Bijgewerkt: 21 augustus 2019

Eigenwoningbezitters betalen 323 euro aan waterschapslasten

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
30-01-2013

Eigenwoningbezitters betalen dit jaar gemiddeld 323 euro aan waterschapslasten - dat is 3% meer dan in 2012 - voor 'droge voeten en schoon water'. Toch is het risico op natte voeten aanzienlijk. Onderzoek toont aan, dat een groot deel van de primaire waterkeringen niet goed genoeg is.

Waterschapslasten dit jaar 3% hoger

De waterschapslasten voor meerpersoonshuishouden stijgen in 2013 met gemiddeld 3% en voor eenpersoonshuishoudens met 3,6%. Uitschieters zijn het Waterschap Aa en Maas (Noord Brabant), waar de tarieven dit jaar met ruim 15% omhoog gaan en Vallei & Eem (Gelderland en Utrecht) met een stijging van bijna 9%.

Ingezetenen van het waterschap Delfland (Zuid Holland) betalen met gemiddeld 438 euro in 2013 de hoogste waterschapslasten, terwijl waterschap De Dommel (Midden-Brabant) met gemiddeld 213 euro de laagste rekening stuurt.  De volledige lijst van waterschapslasten staat op www.eigenhuis.nl/waterschap

Hoge waterschapslasten nog geen garantie voor droge voeten

Door het betalen van waterschapslasten en belastingen voor veilige dijken lijkt een overstroming iets, dat de meeste Nederlanders niet zal overkomen. Maar naar aanleiding van de ‘Derde landelijke toets primaire waterkeringen 2006-2011’ heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geconstateerd, dat circa een derde van de lengte van de primaire waterkeringen niet voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsnormen.

Hierdoor zijn de overstromingsrisico’s soms wel 10 keer zo groot dan is afgesproken. Dit is bijvoorbeeld het geval in de gemeente Arcen en Velden (Limburg), waar 60% tot 80%  van de dijken niet voldoen aan de norm. Maar ook in de gemeenten Kampen en Geldermalsen blijft  50% van de dijken onder de minimumeisen.

waterkering Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Waterkering aan de Hollandsedijk 2 in Amstelveen. Het is een zogenaamde uitstroomgoot met uitwateringsluis voor de gemaal van de Noorder Legmeer en Thamerpolder


Premie overstromingsverzekering hoog door onvoldoende dijkkwaliteit

Huiseigenaren kunnen zich sinds vorig jaar weer verzekeren tegen waterschade als gevolg van een overstroming. Maar als zij in een risicogebied wonen, waar een verhoogde kans op overstroming is, dan betalen zij voor die verzekering een extra hoge premie.

De premie voor een gemiddelde woning loopt nu uiteen van 16 euro per maand voor gebieden met een laag risico tot 102 euro voor gebieden met een verhoogd overstromingsrisico. Maar de premie zou niet boven de 29 euro per maand uitkomen als alle dijken op orde zouden zijn.

Vereniging Eigen Huis vindt het onjuist, dat burgers waterschapslasten en andere belastingen betalen voor veilige dijken en dat zij tegelijkertijd een extra hoge verzekeringspremie moeten betalen, omdat verschillende dijken niet aan de gestelde kwaliteitsnormen blijken te voldoen.

Waterkeringen moeten snel op orde gebracht

Vereniging Eigen Huis vindt het essentieel, dat de primaire waterkeringen snel op orde worden gebracht. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP-2) moet op volle kracht worden uitgevoerd om afgekeurde waterkeringen en zwakke plekken te versterken en om achterstallig onderhoud aan dijken, duinen en andere waterkeringen  weg te werken.

Bewustwording overstromingsgevaar en preventieve maatregelen in woningen

De vereniging vindt het belangrijk dat inwoners van overstroombaar gebied zich bewust worden van de risico’s van een overstroming. Met hulp van duidelijke risicokaarten, voorlichting en preventietips door waterschappen en overheden kan de maatschappelijke en persoonlijke schade bij overstromingen sterk worden beperkt. In woningen begint het vaak met het verplaatsen van een CV-ketel, was- en droogapparatuur naar een hogere verdieping of het aanbrengen van waterbestendige vloeren. Bekijk ook de Waterschapstarieven 2013 (PDF)

Stijging tarieven 2013 tegenover 2012 (eenpersoons) bij Amstel, Gooi en Vecht is 3,27%, en meerpersoons is 2,03%.

Uitgangspunten onderzoek:

WOZ-waarde woning is € 241.000 (tarieven 2012 zijn gebaseerd op een WOZ waarde van € 250.000. Berekening van de tarieven watersysteemheffing gebouwd, ingezetenen en zuiveringsheffing.

Indien wegenheffing in de verordening is opgenomen, is dit meegenomen in de berekening. In veel gemeenten is deze wegenheffing versleuteld in de onroerende-zaakbelasting. In een aantal waterschappen is de begroting nog niet definitief vastgesteld. De tarieven kunnen dus nog wijzigen. Dit betreft: Wetterskip Fryslan, Vallei en Eem en VeluweAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.