Bijgewerkt: 27 januari 2021

Financiële injectie en vernieuwingsslag nodig bij Platform C Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-06-2020

De coronacrisis heeft de afgelopen maanden zijn sporen nagelaten: de lokalen van Platform C Amstelveen waren leeg, in de Zonnesteinzaal konden jonge muziekcursisten niet de geoefende stukken 'voorspelen', cursussen werden noodgedwongen afgelast. Tegelijkertijd gingen bijna direct na het ingaan van de intelligente lockdown de individuele lessen op digitale wijze van start. Menig aan Platform C verbonden gezelschap heeft intussen een 'concert' gegeven dat vanuit slaap- en huiskamers is gemaakt en dat is verwerkt tot een digitale film en is verspreid via sociale media. Het doet goed te zien dat in deze crisis de organisatie Platform C inventief bleek en enthousiaste jonge en soms oudere cultuurbeoefenaars wist te onderwijzen en stimuleren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Cultuurcomplex Platform C aan het Stadsplein 97 - 99 in Amstelveen


Platform C loopt inkomsten mis en moet een  beroep doen op steunmaatregelen. Het is te vroeg de impact van de crisis helemaal te overzien. De startpositie van de organisatie begin 2020 was niet goed, zo lieten wij u eerder weten. Met deze brief informeren wij u over de uitkomsten van onderzoek (pdf 54 pagina’s) naar de organisatie Platform C en haar prestaties en zetten wij uiteen hoe het college met Platform C aan verbetering van die positie voor de organisatie en voor onze gemeente wil werken.

De twee onderzoeken die de gemeente Amstelveen heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de financiële problemen bij Platform C zijn afgerond. Hieruit blijkt dat er een omvangrijke vernieuwingsslag nodig is voor een duurzame toekomst. De culturele organisatie verkeert momenteel in acute financiële nood en heeft te maken met een dalend aantal cursisten. Omdat het college mede op basis van de onderzoeken denkt dat Platform C van grote waarde kan zijn voor Amstelveen, stelt het de gemeenteraad voor om in te stemmen met een eenmalige geldinjectie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marcel Jansen directeur van Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen Amstelveen begeleidt Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur op 9 september 2017 naar het podium om het resultaat van de fusie Platform C-Amstelveen bekend te maken


Uit de onafhankelijke onderzoeken blijkt dat een gezonde toekomst mogelijk is als de organisatie zich vernieuwt. Op die manier kan Platform C een belangrijke rol blijven spelen in de Amstelveense cultuursector en het cultuuronderwijs. 'We hechten waarde aan het voortbestaan van Platform C, omdat het een bijdrage levert aan de culturele vorming van onze inwoners. Belangrijk daarbij is dat het aanbod aansluit bij de behoefte van de Amstelvener. Uit de onderzoeken blijkt dat hierin veranderingen moeten worden aangebracht. Het vraagt durf van een organisatie om zich opnieuw uit te vinden. Wij hebben er vertrouwen in dat de huidige directie stappen wil maken en zijn bereid te helpen bij deze vernieuwingsslag. Zaak is nu dat Platform C komt met een toekomstplan dat zicht biedt op een gezond financieel beleid, aansluit bij de behoeften van onze inwoners en bijdraagt aan het cultuurbeleid van Amstelveen.' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Madeleine Heijligers directeur van Platform C Amstelveen en Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur openen op 5 oktober 2019 de 28ste Atelierroute Amstelveen in de Kunstuitleen


Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs vult aan: 'Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling en creativiteit van onze kinderen. In Amstelveen organiseert Platform C een groot deel van dit cultuuraanbod voor kinderen. Zowel via scholen, als rechtstreeks aan de kinderen. Dan is het belangrijk dat je meegaat met de tijd en zorgt dat je aanbod en de vorm waarin je dit aanbiedt, aansluiten bij de behoeften.'

Toekomst. Het college stelt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 1 juli 2020 voor een budget van 350.000 euro beschikbaar te stellen, waarmee het College B en W van Amstelveen Platform C op korte termijn een incidentele geldinjectie kan geven, zodat de culturele organisatie organisatorisch en financieel sterker wordt. Van Platform C verwacht het college voor 1 oktober 2020 een overtuigend toekomstplan. De uitkomst van de onderzoeken bevatten hiervoor voldoende aanknopingspunten. Duidelijk is dat een duurzame toekomst vraagt om stevige ingrepen in de bestaande organisatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugd


Onderzoeken. Vorig najaar kwam naar voren dat Platform C niet zelfstandig uit de financiële problemen kon komen en als organisatie in een zorgwekkende situatie zat. De gemeente heeft vervolgens een financiële doorlichting en een marktverkenning laten uitvoeren. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat de culturele organisatie onvoldoende stuurde op de financiën en te weinig oog had voor de veranderende behoeften van de inwoners.

Platform C is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen. Deze fusie had financiële en organisatorische voordelen moeten opleveren, maar die zijn vooralsnog niet behaald.

Bakens verzetten. Het door de rapportages opgeroepen beeld liegt er niet om: ondanks alle mooie ervaringen, waar Platform C dagelijks aan bijdraagt en ondanks extra financiële injecties van de gemeente zijn de bedrijfseconomische en inhoudelijke prestaties jarenlang onvoldoende geweest. In de Perspectiefnota 2021 die u aanstonds als raad behandelt, stellen wij voor Platform C te ondersteunen om de organisatie te kunnen versterken en weerbaar te maken. Om blijvend een prominenter rol te kunnen spelen in onze gemeente zal Platform C de bakens moeten verzetten.

De onderzoekrapportages geven goede aanknopingspunten om beter te kunnen aansluiten bij de veranderende vraag in de markt, om meer verbinding met andere organisaties in en naast de cultuursector te maken en om complementair te zijn aan wat er in onze gemeente al is. Platform C zal daarvoor zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Dat is geen gemakkelijke opgave en ook niet een die op heel korte termijn te realiseren is. Wij verwachten van Platform C een toekomstplan dat de organisatie duurzaam gezond en meer betekenisvol maakt. In dat plan zullen de constateringen van de onderzoekers en de ambities van de Cultuuragenda moeten doorklinken. Een voldoende ingrijpende en overtuigende aanpak gecombineerd met visie en vernieuwing is wat het college betreft randvoorwaarde voor toekomstige gemeentelijke steun aan de uitvoering van het toekomstplan.

Het is duidelijk dat Platform C Amstelveen nog een intensief traject heeft te gaan. Wij zijn ingenomen met de stappen die de organisatie intussen zette maar dat is pas een begin. Wij hebben vertrouwen dat Platform C met een goede vertaling van de onderzoeksuitkomsten en de Cultuuragenda een onmisbare bijdrage kan leveren aan culturele vorming en beleving van vele, verscheidene groepen Amstelveners in de toekomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.