Bijgewerkt: 28 januari 2021

Gemeenten zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid WNV

Nieuws -> Overheid

Bron: VNG
09-02-2012

Gemeenten delen de uitgangspunten van de wet Werken naar Vermogen (WNV), maar zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid. Het beschikbare budget dreigt op te gaan aan de lonen van de Sociale Werkvoorziening waardoor nauwelijks geld overblijft voor de re-integratie van andere doelgroepen. Daarnaast is een ruime mate van beleidsvrijheid noodzakelijk om gemeenten in staat te stellen maatwerk te leveren. Dit ontbreekt in het wetsvoorstel.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert hiermee op het wetsvoorstel Werken naar Vermogen dat staatssecretaris De Krom naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Je moet iemand niet afschrijven voor de arbeidsmarkt, omdat hij niet in staat is om zelf een baan te vinden,” aldus Jan Hamming, de voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de VNG en wethouder in Tilburg.

“Door de vergrijzing en de economische recessie hebben we iedereen nog harder nodig. Er moet een cultuur ontstaan, waarin overheid, onderwijs en ondernemers als vanzelfsprekend investeren in de talenten van mensen. Alleen dan heeft de wet Werken naar Vermogen kans van slagen.”

Met de afbouw van het aantal plekken in de SW zullen werkzoekenden, veel meer dan in het verleden, een plek moeten vinden bij een reguliere werkgever. Dat is een uitdaging die gemeenten graag willen aangaan.

Bureaucratische uitwerking

De VNG maakt zich wel zorgen over de bureaucratische uitwerking van Werken naar Vermogen. Werkgevers vragen van gemeenten snelheid en flexibiliteit. De VNG pleit daarom voor het afschaffen van de toegangstoets voor loondispensatie. Dat is een overbodige en daarmee tijdrovende stap, omdat op een later moment nog een keer de loonwaarde van een werkzoekende objectief wordt vastgesteld.

Ook moet het systeem voldoende ruimte laten voor onderhandeling met de werkgever over de vergoeding voor de loonkosten en de begeleiding. Een ander voorbeeld van de beperking van de beleids- en handelingsvrijheid van gemeenten is de verplichting om 1/3 van het aantal uitgestroomde SW’ers opnieuw in te vullen. Dat betekent, dat regio’s waar nu bovenmatig veel SW’ers werkzaam zijn, niet kunnen toewerken naar een ander evenwicht. Met andere woorden: eens te veel SW’ers, altijd teveel SW’ers.

wnv Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

De VNG maakt zich wel zorgen over de bureaucratische uitwerking van Werken naar Vermogen


De VNG vreest, dat gemeenten de komende jaren een onevenredig groot deel van het ontschotte re-integratiebudget zullen moeten inzetten voor de SW-sector. Gemeenten houden daardoor geen financiële armslag om andere werkzoekenden richting de arbeidsmarkt te begeleiden.

De oorzaak hiervan zit in de door kabinet - gegarandeerde – arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de SW-sector. Die moeten worden betaald uit de re-integratiemiddelen. In sommige regio’s gaat daarom het gehele re-integratiebudget op aan de SW-sector.  Gemeenten kunnen dit probleem niet zelf oplossen.

De VNG stelt daarom de volgende maatregelen voor:

-Matig  de afbouw van het ontschotte re-integratiebudget

-Houd rekening met verschillen tussen gemeenten als gevolg van het (relatieve) aantal mensen in de SW.

Werktop

VNG is positief over de door het kabinet aangekondigde top met werkgevers. Hamming: “We hebben met de staatssecretaris meerdere malen gesproken over het vergroten van het commitment van werkgevers bij Werken naar Vermogen. Met zo’n top kunnen we uitstralen dat we in Nederland gezamenlijk verantwoordelijkheid willen nemen voor de arbeidsmarkt.”

Werken naar Vermogen?

Om mensen meer te stimuleren zo veel mogelijk te werken en om de bestaande regelingen te vereenvoudigen, wil het kabinet de Wet werken naar vermogen invoeren. Als de nieuwe wet wordt ingevoerd, verandert er een aantal zaken.

Iedereen die na 1 januari 2013 een bijstandsuitkering aanvraagt en (eventueel met ondersteuning) kan werken, valt onder de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV). De Wet Werk en Bijstand (WWB) gaat op in de WWNV.

Gemeenten gaan per 1 januari 2013 (jong)gehandicapten met arbeidsvermogen ondersteuning bieden. Voor wie alleen in een beschutte omgeving kan werken, blijft instroom in de WSW mogelijk. Voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn – en dus geen mogelijkheden hebben om te werken - blijft de Wet Wajong bestaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.