Bijgewerkt: 22 januari 2021

Exploitatietekort op begraafplaats Zorgvlied in 2013

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-01-2014

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte leden van de Raad,

Middels deze brief willen wij u, in aanvulling op de eerste en tweede tijdvakrapportage 2013, informeren over een verwacht tekort op de exploitatie van begraafplaats Zorgvlied. Op het product begraven wordt een tekort van 260.000 euro verwacht en op het product onderhoud een tekort van 80.000 euro. Wij schetsen in eerste instantie de achtergrond van dit tekort en vervolgens geven wij aan welke maatregelen op korte termijn genomen worden.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De ingang van de begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk 273 in Amsterdam


Begraven

In aanvulling op de melding in de tweede tijdvakrapportage 2013 van een tekort van 120.000 euro wordt over 2013 uiteindelijk een totaal nadelig resultaat op begraven verwacht van 260.000 euro. Na een licht tegenvallende start in het lste halfjaar van 2013 met zo'n 200 begrafenissen blijft het aantal in het 2de halfjaar nog achter bij de verwachtingen. Was het aantal begrafenisplechtigheden op Zorgvlied in 2008 nog ruim 550, dit jaar is de verwachting dat het aantal rond de 350 uitkomt.

Begin dit jaar is de aula, na een grondige verbouwing in 2012, weer in gebruik genomen. De verwachting, dat de tegenvallende aantallen over het jaar 2012 als gevolg van de verbouwing incidenteel van aard zouden zijn en in 2013 weer een stijgende lijn te zien zouden geven, is helaas niet uitgekomen.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

De aula van de begraafplaats Zorgvlied met een korf met brandende houtblokjes tijdens de lichtjesnacht in 2007


Onderhoud

De jaarlijkse rechten onderhoud graven vertonen (zoals reeds gemeld in de eerste en tweede tijdvakrapportage) een lagere opbrengst van 80.000 euro. Dit komt, omdat ondanks herhaalde inspanningen, nabestaanden niet meer te traceren zijn om het onderhoudsrecht te verlengen. Deze graven zijn en/of worden geruimd en voor her-uitgifte gereed gemaakt.

Egalisatievoorziening

De voorziening is op dit moment van voldoende niveau om het verwachte nadelige resultaat 2013 op te kunnen vangen. Bij de kadernota van 2013 is een bedrag van 880.000 euro beschikbaar gesteld voor het project "ruimen en herinrichten graven". Dit wordt gefaseerd uitgevoerd: 440.000 euro in 2013 en 440.000 in 2014. Gezien de afgenomen vraag naar graven wordt het ruimen en herinrichten van graven de komende jaren uitgevoerd met inzet van eigen capaciteit. Daarom wordt in 2014 350.000 euro teruggestort in de egalisatievoorziening.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Als eerste in de wereld introduceerde begraafplaats Zorgvlied op woensdagmiddag 20 juni 2012 't Lalibellum. Dit is een grafkeldercomplex, waarin stoffelijke resten van overledenen worden samengebracht in een gezamenlijke grafheuvel en herdenkingsplek. Op de foto wordt een 'namaak' begrafenis opgevoerd voor het aanwezige publiek


Maatregelen

Aangezien de dalende trend van het aantal begrafenissen doorzet, wordt op korte termijn een aantal maatregelen genomen om de uitgaven bij Zorgvlied voor de komende jaren te reduceren. De onderstaande maatregelen zijn van belang om toekomstige nadelige resultaten te voorkomen.

Vooruitlopend op de bij de 2e tijdvak toegezegde hernieuwde exploitatie opzet wordt ruim 3 vte ingeleverd. De formatie gaat van ruim 23 vte naar zo'n 20 vte, een daling van 15%. Tevens is het contract voor de inhuur van 2 AM medewerkers inmiddels beëindigd. Voor deze medewerkers is een nieuwe werkplek buiten de organisatie gevonden.

Daarnaast wordt het budget voor klantenondersteuning naar beneden bijgesteld. Deze maatregelen leveren een structurele besparing van 274.000 euro op en kunnen worden genomen, zonder het karakter en de kwaliteit van de dienstverlening op Zorgvlied aan te tasten. Na verwerking van de genoemde besparing wordt in 2014 (op begrotingsbasis) weer kostendekkend.

Keldergravencomplex 't Lalibellum

In juni 2012 is het keldergravencomplex op Zorgvlied geopend. Deze vernieuwende vorm van begraven staat nog in de kinderschoenen en het aantal bijzettingen in ’t Lalibellum blijft achter bij de prognoses. Om deze vorm van begraven onder de aandacht van een groter publiek te brengen, wordt nagedacht over promotionele activiteiten welke in 2014 vorm gegeven worden. Ook wordt gewerkt aan het aantrekken van basis- en sociale uitvaarten die vanuit bijzondere bijstand en van gemeentewege (Amstelveen en Amsterdam) worden verzorgd. Ook wordt de mogelijkheid verkend tot samenwerking met andere begraafplaatsen of uitvaartondernemingen.Incidenteel voordeel: vrijval uit voorzieningen

Er vallen echter ook incidentele voordelen te melden. Bij een verlenging van een graftermijn wordt het gestorte bedrag aan de voorziening "uitgifte graven" toegevoegd. In de daarop volgende jaren valt er een jaarlijkse termijn vrij. Ditzelfde gebeurt bij de voorziening "afkoop onderhoud graven". Beide voorzieningen worden aan het einde van het jaar (mede naar aanleiding van opmerkingen van de accountant) opnieuw beoordeeld. De verwachting is, dat dit bij beide voorzieningen over 2013 een voordeel zal opleveren, wat een positieve invloed heeft op het resultaat 2013 van Zorgvlied. Dit wordt zichtbaar in de jaarrekening 2013.

Toekomst

Het doel is om de exploitatieopzet voor Zorgvlied ook in de toekomst kostendekkend te houden. Al enkele jaren loopt het aantal begrafenissen terug en geven meer mensen de voorkeur aan cremeren. De verhouding begraven ten opzichte van cremeren ligt bij gemeentelijke begraafplaatsen in de regio Amsterdam, Diemen, Ouderkerk a/d Amstel op 1/3de begraven om 2/3de cremeren. Thans wordt nader onderzocht in hoeverre de stichting van een crematorium van toegevoegde waarde is voor Zorgvlied. Wij streven er naar om voor de zomer 2014 een voorstel aan te kunnen bieden waar en de hernieuwde exploitatieopzet en een voorstel voor de bouw van een crematorium onderdeel van uit maken.

Hoogachtend, wethouder J.P.W. GrootAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.