Bijgewerkt: 28 januari 2021

Funderingen van huizen aan de Amsterdamseweg en omgeving

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-05-2015

Herbert Raat,(VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte raadsleden,

De afgelopen weken zijn wij door een aantal bewoners van de Amsterdamseweg benaderd over de problemen die zij ervaren met de funderingen van hun huizen. Deze zijn oud en functioneren niet altijd meer optimaal. Herstelwerkzaamheden zijn echter alleen effectief als buren ze gelijktijdig uitvoeren. Aangezien dit niet vanzelfsprekend is, is de gemeente verzocht hierin een bemiddelende rol te spelen. Alhoewel we formeel geen verplichting hebben in deze, het betreft persoonlijk eigendom, gaan we vanuit onze verantwoordelijkheid voor (constructieve)veiligheid en handhaving invulling geven aan dit verzoek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving


Funderingsproblematiek een landelijk en complex issue

Vanaf eind jaren 1980 is duidelijk geworden, dat de levensduur van houten paalfunderingen niet onbeperkt is. Eind 19e, begin 20e eeuw werd met minimaal gebruik aan materiaal gebouwd. Het gevolg is, dat in heel Nederland (zie bijgevoegd kaartje) gebouwen uit die periode nogal wat gebreken kunnen hebben, vooral wat betreft het funderingshout. Te weinig palen, te korte palen, te dunne palen, of het ontbreken van de draagkrachtige zandlaag, waarop het gebouw gefundeerd had moeten worden. Als gevolg daarvan gaat het gebouw verzakken. Daarnaast kan er aantasting ontstaan door schimmels. Deze aantasting ontstaat door langdurige droogstand. Ook kan er bacteriële aantasting voorkomen. Dit vindt ook onder water plaats, mits er een geringe hoeveelheid zuurstof aanwezig is. Vooral grenenhout is hier gevoeliger voor. De droogstand kan ontstaan door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld: lange droge zomers, pompen in verband met werkzaamheden in de buurt, enz..

Onderzoek

Omdat we vanuit verschillende locaties rondom de Amsterdamseweg signalen hebben ontvangen, laten we onderzoek verrichten naar de ernst en omvang van de problematiek, waarbij ook de grondwaterzorgplicht van de gemeente wordt meegenomen en het gegeven, dat de Amsterdamseweg een dijklichaam is. Om dit voortvarend aan te pakken en betrokken partijen aan tafel te krijgen stellen we op korte termijn een projectgroep samen. Naast interne deskundigen zullen we ook de twee verantwoordelijke waterschappen Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en Rijnland vragen hierin mee te werken.

Mediation

Gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels. Herstelwerkzaamheden zijn meestal van ingrijpende aard en daardoor kostbaar. Niets doen is op de lange termijn geen optie. Scheuren worden te groot, waardoor instortingsgevaar ontstaat. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn, of haar gebouw. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk in een staat te brengen, te laten komen, of te houden die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Maar als eigenaren deze verantwoordelijkheid niet nemen moeten we er als gemeente voor zorgen, dat de algemene veiligheid niet in het geding komt. We kunnen dan over gaan tot het inpakken en stempelen van de woning. De kosten hiervoor worden bij de eigenaar in rekening gebracht. Aangezien we het liever niet zover laten komen kiezen we ervoor een bemiddelende rol te spelen en actief voorlichting te verstrekken aan inwoners. Mocht uit het Plan van Aanpak, dat wordt opgesteld door de projectgroep blijken, dat nadere acties gewenst zijn zullen wij u hiervoor nader informeren.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder HandhavingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.