Bijgewerkt: 26 januari 2021

Gemeentelijke bijdrage A9 en Amstelveenlijn 1 miljoen euro lager

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-09-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op week 36-2016 over de gemeentelijke bijdrage verbreding rijksweg A9 en de verbouwing van de Amstelveenlijn:

De gemeente Amstelveen heeft een contract met het Rijk over de A9. Met de gemeentelijke bijdrage wordt de A9 verdiept aangelegd en komen er overkappingen. Hiervoor moest Amstelveen in 2020 nog 20 miljoen euro betalen. Er wordt echter 1 miljoen euro bespaard als de gemeente nu al de verschuldigde bijdrage betaalt. Dit door ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de kaspositie van de gemeente.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Amstelveen beschikt over een grote kasreserve. Op dit moment staat afgerond 100 miljoen euro op de bank. In de raad is hiervoor aandacht gevraagd en te bezien, of dit liquiditeitsoverschot kan worden teruggebracht. Dit omdat dit de gemeente gelet op de huidige rentenstanden op de kapitaalmarkt geld kost. Wij hebben een manier gevonden om de overliquiditeit te reduceren door het eerder betalen van de tweede bijdrage aan de overkapping van de A9 en de bijdrage van Amstelveen voor de Amstelveenlijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Afgesproken is, dat Amstelveen haar bijdrage voor de ontwikkelingen van de overkapping van de A9 in twee tranches zal voldoen. De betaling van de tweede tranche is in 2020 voorzien. Deze datum is indertijd op verzoek van Amstelveen gekozen en is ingegeven door de geprognosticeerde gemeentelijke liquiditeitenplanning en dekkingsmodaliteiten.

Met Rijkswaterstaat is afgesproken, dat de gemeente jaarlijks de zogenaamde IBOI rentevergoeding over het opstaande bedrag aan het Rijk vergoedt. De IBOI rente voor 2013-2015 bedroeg respectievelijk 1,4%;1,25%;1,25%. Op basis van deze percentages en de verwachte continuering van de huidige zeer lage kapitaalmarkrentes mag worden verondersteld, dat de IBOI zich de komende jaren in een vergelijkbare bandbreedte beweegt.

Ultimo 2015 is de oorspronkelijke verschuldigde € 20 miljoen gegroeid naar 20,8 miljoen. Rekening houdend met vergelijkbare rentepercentages voor de komende jaren groeit het openstaande bedrag met 0,25 á 0,3 miljoen per jaar. Als in 2020 de laatste tranche aan het Rijk wordt betaald, zal inclusief rentebijschrijving 22,5 miljoen worden overgemaakt. Door de gemeente is een voorziening gevormd die middels rentebijschrijving (interne rente4,5%) aangroeit tot de benodigde 22,5 miljoen in 2020. Binnen de structureel sluitende rente exploitatie van de gemeente is deze meerjarige rente toevoeging opgenomen. Jaarlijks wordt ruim 0,8 miljoen euro oplopend naar 0,9 miljoen aan deze voorziening aan rente bijgeschreven. Amstelveen kan de verschuldigde bijdrage eerder overmaken. En dit laatste is gelet op de huidige rentevergoeding die wij krijgen (afgerond 0% als gevolg van het verplicht schatkistbankieren en de historisch lage renten op de kapitaalmarkt) en de enorme overliquiditeit zeer interessant.

Als we in 2016 de tweede tranche betalen moet 21,1 miljoen euro worden overgemaakt aan het Rijk. De voorziening die is getroffen bedraagt ultimo 2016 18,6 miljoen euro. Dit betekent, dat eenmalig 2,5 miljoen euro uit de algemene reserve nodig is. Deze onttrekking wordt meer dan gecompenseerd, doordat binnen de meerjarig sluitende rente-exploitatie een meevaller van 3,6 miljoen ontstaat (jaarlijkse dotatie aan voorziening A9 voor 2017-2020 niet meer nodig). Per saldo is de transactie 1,1 miljoen euro positief voor Amstelveen (onttrekking algemene reserve á 2,5 miljoen/toevoeging algemene reserve 3,6 miljoen jaren 2017-20). Dit verschil wordt verklaard door het niet meer hoeven te betalen van de jaarlijkse IBOI á 0,25miljoen voor 2017-2020.Voor de Amstelveenlijn kan eventueel eenzelfde scenario worden gehanteerd. Onze bijdrage die in 2017 staat gepland bedraagt afgerond 6 miljoen euro. Op grond van de hiervoor beschreven uitgangspunten voor de A9 leidt de storting van de verschuldigde bijdrage in 2016 tot een eenmalig voordeel van afgerond 0,1 miljoen euro.

De twee bijdragen zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. De voordelen van deze transacties gezamenlijk bedragen 1,2 miljoen euro die ten gunste komen van de algemene reserve.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.