Bijgewerkt: 27 januari 2021

Eerste drie jaar gemeentelijke belastingsamenwerking in Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-02-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de gemeenschappelijke gemeentebelastingen in Amstelland:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Sinds 1 januari 2013 werkt ons team belastingen mede voor de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dat gebeurt in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling, met de naam GR Gemeentebelastingen Amstelland. In 2012 is een evaluatie van de belastingsamenwerking aan u toegezegd. In deze brief informeer ik u over de eerste drie jaar die samenwerking en van de aanpak van de aandachtspunten t.a.v. belastingen die PWC (PricewaterhouseCoopers) beschrijft in de rapportage interim-bevindingen jaarrekeningcontrole 2015.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


In 2015 zijn de leer- en ontwikkelpunten uit de beginjaren 2013 en 2014 verwerkt in een gewijzigde GR, DVO en werkbegroting. Dat gebeurde gelijktijdig met de besluitvorming over de toetreding van de gemeente De Ronde Venen tot onze belastingsamenwerking. Ons team belastingen werkt dus sinds 1 januari 2013 ook voor de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dat gebeurt naar grote tevredenheid van alle deelnemers en van de Waarderingskamer, de landelijke toezichthouder op de uitvoering van de wet WOZ.

Over het jaar 2015 zien wij een voordelig saldo op de bedrijfsvoering van dit organisatie- onderdeel. In 2013, het eerste jaar, lukte het niet om binnen het bedrijfsvoering budget te blijven. Alle deelnemende gemeenten hebben toen een nabetaling verricht. In het tweede jaar lukte al dit beter. Deze ontwikkeling geeft het vertrouwen, dat de oplopende besparingen geëffectueerd gaan worden.

Foto Amstelveen
Onze belastingsamenwerking is hiermee de goedkoopste van Nederland. Gemeente De Ronde Venen deed hier onderzoek naar in de voorbereiding van het toetredingsverzoek. Tegelijk ervaren we, dat de werkzaamheden wel complexer zijn geworden. De wet WOZ is onderdeel van het stelsel van het landelijke basisregistraties, samen met de basisregistraties Personen (BRP), Gebouwen & Adressen (BAG), Kadaster (BRK) en KvK handelsregister (HR). Dit betekent dat hoge eisen aan de kwaliteit van de data worden gesteld en dat tussen de gemeenten verschillende softwareapplicaties continu met elkaar in verbinding staan om nieuwe en gewijzigde feiten over personen, objecten en organisaties up-to-date en uniform te houden. Voor dit werkgebied gaat het om de belastingplichtigen en de te waarderen en belastbare objecten. Met enige trots meld ik u, dat onze gemeente in oktober 2015 is aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ en dat voor 1 januari 2016 ook de andere vier gemeenten waren aangesloten. Daarmee was Gemeentebelastingen Amstelland het eerst samenwerkingsverband, dat volledig was aangesloten op de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zalen (LV WOZ).

Een andere nieuwe ontwikkeling is de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. Dit brengt met zich mee, dat huurders een direct belang krijgen bij de WOZ waardering van hun woning. Zij ontvangen derhalve ook een WOZ beschikking, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Er is ook een toename van de werkzaamheden voor de deelnemers. Het gaat hierbij om de volgende belastingsoorten en wijziging van belastingsoorten:

Aalsmeer invoering Reclamebelasting 2013;

Aalsmeer invoering precario kabels en leidingen 2016;

Aalsmeer 1-malig een terugbetaling € 65,- rioolrecht 2016;

Diemen uitbreiding precariobelasting;

Ouder-Amstel invoering forensenbelasting;

Ouder-Amstel invoering BIZ 2016 voor een winkelgebied;

Uithoorn invoering eigenaren belasting rioolrecht 2016 ipv gebruikers;

Uithoorn invoering precario kabels en leidingen medio 2016.

In de nieuwe DVO is hierover vastgelegd dat de aanloopkosten m.i.v. 2015 voor rekening van de betreffende gemeente komen. Ik stel vast, dat zowel de aansluiting op de LV WOZ, de toegenomen werkzaamheden als de introductie van de huurdersbeschikking binnen de begroting zijn opgevangen.

Reactie op de rapportage interim-bevindingen jaarrekeningcontrole 2015 van PWC:

PWC merkt terecht op, dat bij dataconversies, bij updates van software en bij data- overdracht aan de voorkant gerichte controles moeten plaatsvinden. Dat gebeurt ook, immers de incidenten die PWC beschrijft zijn door onze eigen medewerkers geconstateerd en gemeld. Wel is geleerd, dat de checks en balances meer planmatig aan de voorkant horen plaats te vinden en voortaan goede documentering behoeven. In audits is dat dan achteraf vast te stellen. Vanwege de aansluiting van gemeente De Ronde Venen per 1 januari 2016 zijn, zoals hiervoor gemeld, in 2015 de GR en de DVO aangepast. Daarbij zijn tegelijk enkele oneffenheden uit de oorspronkelijke DVO rechtgetrokken. Het is nu duidelijker, waar iedere gemeente verantwoordelijk voor is en waar de belastingsamenwerking verantwoordelijk voor is.

Samenvattend geldt voor onze belastingsamenwerking:

De 1e belastingsamenwerking, waarvan alle deelnemers zijn aangesloten op de LV WOZ;

De aandachtspunten van de accountant in de rapportage interim-bevindingen jaar- rekeningcontrole 2015 waren al in beeld en er is oplossingsgericht aan gewerkt;

De goedkoopste belastingsamenwerking van Nederland;

De deelnemende gemeenten zijn tevreden;

De aansluiting van gemeente De Ronde Venen ligt op koers, met oog voor enkele aandachtspunten;

Aandacht blijft nodig voor de kwaliteit en de veiligheid van de data (stelsel van basisregistraties, onderzoeken waarderingskamer, wet melding datalekken).

Dit alles overziend zijn wij van mening, dat wij niet actief gaan zoeken naar uitbreiding van de belastingsamenwerking en dat aanvullende kostenreducties geen doel zijn. Zo ontstaat de gelegenheid om de toetreding van gemeente De Ronde Venen goed te borgen en de kwaliteit van de uit te voeren taken hoog te houden.

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Herbert Raat Wethouder Financiën


c.c. aan de wethouders Financiën van de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.