Bijgewerkt: 26 januari 2021

Flyer verklaart 'Amstelveen onbewoonbaar'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-04-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden,

Zoals u weet, ligt het gewijzigde Ontwerptracébesluit A9 (OTB) tot en met 28 april 2016 ter visie. Als reactie daarop hebben de initiatiefnemers van de website www.elsrijk.info  een flyer (pdf) laten drukken om bewoners op te roepen bezwaar te maken tegen het OTB. Echter de flyer die verspreid is, geeft op bepaalde punten een verkeerde voorstelling van zaken. Ik hecht er waarde aan om u, op deze onjuistheden te wijzen, vooral omdat Amstelveners zich hierdoor onnodig zorgen kunnen maken.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Op de eerste plaats suggereren de initiatiefnemers van de flyer, dat het gewijzigde OTB leidt tot meer luchtverontreiniging voor heel Amstelveen met zeer ernstige gevolgen. Dit is feitelijk onjuist. Het tegendeel is waar. In het gewijzigde OTB, dat nu ter visie ligt staat duidelijk, dat de luchtverontreiniging juist verbetert ten opzichte van de huidige situatie. Verder blijkt uit het OTB dat in 2030 de concentraties voor onder andere fijnstof ruim onder de wettelijke grenswaarden liggen.

Foto Amstelveen
(Bron Elsrijk Info - 2016)

Duidelijke afbeelding in de flyer van Elsrijk Info


Ten tweede is het onjuist, dat er geen participatie met bewoners over de A9 heeft plaats gevonden. Sinds het onderhandelingsresultaat van september 2013 is het proces zeer transparant geweest. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, zowel door de gemeente als door Rijkswaterstaat. Al voorafgaande aan de raadsbehandeling van november 2013 zijn er vier openbare bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor alle omwonenden huis-aan-huis zijn uitgenodigd. Deze en andere bijeenkomsten zijn niet alleen georganiseerd om betrokkenen te informeren, maar ook om te luisteren naar hun belangen en aan de hand daarvan de ontwerpen te verbeteren. Zo zijn er onder andere in juni 2015 diverse meedenkavonden gehouden, waarbij bewoners samen met de ontwerpers aan onder andere de vormgeving van de geluidschermen hebben geschetst.

Ook bevat de flyer een afbeelding van grijze geluidschermen met graffiti. Dit is niet in overeenstemming met de afspraken tussen het Rijk en de gemeente Amstelveen. Zoals u weet is op voorspraak van de gemeente en in overleg met bewoners gekozen voor geluidschermen die aan beide zijden een begroeide groene uitstraling hebben. Het Meanderpark zal tijdens de uitvoering van de verbreding tijdelijk aangetast worden.

Dat was bij ieder alternatief onvermijdelijk. De aantasting is in het huidige ontwerp tot een minimum beperkt en er zijn duidelijke afspraken met Rijkswaterstaat, dat na realisatie het park herstelt wordt met volwassen bomen. Uw raad heeft tijdens haar vergadering van 6 november 2013 de motie “Groen voor Groen” aangenomen, waarin wordt opgeroepen om eenzelfde hoeveelheid groen van dezelfde kwaliteit terug te brengen. Deze motie voert het college uit in de overtuiging, dat de groene uitstraling van Amstelveen na realisatie behouden zal blijven.

Als laatste wekken de initiatiefnemers de suggestie, dat bezwaar maken tegen het gewijzigde OTB A9 het mogelijk maakt een tunnel te realiseren. Dit is niet het geval. De tunnel is geen wenselijk en haalbaar alternatief voor de verbreding van de A9. De gemeentelijke bijdrage van € 100 miljoen kwam neer op € 2.500 per Amstelveens gezin. Daarnaast is de gemeente bij de nieuwe overeenkomst niet aansprakelijk voor financiële risico’s van het project. Deze afweging is echter niet alleen op basis van de financiën gemaakt. Maar zeker ook gezien de ruimtelijke effecten op de stad is een tunnel niet wenselijk. De extra druk op de binnenstedelijke wegen en het bouwen van grote hoeveelheden kantoren is onacceptabel. De verdiepte ligging zorgt voor een goede inpassing van de A9 in Amstelveen, terwijl de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. De luchtkwaliteit verbetert en de geluidsoverlast neemt af. Ik ben ervan overtuigd, dat dit project niet alleen betaalbaar is, maar ook beter voor de stad.

Actievoeren is een democratisch recht, echter is het wel onze verantwoordelijkheid om onjuiste informatie direct recht te zetten. Wij zetten alle middelen die we hebben in om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat Wethouder A9

CC: Elsrijk.info, RijkswaterstaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.