Bijgewerkt: 17 januari 2021

Gefaseerde afbouw van gebruik RoundUp in 2015 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-11-2014

Wethouder Peter Bot (BBA) informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens uw raadsvergadering van 12 november 2014 heb ik toegezegd u per brief te informeren over de afwegingen die het college heeft gemaakt bij het uitvoeren van de motie 'Stoppen met RoundUp'. Met deze motie uit 2013 werd het toenmalige college opgeroepen om alternatieve manieren van onkruidbestrijding te onderzoeken en te evalueren om met behoud van de huidige beeldkwaliteit in 2015 te gaan stoppen met het bestrijden van onkruid door middel van RoundUp. Vanaf september 2014 hebben wij het gebruik van RoundUp in een derde van ons stedelijk gebied beëindigd. In het najaar van 2015 beëindigen we het gebruik volledig. Ik voer de motie geleidelijk uit en geef hieronder aan hoe. Tijdens de raadsvergadering heb ik aangegeven, dat ik u over de gefaseerde invoering proactief had kunnen inlichten. Met deze brief wil ik het proces van budgettering en de keuze voor fasering verduidelijken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Groenbeheer


Het proces

Het vorige college stelde vast, dat voor een alternatieve manier van onkruidbestrijding jaarlijks ca. 330.000 euro nodig was. In ons collegeprogramma Ruimte voor Amstelveen staat, dat we geld reserveren voor nieuw beleid, zoals een andere vorm van onkruidbestrijding. Dit bedrag is in de kadernota 2015 opgenomen onder het onderdeel van 2 miljoen voor nieuw beleid, dat het college gefaseerd meerjarig wilde uitgeven. Bij het maken van de kadernota 2015 was het college net geïnstalleerd. Het nieuwe beleid was nog niet uitgewerkt, zoals ook vermeld in de inleiding van de kadernota. Bij de uitwerking van het collegeprogramma in het uitvoeringsprogramma en het opstellen van de programma-begroting heeft het college de keuze gemaakt jaarlijks structureel afgerond 3 ton vrij te maken voor alternatieve manieren van onkruidbestrijding vanaf 2016. Besluitvorming over de financiën vond plaats tijdens uw begrotingsraad van 12 november 2014 en niet bij het vaststellen van de Kadernota in juli.

De keuze

Ik heb gekozen voor twee aanbestedingstrajecten voor chemievrij beheren in vier Amstelveense wijken, zowel in Noord als in Zuid. Namelijk Randwijk en Elsrijk alsmede Westwijk en Bovenkerk, samen zo’n 35 procent van onze stedelijke bebouwing. Belangrijkste overweging bij deze keuze is om proef te draaien met een nieuwe aanpak, waarbij de beeldkwaliteit van het straatbeeld in onze stad op hetzelfde niveau moet blijven. De aanbestedingen – van een jaar - zijn 18 november jl. gegund. Het gaat om een nieuwe integrale aanpak van wijkbeheer, waarbij de aannemer gehouden is om deze wijken onkruidvrij te houden en de door u vastgestelde beeldkwaliteit van de stad te behouden. Hoe dat in de praktijk uitwerkt, evalueren we rond de zomer.

De uitkomsten vormen de basis voor de aanbesteding voor heel Amstelveen in 2016.Met RoundUp kon de gewenste beeldkwaliteit worden behaald met maximaal twee onkruid-rondes en een zeer selectief en minimaal gebruik, namelijk alleen gericht op het onkruid zelf – en niet op de hele verharde ondergrond zoals stoepen en pleinen. Alternatieve methodes moeten op een andere manier worden uitgevoerd en naar verwachting (veel)vaker dan twee keer. Dit willen we zelf monitoren, ervaring opdoen met het resultaat qua beeldkwaliteit om zo nodig aannemers bij te sturen. Daarom hebben we gekozen voor het opdoen van ervaring in vier wijken. Een gefaseerde invoering met evaluatie achteraf is essentieel om te kunnen bijsturen. Na de tweede onkruidronde in het najaar van 2015 beëindigen we het gebruik van RoundUp in de overige wijken.

Financiën

De kosten voor het beëindigen van het gebruik van RoundUp in 2015 worden gefinancierd uit de post Straatreiniging. Het bedrag, dat wij hiervoor nodig hebben, leidt tot een budgetoverschrijding. We kijken, of dit binnen de lopende begroting kan worden opgevangen en verantwoorden dit via de reguliere P & C rapportages. De gefaseerde uitvoering van uw motie Stoppen met RoundUp in 2015 en de budgettering hoop ik hiermee verduidelijkt te hebben.

Kwaliteit water

Tot slot graag uw aandacht voor negatieve berichtgeving over de kwaliteit van het (drink)water in Amstelveen. Bodem en rivieren zijn bronnen voor drinkwater. Ik laat u weten, dat de Amstelveense bodem en rivier de Amstel beide niet voor drinkwaterwinning worden gebruikt. Het Amstelveense drinkwater komt uit de Waterleidingduinen. Door de wijze, waarop wij RoundUp toepassen, minimaal en zeer selectief op alleen het onkruid zelf en niet bij verwachte regenval is de kans, dat RoundUp in het grondwaterkomt, of in sloten naar verwachting minimaal. Uit de Amstelveense praktijk blijkt niet, dat planten en dieren zichtbaar schade ondervinden.

Hoogachtend, Peter Bot wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.