Bijgewerkt: 30 mei 2020

Gezondheid en gebruik van de Buitenveldertbaan hoogste prioriteit voor bewoners

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen
23-06-2008

Op 4 juni 2008 organiseerde de gemeente Amstelveen en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de tweede microklimaatavond voor de bewoners van de gemeente. Tijdens deze avond hebben de aanwezigen aangegeven wat prioriteit zou moeten krijgen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor hinderbeperking.

De hoogste prioriteit werd gegeven aan de vertrekroutes van de Buitenveldertbaan naar het zuiden en algemene gezondheid en milieu aspecten in relatie tot vliegverkeer. Na de zomer bespreekt de gemeente met LVNL op welke punten uitgebreider onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheid voor hinderbeperking in Amstelveen.

Dit voorjaar hebben vier focusgroepen, samengesteld uit bewoners die vragen hadden gesteld tijden de Microklimaatavond van 23 oktober 2007, een hinder top vijf opgesteld voor hun woongebied. Uit de vier hinder top vijf bleek dat er voor ieder woongebied specifieke hinderbronnen bestaan, maar dat er ook overlap is in de hinderbeleving.

Microklimaat Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Microklimaatavond op 4 juni 2008 in het KKC


Uiteindelijk zijn de bronnen samengevoegd tot zeven thema’s die direct verband houden met vliegbewegingen, te onderzoeken door LVNL, en zeven thema’s die meer algemeen van aard zijn, zaak van de gemeente. Deze thema’s zijn tijdens de Microklimaatavond van 4 juni 2008 toegelicht.

Prioriteit hinder door vliegbewegingen

Uit de peiling onder de aanwezigen bleek de volgende rangorde in de hinder door vliegbewegingen:

-1) de vertrekroutes van de Buitenveldertbaan naar het zuiden,

-2) het landend verkeer op de Buitenveldertbaan,

-3) de vertrekroutes van de Zwanenburgbaan naar het noorden en afbuigend naar het zuiden.

De vertrekroutes van de Buitenveldertbaan naar het oosten en van de Aalsmeerbaan naar het (noord)oosten stonden samen op de vierde plaats. Hekkensluiters waren de hinderbronnen Grondgeluid, Helikopterverkeer en een dagelijkse vlucht die om 23:45 uur vertrekt vanaf de Kaagbaan.

Prioriteit algemene hinder door luchtvaart

In de meer algemene hinder als gevolg van de luchtvaart werd de hoogste prioriteit gegeven aan Algemene gezondheid- en milieuaspecten in relatie tot vliegverkeer, gevolgd door de Wijze van geluidmeting en Ontwikkeling Schiphol. Thema’s die een lagere prioriteit kregen waren: Veiligheid, Spreiden versus concentreren van vliegverkeer, Informatieverstrekking en Beleid en kwaliteit geluidsisolatie.

Vervolgstappen

Voor zowel de vliegspecifieke als de meer algemene hinder geldt dat een aantal thema’s al onderwerp is van gesprek in het overleg over de toekomst van Schiphol tot 2020, aan de Tafel van Alders. Over deze thema’s worden afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. Het gaat hierbij onder andere om het baangebruik en de mogelijkheden om vliegroutes aan te passen. Verder is de gemeente bezig met het uitbreiden van het geluidmeetgebied en loopt er een onderzoek naar grondgeluid.

De aanpak van de hinderbeleving wordt na de zomer verder met LVNL besproken. Bij het stellen van prioriteiten houdt de gemeente rekening met wat al in onderzoek is en met de prioriteiten die de bewoners hebben aangebracht. Vervolgens gaat LVNL op specifieke punten uitgebreider onderzoek verrichten naar de mogelijkheid voor hinderbeperking in Amstelveen. Terugkoppeling hiervan vindt plaats tijdens de volgende microklimaatavond eind 2008. Bewoners van Amstelveen zullen hierover t.z.t. via de lokale media geïnformeerd worden.

Verslag microklimaatavond 4 juni

Het verslag van de microklimaatavond op 4 juni is vanaf 27 juni 2008 te lezen op de website van de gemeente onder het thema ‘Microklimaat’. Hier staat ook alle informatie over de eerste microklimaatavond van oktober 2007.

Achtergrond Microklimaat

Aan de Tafel van Alders wordt een advies voorbereid over de toekomst van Schiphol tot 2020. De gemeente Amstelveen is een van de partijen aan tafel, naast de luchtvaartsector, het rijk en de provincie. Uit het convenant hinderbeperkende maatregelen voor de korte termijn (tot 2010) zijn de microklimaatavonden voortgekomen.

LVNL gaat daarbij in overleg met de gemeente  en de bewoners op zoek naar mogelijkheden om de ervaren hinder van vliegverkeer binnen de gemeentegrenzen te beperken. Amstelveen is een van de gemeenten waar dit project loopt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.