Bijgewerkt: 20 januari 2021

Gecombineerde aanslag en WOZ-beschikking 2015 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-03-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte meneer/mevrouw,

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot het uitzenden van circa 90.000 gecombineerde aanslagen 2015 door de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Gemeente Amstelveen fungeert in dit samenwerkingsverband als centrumgemeente en draagt hierdoor de verantwoording van de bedrijfsvoering van de GR Gemeentebelastingen Amstelland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


Situatie

In het bovengenoemde aantal van 90.000 gecombineerde aanslagen zijn dit jaar voor het eerst ook weer gebruikersbeschikkingen van de WOZ-waarde verzonden aan huurders aangezien de WOZ-waardering gaat meetellen (25%) voor het vaststellen van de huurverhoging bij sociale huur. Dit is een maatregel van het kabinet om "scheef wonen" en marktwerking op de woningmarkt te stimuleren. De maatregel wordt 1 oktober 2015 van kracht.

Ik heb echter gemeend vooruit lopend op deze maatregel onze inwoners vooraf te informeren over de WOZ-waardering van hun huurwoning. Daarnaast hebben alle inwoners en bedrijven in Amstelveen de zogenaamde “Hennepflyer” mee gestuurd gekregen ter preventie van ongewenste situaties.

Publiekscontacten

In de eerste 3 weken na verzending van de gecombineerde aanslagen (dagtekening 31 januari 2015) hebben 3.800 burgers telefonisch contact gehad met een medewerker van Gemeentebelastingen Amstelland. Ik vind het belangrijk om te vermelden, dat er geen klachten zijn ingediend en ten opzichte van vorig jaar zijn er in totaal iets minder telefonische reacties ontvangen. Bijzonderheden die ik in eerste aanleg aan u wil melden zijn:

-Er zijn 304 mediation gesprekken gevoerd met onze taxateurs, zodat inhoudelijk de WOZ-taxatie van de woning, of het bedrijfspand besproken kon worden. In 30 %van de gevallen wordt een ambtshalve correctie van de waardering door gevoerd.

-Er is 1 negatieve reactie geweest op de "Hennepflyer", en wel van een thuiskweker
(<6 planten).

-Er zijn diverse reacties van inwoners ontvangen die problemen hebben met de veranderingen die uit SEPA/IBAN voortkomen. Daar wordt maatwerk begeleiding gegeven. Een ander gevolg daarvan is, dat het aantal machtigingen voor automatische incasso is toegenomen met 10%. Voor Amstelveen wordt nu door 52% van de belastingplichtigen betaald door machtiging voor automatische incasso.

-Er zijn ook vragen geweest over de huurdersbeschikking. Waarvoor dient deze? Wat moet ik er nu al mee, terwijl de regeling 1 oktober pas van kracht wordt? Er is tot nu toe 1 bezwaarschrift ingediend op basis van de huurdersbeschikking. Digitaal bezwaar maken behoort opnieuw tot de mogelijkheden. Daarvan hebben op dit moment 62 burgers (39 Amstelveen) gebruik gemaakt. In totaal zijn er nu 722 bezwaarschriften ingeboekt. Hiervan is inmiddels al bijna de helft afgehandeld. Er zijn in de aanslagoplegging geen fouten gemaakt die een groep inwoners, of bedrijven heeft geraakt. Het aantal kwijtscheldingsverzoeken lijkt wel verder toe te nemen. Via de tijdvak rapportages zal ik u daar nader over informeren.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het college van B en W, Herbert Raat, Wethouder Financiën


Waardering onroerende zaken (WOZ)?

Bent u eigenaar van een stuk grond, of een pand, zoals een woning, of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond, of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. Hoe de gemeente dat bepaalt, staat in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.