie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)na de bekendmaking van het lente-akkoord en de voorjaarsnota. Voor de korte termijn stelt de VNG vast, dat een aantal financiële pijnpunten onterecht wordt doorgeschoven naar gemeenten.

Dat is teleurstellend: gemeenten worden geconfronteerd met flinke beperkingen in het werk voor hun inwoners. Voor de langere termijn is onduidelijk, of en hoe de gemeenten door kunnen gaan met de vernieuwingen op gebieden als arbeidsmarkt en zorg.

De plannen bevatten moeilijke punten voor de gemeenten voor de korte termijn. Gemeenten draaien op voor het invoeren en weer afschaffen van de huishoudtoets, en de ingezette en weer afgeblazen transformatie van de Sociale Werkplaatsen. Dat laatste onder andere via een onterechte korting van 100 miljoen op het gemeentefonds, waarvan aanvankelijk nog was toegezegd dat deze aan de gemeenten zelf ten goede zou komen.

Wel zijn de gemeenten verheugd met enkele maatregelen uit het akkoord, zoals het terugdraaien van de korting op het passend onderwijs, de vermindering van de bezuiniging op het persoonsgebonden budget, het terugdraaien van de verhoging van de griffierechten en de extra impuls voor mobiliteit via de Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer.

De financiële slagvaardigheid wordt helaas verder beknot door een stevige afname van het Gemeentefonds, terwijl de mogelijkheden op de lange termijn worden beperkt door het verplicht bankieren bij de Staat.

raadhuis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het raadhuis van de gemeente Amstelveen in mei 2012. Gemeenten worden geconfronteerd met flinke beperkingen in het werk voor hun inwoners


Op de langere termijn is nu onduidelijk, waar de gemeenten rekening mee moeten houden. De beweging die in het sociale domein is ingezet om zorg en werk dichterbij de burger te organiseren wordt door het kabinet op pauze gezet. In de sociale zekerheid is nu onduidelijk, hoe de toekomst van de Sociale Werkplaatsen er uit komt te zien en hoe gemeenten aan de onderkant van de arbeidsmarkt slagvaardiger kunnen gaan opereren.

De VNG gaat haar punten op 4 juni 2012 nadrukkelijk aan de orde stellen in een overleg met een kabinetsdelegatie onder leiding van minister-president Rutte. De VNG wil dan zowel de maatregelen voor 2013 bespreken, als de perspectieven op langere termijn.

Maatregelen begrotingsakkoord (of Lenteakkoord)

Op 25 mei 2012 is de voorjaarsnota aan de Tweede Kamer verstuurd. De Voorjaarsnota 2012 geeft informatie over de begroting van 2012. En bevat ook de (bezuinigings)maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Op deze pagina vindt u een selectie van de maatregelen uit dit akkoord.

Let op: Inwerkingtreding van de maatregelen is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er voor u?Welke voorstellen gaan niet (meer) door?Externe linksAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.